Vesti

Javni uvid povodom irade nacrta plana detaljne regulacije koridora infrastrukture na području prostornog plana park prirode „GOLIJA“

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 06-16/17-04

Datum: 28.06. 2017. godine

I V A NJ I C A

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl.glasnik RS“ broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 54/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14), shodno Zakonu o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/2004 i 88/10) i čl. 54. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015):

 oglašava

JAVNI UVID POVODOM IZRADE

NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE „GOLIJA“

(na teritoriji opštine Ivanjica) SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE „GOLIJA“

 Plana detaljne regulacije koridora infrastrukture na području Prostornog plana Parka prirode „Golija“ (na teritoriji opštine Ivanjica) sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a koridora infrastrukture na području PPPP „Golija“ (u daljem tekstu: PDR koridora infrastrukture u granicama PPPP „Golija“), obuhvata područje na teritoriji opštine Ivanjica.

JAVNI UVID U NACRT PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPP „GOLIJA“ SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPP „GOLIJA“ ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 30 DANA, POČEV OD 03. 07. DO 02. 08. 2017. GODINE.

U skladu sa članovima 54.- 67. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl.glasnik RS“, broj 64/2015) NACRT PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE U GRANICAMA PPPP „GOLIJA“ SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPP „GOLIJA“ biće izložen na Javni uvid svakog radnog dana od  07.3000 do 1530 u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica, u sali Skupštine opštine Ivanjica i prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne, stambene i komunalne poslove, kancelarija br. 16.

U toku trajanja Javnog uvida Oglas za Nacrt PDR koridora infrastrukture u granicama PPPP „Golija“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a koridora infrastrukture na području PPPP „Golija“  biće izložen na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, baner EU PROGRES-PLANOVI DETALJNE REGULACIJE i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i u dnevnom list „Srpski telegraf“.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u Nacrt PDR-a koridora infrastrukture u granicama PPPP „Golija“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu PDR-a koridora infrastrukture na području PPPP „Golija“ sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne, stambene i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je rukovodilac Miljko Glavinić, dia.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt PDR koridora infrastrukture u granicama PPPP „Golija“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi – Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne, stambene i komunalne poslove opštine Ivanjica, kao i na e-mail adresu  pdr.koridoriinfrastrukturegolija@ivanjica.gov.rs u toku trajanja Javnog uvida, zaključno sa 02.08.2017. godine.

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID koju formira Komisija za planove opštinske uprave opštine Ivanjica na kojoj će biti razmatrane dostavljene primedbe tokom Javnog uvida, biće održana po završetku Javnog uvida, dana 18.08.2017. god. u 1200 časova u sali Skupštine opštine Ivanjica u Ivanjici, ulica Venijamina Marinkovića br.1.

Javnoj sednici će prisustvovati predstavnici obrađivača „ARHIPLAN“ d.o.o. preduzeće za planiranje, projektovanje i konsalting iz Aranđelovca i predstavnici Opštinske uprave opštine Ivanjica. Na J++javnoj sednici mogu da prisustvuju fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su podneli primedbe u pisanom obliku u toku trajanja Javnog uvida i mogu usmeno da obrazlože podnete primedbe. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

 IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM JAVNOM UVIDU U NACRT PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPP „GOLIJA“ (na teritoriji opštine Ivanjica) SA IZVEŠTAJEM O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PDR-a KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PPPP „GOLIJA“ biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi zainteresovani  mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na Nacrt PDR-a koridora infrastrukture u granicama PPPP „Golija“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu.

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PLANA DETALJNE REGULACIJE KORIDORA INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU PROSTORNOG PLANA PARKA PRIRODE „GOLIJA” (NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA)

О Аутору

Financ