Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs Ministarstva rudarstva i energetike za sanaciju porodičnih kuća i stanova

Na osnovu Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22)

Ministarstvo rudarstva i energetike raspisuje konkurs

za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, JP 2/23

Raspisuje se Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova koji sprovode jedinice lokalne samouprave, kao i gradske opštine, JP 2/23 (u daljem tekstu: Javni poziv), koji će činiti pojedinačni projekti energetske sanacije porodičnih kuća i stanova (u daljem tekstu: Program), koje sprovode jedinice lokalne samouprave kao i gradske opštine (u daljem tekstu: JLS), a u cilju ostvarivanja uštede energije i njenog racionalnog korišćenja, kao i ostvarivanja ciljeva projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbijiˮ (u daljem tekstu: Projekat).

PREDMET I USLOVI ZA DODELU SREDSTAVA

Predmet Javnog poziva je finansiranje Programa koji obuhvata sledeće mere energetske efikasnosti:

 1. unapređenje termičkog omotača putem:
 2. zamene spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača. Ova mera obuhvata i prateću opremu za prozore/vrata, kao što su okapnice, prozorske daske, roletne, kapci i dr, kao i prateće građevinske radove na demontaži i pravilnoj montaži prozora/vrata, kao što je demontaža starih prozora/vrata i odvoz na deponiju, pravilna montaža prozora, obrada oko prozora/vrata gips-karton pločama, gletovanje, obrada ivica i krečenje oko prozora/vrata sa unutrašnje strane zida,
 3. postavljanja termičke izolacije zidova, tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,
 4. postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača. Ova mera može obuhvatiti, u slučaju da je oštećen krovni pokrivač i hidroizolacioni krovni sistem, građevinske radove na zameni hidroizolacije i drugih slojeva krovnog pokrivača, kao i limarske radove, ali ne i radove na zameni konstruktivnih elemenata krova;
 • unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:
  • zamene postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim,
  • zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-radijatora i pratećeg pribora,
  • ugradnje toplotnih pumpi koje koriste energiju vazduha, vode i zemlje (grejač prostora ili kombinovani grejač),
  • ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi,
  • opremanjem sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili),
 • ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode,
 • ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnja dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrada neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem,

Minimalni iznos sredstava podsticaja koji JLS može da zatraži u prijavi na Javni poziv, u skladu sa brojem stanovnika na teritoriji JLS, a prema podacima iz Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2022. godine iznosi:

Broj stanovnika JLSMinimalni iznos sredstava podsticaja
Preko 100.00010.000.000
80.000- 100.0007.500.000
60.000 – 80.0006.500.000
50.000 – 60.0005.500.000
40.000 – 50.0004.500.000
30.000 – 40.0003.500.000
20.000 – 30.0002.500.000
10.000 – 20.0002.000.000
Do 10.0001.500.000

U skladu stepenom razvijenosti JLS određenoj Uredbom o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 104/14), JLS koje pripadaju četvrtoj grupi čiji je stepen razvijenosti ispod 50% republičkog proseka, i to: Babušnica, Bela Palanka, Bojnik, Bosilegrad, Bujanovac, Vladičin Han, Golubac, Žitorađa, Kuršumlija, Lebane, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Preševo, Prijepolje, Svrljig, Surdulica, Trgovište i Tutin dužne su da učestvuju sa iznosom od minimalno 30% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju Ministarstvo i JLS.

JLS koje su navedene u Uredbi o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 144/22) i u Programu za zaštitu vazduha u Republici Srbiji za period od 2022. do 2030. godine sa akcionim planom („Službeni glasnik RSˮ, broj 140/22), prepoznate po visokoj zagađenosti vazduha i svrstane u treću kategoriju kvaliteta vazduha na osnovu rezultata monitoringa emisije PM10 i PM2.5 suspendovanih čestica u 2021. godini, dužne

su da učestvuju sa iznosom od minimalno 40% od ukupne vrednosti podsticaja koja dodeljuju koja dodeljuju Ministarstvo i JLS.

Ostale JLS dužne su da učestvuju sa iznosom koji je minimalno jednak vrednosti traženih sredstava podsticaja, tj. ne mogu potraživati sredstva podsticaja koja su veća od sredstava sa kojima učestvuju u finansiranju Programa.

II. PRAVNA LICA KOJA IMAJU PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave imaju jedinice lokalne samouprave i gradske opštine (u daljem tekstu: Podnosilac prijave). Pojam prijave označava dokumente iz poglavlja III. Javnog poziva.

III. DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU PRIJAVE

Podnosilac prijave je potrebno da dostavi sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavni obrazac (Prilog 1);
  1. izjavu o načinu finansiranja Programa i namenskom trošenju sredstava, u skladu s propisima (Prilog 2).

Prijava se podnosi u pisanom obliku uz obavezno dostavljanje svih dokumenata u elektronskom obliku na kompakt disku ili USB memorijskom stiku.

Prijavu potpisuje predsednik opštine/gradonačelnik ili od njega ovlašćeno lice.

IV. PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti sa internet stranice, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javnipozivi i sadrži:

 1. Kompletan tekst Javnog poziva;
  1. Prilog 1 – Prijavni obrazac;
  1. Prilog 2 – Izjava o načinu finansiranja Programa.

V. MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom –

Prijava na Javni poziv za finansiranje programa energetske sanacije, JP 2/23 NE OTVARATI“. na adresu:

Ministarstvo rudarstva i energetike

Nemanjina 22 – 26

11000 Beograd – Savski Venac Pak Broj 3306

Na poleđini koverte navesti pun naziv i adresu Podnosioca prijave.

Rok za dostavu prijava na pisarnicu Ministarstva je najkasnije do 23. juna 2023. godine

do 15.00 časova.

Blagovremenom se smatra prijava, koja je primljena i overena pečatom prijema u pisarnici Ministarstva (na navedenoj adresi), najkasnije do 15.00 časova poslednjeg dana roka, bez obzira na način prispeća.

Neblagovremene prijave rešenjem će biti odbačene.

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: energetska.efikasnost@mre.gov.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Ministarstva rudarstva i energetike, link: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javnipozivi

JLS koja su utrošila dodeljena sredstva po Javnom pozivu imaju pravo da podnesu zahtev za dodatna sredstva. Prilozi uz zahtev će biti uređeni u ugovoru o finansiranju.

VI. UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA DODELU SREDSTAVA

Ministarstvo utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava na osnovu pregleda podnete dokumentacije iz poglavlja III. Javnog poziva.

U toku postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova Ministarstvo može da od Podnosioca prijave, prema potrebi, zatraži dodatnu dokumentaciju i informacije.

VII. ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROGRAMA

Ministarstvo rešenjem utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu sredstava i obaveštava Podnosioca prijave putem elektronske pošte.

Lista JLS kojima su odobrena sredstva za finansiranje programa biće objavljena na: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javnipozivi

VIII. NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA

Ministarstvo će zaključiti ugovor o finansiranju i realizaciji Programa sa JLS koja je ispunila uslove za dodelu sredstava u skladu sa rešenjem iz poglavlja VII. stav 1. Javnog poziva.

JLS bira privredne subjekte i pojedinačne projekte energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem javnih poziva.

U okviru javnih poziva neophodno je uvrstiti sve mere energetske efikasnosti navedene u odeljku I. Javnog poziva i izradu neophodne tehničke dokumentacije za dobijanje odgovarajućih dozvola/odobrenja za izvođenje radova za primenu mera iz odeljka I. Javnog poziva u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata.

О Аутору

WEB MASTER