Konkursi i obaveštenja Obaveštenje

Konkurs i ponude za televizijski prenos sednica skupštine opštine Ivanjica

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 642-2/2023

01. март 2023. године

И в а њ и ц а

На основу члана 40. став 1. тачка 55. Статута општине Ивањица („Сл.лист Општине Ивањица “, број 1/2019), члана 48. Пословника о раду Скупштине општине Иањица („Сл.лист општине Ивањица“, број 8/2019), а у вези са чланом 12. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, број 91/2019), Председник Скупштине општине Ивањица, о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ

ТЕЛЕВИЗИЈСКОГ ПРЕНОСА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Предмет јавног конкурса је: куповина времена за емитовање телевизијских преноса седница Скупштине општине Ивањица у 2023. години.

Право учешћа на конкурсу имају емитери који испуњавају Законом прописане услове за обављање делатности емитовања телевизијског програма најмање за територију општине Ивањица, као јединици локалне самоуправе и који су видљиви на кабловским оператерима и сет бокс пакетима на територији општине Ивањица.

Критеријум за избор најповољније понуде је:

  1. најнижа понуђена цена,
  2. рок плаћања.

Јединица за обрачун цене је цена по једном часу преноса.

Цена по једном часу преноса подразумева: пренос седница Скупштине општине.

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања овог Конкурса на сајту општине Ивањица, тј. до 09. марта 2023. године.

Јавно отварање понуда обавиће се 13. марта 2023. године у 12,00 сати у кабинету председника Скупштине општине.

Скупштина општине Ивањица може одлучити да се седнице Скупштине не преносе у случају да понуђена цена није у складу са планираним средствима за ове намене у буџету Општине за 2023. годину.

Планирана средства за ове намене у буџету Општине за 2023. годину износе 1.500.000,00 динара(милионипедстохиљададинара).

Преноси седница ће се вршити до утрошка средстава опредељених у буџету Општине за ову намену.

Уз понуду се достављају: оверене копије  решења надлежних државних органа о испуњавању Законом прописаних услова за емитовање програма преко телевизије најмање на подручју општине Ивањица.

Понуде доставити у затвореној коверти са назнаком: „Понуда не отварај-пренос седница Скупштине“, Ивањица, улица Венијамина Маринковића број 1.

Понуде се достављају поштом или преко писарнице Општинске управе.

Конкурс објавити на сајту општине Ивањица https://ivanjica.gov.rs/ и на огласној табли општине Ивањица.

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

 Владимир Бојановић

О Аутору

WEB MASTER