Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za ugradnju solarnih panela

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01 Broj: 400-58/2021

Dana: 16. decembar 2021.

I v a nj i c a

Na osnovu člana 6. stav 3. Odluke  o finansijskoj podršci unapređenju energetske efikasnosti ( solarni paneli)  porodičnih kuća na teritoriji   opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 10/2021), člana 15. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 14/2021) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe  na teritoriji opštine Ivanjica za 2021/2022 godinu („Službeni list opštine Ivanjica“, broj 14/2021), Opštinsko veće opštine Ivanjica, raspisuje

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERE ENERGETSKE SANACIJE  U DOMAĆINSTVIMA PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA

 Raspisuje se Javni poziv radi izbora privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe. Energetska sanacije u domaćinstvima sprovodi se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave radovima ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji opštine Ivanjica. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog konkursa.

Cilj sprovođenja mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Ivanjica.

I PREDMET

Predmet Javnog poziva jeste izbor privrednih subjekata za sprovođenje aktivnosti na realizaciji radova na: ugradnji solarnih panela, pratećih nosača panela, invertora i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije, ugradnji dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, izradi izveštaja izvođača radova o ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije, kao i izveštaja o ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem. 

:

II PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM POZIVU

Pravo učešća na ovom javnom pozivu  imaju svi zainteresovani privredni subjekti koji ispunjavaju zakonom utvrđene uslove za obavljanje delatnosti i koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sprovođenju mera energetske sanacije i ovim Javnim pozivom.

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše nabavke, radove i  ugradnju materijala, opreme i uređaja.

                       III USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

Na javnom pozivu mogu učestvovati privredni subjekti koji vrše isporuku i radove na ugradnji materijala, opreme i uređaja  i ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su upisani u registar APR-a, a registrovani su kao privredna društva i preduzetnici najmanje  šest meseci od dana podnošenja prijave,
 • da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije,
 • da imaju ateste za materijale i proizvode,
 • da imaju zaposlenog ili na neki drugi način angažovanog inženjera elektrotehnike koji poseduje licencu u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata, a koji će biti zadužen za izradu izveštaja za ugrađenu instalaciju solarnih panela za proizvodnju električne energije, 
 • da daju garanciju na invertor od minimalno 5 godina i na solarne kolektore od minimalno 10 godina.

IV. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU

PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac  u tri primerka (original i dve kopije);
 2. Potpisanu izjavu;
 3. Obrazac 1 ili Obrazac 2
 4. Atesti za materijale i proizvode
 5. Rešenje o  upisu u registar privrednih subjekata
 6. Izjava o garanciji na invertor i solarne panele

Za preduzetnike je potrebno da izjavu dostavi lice koje je registrovalo obavljanje delatnosti kao preduzetnik. Za zadruge potrebno je dostaviti izjavu direktora. Ova izjava mora biti data nakon datuma objavljivanja javnog poziva.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano pravno lice, uzima se izjava koju će dati zakonski zastupnik privrednog subjekta podnosioca zahteva. Ukoliko postoji više zakonskih zastupnika podnosioca zahteva potrebno je da svi dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

U slučaju da je osnivač privrednog subjekta strano fizičko lice potrebno je da svi zakonski zastupnici privrednog subjekta podnosioca zahteva dostave navedenu izjavu koja ne mora biti overena kod notara.

V. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Ivanjica, link: www.ivanjica.gov.rs i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog poziva,
 • Prijavni obrazac,
 • Izjava podnosioca prijave,
 • Obrazac 1 ili Obrazac 2
 • Kriterijumi i način bodovanja za ocenu Prijave.

VI. KRITERIJUMI ZA IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

Kriterijumi za rangiranje privrednih subjekata obuhvataju sledeće:

 1. cenu za:

– opremu i krovnu ugradnju za solarnu elektranu  kapaciteta 6 kW instalisane snage solarnih panela, uključujući i ugradnju i prateće instalacije za proizvodnju električne energije – ( <531.000,00 dinara – 20 bodova; >531.000,00 dinara – 10 bodova; >708.000,00 dinara – 5 bodova).

– nabavku  i ugradnju  dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije –  ( do 18.000,00 dinara – 10 bodova;  više od 18.000,00 dinara 5 bodova)

– izradu predmera i predračun, kao i izveštaja o ugradnji solarnih panela i ugradnji mernog mesta koji je u skladu sa zakonom neophodan prilikom priključenja na distributivni sistem –  ( do 12.000,00 dianra – 5 bodova; > 18.000,00 dinara – 0 bodova).

  Cene dati po navednim stavkama a potrebnu opremu predvideti po Pravilima o radu distributivnog sistema ODS-a.

 • rok važenja cena;
 • do 30 dana – 5 bodova;
 • do 60 dana – 10 bodova;
 • do 120 dana – 20 bodova.
 • rok važenja garancije na invertor (minimalno 5 godina) i solarne panele (minimalno 10 godina) i procenjeni iznos proizvodene električne energije u periodu od tri godine (za instalisanu snagu solarnih panela 6 kW očekivan iznos je 15.000 kWh)
 • rok važenja garancije na invertor ( manje od  5 godina – 5 bodova, više od 5 godina – 15 bodova)
 • solarni paneli ( manje od 10 godina – 5 bodova, više od 10 godina 15 bodova)
 • procenjeni iznos proizvedene  električne energije u periodu od tri godine  ( manje od 15.000 kWh – 5 bodova, više od 15.000 kWh – 15 bodova)

.

