Vesti Konkursi i obaveštenja

Kalendar javnih konkursa opštine Ivanjica

Kalendar javnih konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta opštine Ivanjica u 2023. godini
Naziv javnog konkursa  Cilj javnog konkursa  Tematska oblast javnog konkursa  Ko može da konkuriše za sredstva na javnom konkursu  Okvirni datum raspisivanja javnog konkursa  Planirani iznos sredstava (RSD)  Okvirni datum početka realizacije odabranih programa i projekata  Trajanje odabranih programa i projekata u okviru pojedinačnih konkursa  
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA CRKVAMA I VERSKIM ZAJEDNICAMA ZA REALIZOVANJE PROGRAMA U 2023. GODINI  Podrška crkvama i verskim zajednicama  Unapređenje uslova rada crkava i verskih zajednica      Pravo na dodelu sredstava imaju crkve i verske zajednice za realizaciju programa iz oblasti graditeljstva, obrazovanja, kulture i nauke.  Mart/april 2023. godine  2.000.000,00  jun 2023. godine  3-6 meseci, do 31. decembra 2023.  
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA ZA PODSTICANJE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2023. GODINU  Podrška aktivnostima udruženja čiji projekti/programi mogu doprineti poboljšanju uslova života u lokalnoj zajednici  Predmet javnog konkursa su projekti iz oblasti zaštite životne sredine i očuvanje prirode, turizma, poljoprivrede, unapređenje kapaciteta udruženja  građana i protivpožarna zaštita  u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju oblasti od javnog interesa u opštini Ivanjica Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja:-  koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) na teritoriji opštine Ivanjica, s tim da projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ivanjica;
– čiji se ciljevi definisani statutom udruženja ostvaruju u navedenoj oblasti;
– koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
– koja nemaju na drugi način obezbeđena sredstva za realizaciju odobrenog projekta/programa;
– koja nemaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
– koja nisu brisana iz  registara nadležnog organa, ili nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;
– koja u poslednje dve godine nemaju kaznu pravosnažnom odlukom za prekršaj ili privredni prestup vezan za njihovu delatnost;
– koja su omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;
– koja su podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;
– koja se pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;
– koja su preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu;
 
