Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Javni poziv za ugradnju solarnih panela

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

01 Број: 400-58/2021

Дана: 16. децембар 2021.

И в а њ и ц а

На основу члана 6. став 3. Одлуке  о финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности ( соларни панели)  породичних кућа на територији   општине Ивањица („Службени лист општине Ивањица“ број 10/2021), члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације („Службени лист општине Ивањица“ број 14/2021) и Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе  на територији општине Ивањица за 2021/2022 годину („Службени лист општине Ивањица“, број 14/2021), Општинско веће општине Ивањица, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

 Расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe. Eнергетскa санације у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Ивањица. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Ивањица.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертора и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем. 

:

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Право учешћа на овом јавном позиву  имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавним позивом.

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше набавке, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

                       III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање  шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије, 
 • да дају гаранцију на инвертор од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 година.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац  у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписану изјаву;
 3. Образац 1 или Образац 2
 4. Атести за материјале и производе
 5. Решење о  упису у регистар привредних субјеката
 6. Изјава о гаранцији на инвертор и соларне панеле

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

V. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Општине Ивањица, линк: www.ivanjica.gov.rs и садржи:

 • Комплетан текст Јавног позива,
 • Пријавни образац,
 • Изјава подносиоца пријаве,
 • Образац 1 или Образац 2
 • Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве.

VI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

 1. цену за:

– опрему и кровну уградњу за соларну електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије – ( <531.000,00 динара – 20 бодова; >531.000,00 динара – 10 бодова; >708.000,00 динара – 5 бодова).

– набавку  и уградњу  двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије –  ( до 18.000,00 динара – 10 бодова;  више од 18.000,00 динара 5 бодова)

– израду предмера и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем –  ( до 12.000,00 дианра – 5 бодова; > 18.000,00 динара – 0 бодова).

  Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

 • рок важења цена;
 • до 30 дана – 5 бодова;
 • до 60 дана – 10 бодова;
 • до 120 дана – 20 бодова.
 • рок важења гаранције на инвертор (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh)
 • рок важења гаранције на инвертор ( мање од  5 година – 5 бодова, више од 5 година – 15 бодова)
 • соларни панели ( мање од 10 година – 5 бодова, више од 10 година 15 бодова)
 • процењени износ произведене  електричне енергије у периоду од три године  ( мање од 15.000 kWh – 5 бодова, више од 15.000 kWh – 15 бодова)

.

VII. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на шалтеру Општинске управе бр. 2 у Услужном центру или препоручено поштом на адресу: Општинска управа општина Ивањица, Улица Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 Ивањица – Комисијa за реализацију мера енергетске санације  – соларни панели

Рок за подношење пријава је закључно са 31. децембром  2021. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефоне 032/ 5150342; 032/5150324 и 032/5150307, осoбе за контакт су:

 Иван Мојсиловић ivan.mojsilovic@ivanjica.gov.rs

 Јована Богдановић jovana.bogdanovic@ivanjica.gov.rs 

 Милка Каплановић milka.kaplanovic@ivanjica.gov.rs .

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: soivanjica@ivanjica.gov.rs

       Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници општине Ивањица, линк: www.ivanjica.gov.rs

II. НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који

документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

IX. ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

Оцењивање и избор привредних субјеката врши Комисијa за реализацију мера енергетске санације  – соларни панели ( у даљем тексту  Комисија) на основу прегледа поднетих пријава.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују

и решењем ће бити одбијене.

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли Општинске управе општине Ивањица и званичној интернет страници општине у року од 15  дана од дана истека рока за подношење пријава.

Учесници јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу директних корисника учесници конкурса имају право приговора Комисији  у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да  размотра поднете приговоре на прелиминарну листу директних корисника као и да одлучи о истим   у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Након одлучивања о приговорима Општинско веће доноси  решење  о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације чији је саставни део коначна ранг листа директних корисника.

          Решење  Општинског већа општине Ивањица  о избору директних корисника у спровођењу мере  енергетске санације објављује се на огласној табли Општинске управе и званичној интернет страници Општине Ивањица.

Уговор о  спровођењу мера  енергетске санације са директним корисницима потписује се након доношења Решења о коначној листи крајњих корисника за спровођење мера енергетске санације.

Уколико се на први јавни позив за директне кориснике не јави ни један привредни субјект јавни позив се понавља.

X. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Након споведеног поступка по јавном позиву за учешће привредних субјеката,   општина Ивањица ће  расписати  јавни позив за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панела капацитета до и једнако 6 kW.

За соларне панеле капацитета преко 6 kW максимални износ бесповратних средстава биће исти као и за соларне панеле капацитета до 6 kW, а разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, општина потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Привредни субјекти су дужни да стручној комисији за праћење реализације мере  путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе енергетске санације (у даљем тексту Стручна комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Општина ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је поднео пријаву за суфинансирање уградње соларних панела, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС).

Привредни субјекти до  маја 2022. године достављају Општинској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге. 

Пренос средстава врши се након што:

 1. Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 2. корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства.

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Одељење за финансије општинске управе општине Ивањица врши исплату из буџета.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                              Момчило Митровић

О Аутору

Financ