Aktuelnosti Vesti Obaveštenje

Javni uvid u nacrt prostornog plana infrastrukturnog koridora Požega – Boljare (AUTO-PUT E-763)

AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE
u skladu sa članom 51. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni gla­ snik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13
– US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20,
52/21 i 62/23 – u daljem tekstu: Zakon), i čl. 55­68. Pravilnika o sadr­ žini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)
oglašava

JAVNI UVID
U
NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA–BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (AUTO-PUT E-763)
I
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BEOGRAD – JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA–BOLJARE (GRANICA SA CRNOM GOROM) (AUTO-PUT E-763)
NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastruk­ turnog koridora Beograd – Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (auto­put E­763) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Pro­ stornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd
– Južni Jadran, deonica Požega–Boljare (granica sa Crnom Gorom) (auto­put E­763) na životnu sredinu (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) održaće od 10. juna do 9. jula 2024. godine u prostorijama, skupština opština Požega, Arilje, Ivanjica i Sjenica, kao i na internet stranicama Ministarstva gra­ đevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs i jedinica lokalne samouprave u obuhvatu plana.
Fizička i pravna lica mogu dostaviti primedbe na Nacrt Prostornog plana u pisanoj formi jedinicama lokalne samouprave u toku trajanja jav­ nog uvida, zaključno sa 9. julom 2024. godine. Primedbe na Nacrt Prostor­ nog plana mogu se dostaviti i direktno Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Kralja Milutina 10a, 11000 Beograd.

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u ponedeljak

17. juna 2024. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi opštine Arilje, Ul. Svetog Ahilija 53, u Arilju.
JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu 31. jula 2024. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi opštine Arilje, Ul. Svetog Ahilija 53, u Arilju. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koji su u toku trajanja javnog uvida podneli primedbe u pisanom obliku mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno obrazložiti podnete primedbe. Obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav o svakoj podnetoj primedbi.
Pozivaju se na javni uvid svi organi, posebne organizacije, odnosno imaoci javnih ovlašćenja, koji su dostavili posebne uslove, u skladu sa članom 47b. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji.

  12403103-1

  Grafika – Referentne karte

  Tematske karte

  JAVNI UVID – SEKTOR ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URBANIZAM

  О Аутору

  WEB MASTER

  Оставите коментар