februar 2023. godine  1.500.000,00  April/maj 2023. godine  3-6 meseci, do 31. decembra 2023.  
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA ZA PODSTICANJE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA u OBLASTI AMATERSKOG, KULTURNOG I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA, U 2023. GODINI  Podsticaj amaterskog, kulturnog i umetničkog stvaralaštva na teritoriji opštine Ivanjica  oblast kultura:  Podsticanje amaterskog kulturnog i umetničkog stvaralaštva  Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, pojedinci (umetnici, saradnici, odnosno stručnjaci u kulturi), kao i drugi subjekti u kulturi, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi i ne mogu učestvovati na konkursima koje raspisuju njihovi osnivači.Predlagač projekta ne može da: 1) bude u postupku likvidacije i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti; 2) bude u poslednje dve godine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojom delatnošću. Predlagač projekta ne može dobijati sredstva iz budžeta opštine Ivanjica za realizaciju svojih projekata dve godine od dana kada je utvrđeno postojanje sledećih okolnosti: 1) netačno ili nepotpuno obaveštavanje davaoca sredstava o bitnim okolnostima vezanim za odobrenje i realizovanje projekta; 2) svojim propustom ne izvrši projekat u celini ili ga izvrši u nebitnom delu; 3) upotrebi sredstva nenamenski, u potpunosti ili delimično, ili se ne pridržava propisanih ili ugovorenih mera koje su utvrđene radi osiguranja realizacije projekta; 4) ne dostavi u predviđenim rokovima potrebne izveštaje i dokaze, iako ga je davalac sredstava prethodno upozorio na nepravilnosti i posledice; 5) prestane da ispunjava uslove koji su potrebni za dobijanje sredstavafebruar  2023.1.000.000,00April/maj 2023.3-6 meseci, do 15. decembra 2023.  
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA ZA PODSTICANJE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA ZA 2023. GODINU U OBLASTI DRUŠTVENA BRIGA O DECI I MLADIMA  Predmet javnog konkursa su projekti u oblasti društvene brige o deci i mladima,  u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju oblasti od javnog interesa u opštini Ivanjica Oblast omladinska politikaPravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja:-  koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) na teritoriji opštine Ivanjica, s tim da projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ivanjica;
– čiji se ciljevi definisani statutom udruženja ostvaruju u navedenoj oblasti;
– koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
– koja nemaju na drugi način obezbeđena sredstva za realizaciju odobrenog projekta/programa;
– koja nemaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
– koja nisu brisana iz  registara nadležnog organa, ili nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;
– koja u poslednje dve godine nemaju kaznu pravosnažnom odlukom za prekršaj ili privredni prestup vezan za njihovu delatnost;
– koja su omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;
– koja su podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;
– koja se pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;
– koja su preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu
Januar/Februar 2023.1.200.000,00Maj/Jun 2023.3-6 meseci, do 31. decembra 2023.
JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDŽETA OPŠTINE IVANJICA ZA PODSTICANJE PROJEKATA ILI NEDOSTAJUĆEG DELA SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OD JAVNOG INTERESA KOJE REALIZUJU UDRUŽENJA – u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, u 2023. godiniDoprinos unapređenju položaja osoba sa invaliditetom do njihovog punog učešća u društvu kroz uklanjanje prepreka sa kojima se susreću u različitim oblastima društvenog života.Unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom  Pravo učešća na javnom konkursu imaju udruženja:-  koja su registrovana u skladu sa Zakonom o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/09) na teritoriji opštine Ivanjica, s tim da projektne aktivnosti realizuju na teritoriji opštine Ivanjica;
– čiji se ciljevi definisani statutom udruženja ostvaruju u navedenoj oblasti;
– koja su direktno odgovorna za pripremu i realizaciju projekta;
– koja nemaju na drugi način obezbeđena sredstva za realizaciju odobrenog projekta/programa;
– koja nemaju tekući račun u blokadi, poreske dugove i dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
– koja nisu brisana iz  registara nadležnog organa, ili nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom merom zabrane delatnosti;
– koja u poslednje dve godine nemaju kaznu pravosnažnom odlukom za prekršaj ili privredni prestup vezan za njihovu delatnost;
– koja su omogućila Komisiji i stručnjacima za ocenu uspešnosti projekata finansiranih na prošlogodišnjem konkursu – praćenje realizacije projekta i uvid u svu potrebnu dokumentaciju;
– koja su podnela izveštaj o realizaciji projekata/programa i opravdala sredstva dodeljena na prošlogodišnjem konkursu;
– koja se pridržavaju mera o antikorupcionoj politici;
– koja su preduzela sve potrebne mere za izbegavanje sukoba interesa na prošlogodišnjem konkursu
Januar/februar 2023.750.000,00April/maj 2023.3-6 meseci, do 31. decembra 2023.
JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini  Konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa  u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2023. godini ( u daljem tekstu: Konkurs), raspisuje se za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Ivanjica.                 Sredstva se odobravaju za realizaciju projekata uvođenja, poboljšanja ili proširenja programskih sadržaja u novinama i  elektronskim medijima koji se emituju na teritoriji opštine Ivanjica, a od posebnog su značaja za javno informisanje građana, uključujuću i internet stranice upisane u registar medija, a sa osnovnim ciljem da mediji budu: sredstvo javnog informisanja, zaštitnik javnog interesa i kulturne baštine, platforma informalnog i neformalnog obrazovanja, inicijator masovne komunikacije, a uz afirmaciju pluralističkog pristupa, vladavinu prava i aktivnu participaciju građana u procesu ostvarivanja prioriteta, definisanih strateškim dokumentima i potrebama građana. Na takav  način definisan okvir, podrazumeva:   Medijske programsko-informativne sadržaje:koji doprinose razvoju kritičke svesti i afirmacije interaktivnog učešća građana u poboljšanju rada lokalne samoupraveznačajne za unapređenje društvenog razvoja i stvaranja povoljnijeg privrednog ambijenta na teritoriji opštine Ivanjicaiz oblasti obrazovanja, a koji afirmišu i promovišu rad obrazovnih institucija opštine Ivanjicau oblasti kulture i očuvanja kulturnog nasleđa opštine Ivanjicanamenjene prevashodno mladima, a koji promovišu naučna i stručna dostignuća, zdrav način života, pozitivne vrednosti u komunikaciji, nenasilje i toleranciju, značaj fizičke kulture – na teritoriji opštine Ivanjica.Medijske dokumentarno-obrazovne sadržaje:u domenu ljudskih prava i sloboda,za reafirmaciju pozitivnog sistema vrednosti za popularizaciju nauke i strukeza afirmaciju interkulturalnostikoji afirmišu osnovna prava potrošača, poput zaštite zdravlja, bezbednosti, imovine itd.Specijalizovane medijske informativno-edukativne sadržaje u domenu:poljoprivrede i ruralnog razvoja na području opštine Ivanjicainkluzije osoba sa invaliditetom na teritoriji opštine Ivanjicaenergetike, odnosno energetske efikasnostizaštita životne sredine, poput edukativnih programa o procesima upravljanja otpadom, promocije i zaštite prirodnih resursa opštine Ivanjicabezbednost građana i unapređenje stanja bezbednosti na teritoriji opštine Ivanjicaostvarivanje prava na rad građana, odnosno inicijalni programski sadržaji o: preduzetništvu, zapošljavanju, samozapošljavanju i trendovima date oblasti, kao i: starim zanatima, deficitarnim obrazovnim profilima, tržištu radne snage i inovacionim programima u oblasti rada i zapošljavanja.  Ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanjaPravo učešća na Konkursu imaju:                 – izdavač medija čiji mediji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;                 – pravno lice, odnosno preduzetnik, koji je bavi proizvodnjom i emitovanjem medijskih sadržaja;                 Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.                 Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj, i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski koristila.  Februar/mart 2023.7.000.000,00jun 2023.3-6 meseci, do 31. decembra 2023.

                                                                                                                                                                                                    RUKOVODILAC ODELJENJA ZA LER,

INVESTICIJE I GRAĐEVINSKE POSLOVE

                                                                                                                                                                                                  Jelena Jovanović

О Аутору

WEB MASTER