VII. MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom pozivu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE PRIVREDNIH SUBJEKATA U SPROVOĐENJU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNJE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE U DOMAĆINSTVIMA

– NE OTVARATI“,

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na šalteru Opštinske uprave br. 2 u Uslužnom centru ili preporučeno poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica, Ulica Venijamina Marinković br. 1, 32250 Ivanjica – Komisija za realizaciju mera energetske sanacije  – solarni paneli

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 31. decembrom  2021. godine.

Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do isteka poslednjeg dana utvrđenog roka za predaju konkursne dokumentacije (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća. Prijave poslate na bilo koji drugi način neće biti uzete u razmatranje. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefone 032/ 5150342; 032/5150324 i 032/5150307, osobe za kontakt su:

 Ivan Mojsilović ivan.mojsilovic@ivanjica.gov.rs

 Jovana Bogdanović jovana.bogdanovic@ivanjica.gov.rs 

 Milka Kaplanović milka.kaplanovic@ivanjica.gov.rs .

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: soivanjica@ivanjica.gov.rs

       Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici opštine Ivanjica, link: www.ivanjica.gov.rs

II. NEUREDNA PRIJAVA

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji

dokument iz odeljka IV. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

IX. OCENA, IZBOR I OBJAVLJIVANJE ODLUKE O IZBORU PRIVREDNIH SUBJEKATA

Ocena i izbor privrednih subjekata vrši se u skladu sa Javnim pozivom i Pravilnikom.

Ocenjivanje i izbor privrednih subjekata vrši Komisija za realizaciju mera energetske sanacije  – solarni paneli ( u daljem tekstu  Komisija) na osnovu pregleda podnetih prijava.

Prijave sa dokumentacijom čija sadržina nije u skladu sa Javnim pozivom se ne ocenjuju

i rešenjem će biti odbijene.

U toku postupka ocene i izbora privrednih subjekata Komisija može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komisija razmatra, ocenjuje i rangira prispele prijave.

Preliminarna lista izabranih privrednih subjekata se objavljuje na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i zvaničnoj internet stranici opštine u roku od 15  dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Učesnici javnog poziva imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste izabranih privrednih subjekata, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste. Na preliminarnu listu direktnih korisnika učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji  u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da  razmotra podnete prigovore na preliminarnu listu direktnih korisnika kao i da odluči o istim   u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Nakon odlučivanja o prigovorima Opštinsko veće donosi  rešenje  o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije čiji je sastavni deo konačna rang lista direktnih korisnika.

          Rešenje  Opštinskog veća opštine Ivanjica  o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mere  energetske sanacije objavljuje se na oglasnoj tabli Opštinske uprave i zvaničnoj internet stranici Opštine Ivanjica.

Ugovor o  sprovođenju mera  energetske sanacije sa direktnim korisnicima potpisuje se nakon donošenja Rešenja o konačnoj listi krajnjih korisnika za sprovođenje mera energetske sanacije.

Ukoliko se na prvi javni poziv za direktne korisnike ne javi ni jedan privredni subjekt javni poziv se ponavlja.

X. NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Nakon spovedenog postupka po javnom pozivu za učešće privrednih subjekata,   opština Ivanjica će  raspisati  javni poziv za pojedinačne projekte građana. Građani su u obavezi da prilikom konkurisanja dostave profakturu/predračun izdat od strane privrednih subjekata sa liste.

Bespovratna sredstva se dodeljuju građanima za solarne panela kapaciteta do i jednako 6 kW.

Za solarne panele kapaciteta preko 6 kW maksimalni iznos bespovratnih sredstava biće isti kao i za solarne panele kapaciteta do 6 kW, a razliku do ukupne vrednosti radova prema predračunu izabranog privrednog subjekta snosiće građanin.

Nakon izbora pojedinačnih projekata građana i utvrđivanja konačnog broja korisnika po privrednom subjektu, opština potpisuje trojni Ugovor o realizaciji mera energetske sanacije sa privrednim subjektima i građanima.

Privredni subjekti su dužni da stručnoj komisiji za praćenje realizacije mere  putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe energetske sanacije (u daljem tekstu Stručna komisija), u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo privrednim subjektima, kao direktnom korisniku, a ne građanima kao krajnjim korisnicima, ali tek nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva privrednom subjektu je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada je podneo prijavu za sufinansiranje ugradnje solarnih panela, kao i u skladu sa zapisnikom Komisije o obavljenom izlasku na teren, a nakon izvršenih radova.

Opština će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom. Građanin će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od iznosa subvencije navedene u članu 6. Pravilnika (maksimalnog iznosa učešća JLS).

Privredni subjekti do  maja 2022. godine dostavljaju Opštinskoj upravi zahtev za isplatu sredstava za sufinansiranje mere energetske sanacije putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe po osnovu obavljenih radova ili izvršenih usluga. Uz zahtev dostavljaju fotokopiju izdatog računa za izvršene radove i usluge. 

Prenos sredstava vrši se nakon što:

 1. Komisija proveri da li su aktivnosti stvarno realizovane, i to konstatuje zapisnikom;
 2. korisnik bespovratnih sredstava privrednom subjektu isplati izvršene radove/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva.

Sredstva koja se odobre za realizaciju pojedinačnih projekata prenose se privrednim subjektima u skladu sa odredbama  Ugovora.

Na osnovu zahteva za isplatu i zapisnika Komisije, Odeljenje za finansije opštinske uprave opštine Ivanjica vrši isplatu iz budžeta.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                              Momčilo Mitrović

О Аутору

Financ