Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs Ministarstva rudarstva i energetike za sanaciju porodičnih kuća i stanova

На основу Закона о потврђивању споразума о зајму (Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој („Службени гласник РС – Међународни уговориˮ, број 6/22)

Министарство рударства и енергетике расписује конкурс

за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, ЈП 2/23

Расписује се Јавни позив за доделу средстава за финансирање Програма енергетске санације породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине, ЈП 2/23 (у даљем тексту: Јавни позив), који ће чинити појединачни пројекти енергетске санације породичних кућа и станова (у даљем тексту: Програм), које спроводе јединице локалне самоуправе као и градске општине (у даљем тексту: ЈЛС), а у циљу остваривања уштеде енергије и њеног рационалног коришћења, као и остваривања циљева пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србијиˮ (у даљем тексту: Пројекат).

ПРЕДМЕТ И УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Предмет Јавног позива је финансирање Програма који обухвата следеће мере енергетске ефикасности:

 1. унапређење термичког омотача путем:
 2. замене спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача. Ова мера обухвата и пратећу oпрему за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као и пратеће грађевинске радове на демонтажи и правилној монтажи прозора/врата, као што је демонтажа старих прозора/врата и одвоз на депонију, правилна монтажа прозора, обрада око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовање, обрада ивица и кречење око прозора/врата са унутрашње стране зида,
 3. постављања термичке изолације зидова, таваница изнад отворених пролаза, зидова, подова на тлу и осталих делова термичког омотача према негрејаном простору,
 4. постављања термичке изолације испод кровног покривача. Ова мера може обухватити, у случају да је оштећен кровни покривач и хидроизолациони кровни систем, грађевинске радове на замени хидроизолације и других слојева кровног покривача, као и лимарске радове, али не и радове на замени конструктивних елемената крова;
 • унапређење термотехничких система зграде путем замене система или дела система ефикаснијим системом путем:
  • замене постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим,
  • замене постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора,
  • уградње топлотних пумпи које користе енергију ваздуха, воде и земље (грејач простора или комбиновани грејач),
  • уградње електронски регулисаних циркулационих пумпи,
  • опремањем система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили),
 • уградњa соларних колектора у инсталацију за централну припрему потрошне топле воде,
 • уградњa соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије за сопствене потребе, уградњa двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије и израдa неопходне техничке документације и извештаја извођача радова на уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије који су у складу са законом неопходни приликом прикључења на дистрибутивни систем,

Mинимални износ средстава подстицаја који ЈЛС може да затражи у пријави на Јавни позив, у складу са бројем становника на територији ЈЛС, а према подацима из Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. године износи:

Број становника ЈЛСМинимални износ средстава подстицаја
Преко 100.00010.000.000
80.000- 100.0007.500.000
60.000 – 80.0006.500.000
50.000 – 60.0005.500.000
40.000 – 50.0004.500.000
30.000 – 40.0003.500.000
20.000 – 30.0002.500.000
10.000 – 20.0002.000.000
До 10.0001.500.000

У складу степеном развијености ЈЛС одређеној Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС”, број 104/14), ЈЛС које припадају четвртој групи чији је степен развијености испод 50% републичког просека, и то: Бабушница, Бела Паланка, Бојник, Босилеград, Бујановац, Владичин Хан, Голубац, Житорађа, Куршумлија, Лебане, Мали Зворник, Медвеђа, Мерошина, Прешево, Пријепоље, Сврљиг, Сурдулица, Трговиште и Тутин дужне су да учествују са износом од минимално 30% од укупне вредности подстицаја која додељују Министарство и ЈЛС.

ЈЛС које су наведене у Уредби о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РСˮ, број 144/22) и у Програму за заштиту ваздуха у Републици Србији за период од 2022. до 2030. године са акционим планом („Службени гласник РСˮ, број 140/22), препознате по високој загађености ваздуха и сврстане у трећу категорију квалитета ваздуха на основу резултата мониторинга емисије PM10 и PM2.5 суспендованих честица у 2021. години, дужне

су да учествују са износом од минимално 40% од укупне вредности подстицаја која додељују која додељују Министарство и ЈЛС.

Остале ЈЛС дужне су да учествују са износом који је минимално једнак вредности тражених средстава подстицаја, тј. не могу потраживати средства подстицаја која су већа од средстава са којима учествују у финансирању Програма.

II. ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ПРАВО НА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Право на подношење пријаве имају јединице локалне самоуправе и градске општине (у даљем тексту: Подносилац пријаве). Појам пријаве означава документе из поглавља III. Јавног позива.

III. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (Прилог 1);
  1. изјаву о начину финансирања Програма и наменском трошењу средстава, у складу с прописима (Прилог 2).

Пријава се подноси у писаном облику уз обавезно достављање свих докумената у електронском облику на компакт диску или USB меморијском стику.

Пријаву потписује председник општине/градоначелник или од њега овлашћено лице.

IV. ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети са интернет странице, линк: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javnipozivi и садржи:

 1. Комплетан текст Јавног позива;
  1. Прилог 1 – Пријавни образац;
  1. Прилог 2 – Изјава о начину финансирања Програма.

V. МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Пријаве се подносе у затвореној коверти са назнаком –

Пријава на Јавни позив за финансирање програма енергетске санације, ЈП 2/23 НЕ ОТВАРАТИ“. на адресу:

Министарство рударства и енергетике

Немањина 22 – 26

11000 Београд – Савски Венац Пак Број 3306

На полеђини коверте навести пун назив и адресу Подносиоца пријаве.

Рок за доставу пријава на писарницу Министарства je најкасније до 23. јуна 2023. године

до 15.00 часова.

Благовременом се сматра пријава, која је примљена и оверена печатом пријема у писарници Министарства (на наведеној адреси), најкасније до 15.00 часова последњег дана рока, без обзира на начин приспећа.

Неблаговремене пријаве решењем ће бити одбачене.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: energetska.efikasnost@mre.gov.rs

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Министарства рударства и енергетике, линк: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javnipozivi

ЈЛС која су утрошила додељена средства по Јавном позиву имају право да поднесу захтев за додатна средства. Прилози уз захтев ће бити уређени у уговору о финансирању.

VI. УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

Министарство утврђује испуњеност услова за доделу средстава на основу прегледа поднете документације из поглавља III. Јавног позива.

У току поступка утврђивања испуњености услова Министарство може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

VII. ОДОБРАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

Министарство решењем утврђује испуњеност услова за доделу средстава и обавештава Подносиоца пријаве путем електронске поште.

Листа ЈЛС којима су одобрена средства за финансирање програма биће објављена на: https://mre.gov.rs/aktuelnosti/javnipozivi

VIII. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Министарство ће закључити уговор о финансирању и реализацији Програма са ЈЛС која је испунила услове за доделу средстава у складу са решењем из поглавља VII. став 1. Јавног позива.

ЈЛС бира привредне субјекте и појединачне пројекте енергетске санације породичних кућа и станова путем јавних позива.

У оквиру јавних позива неопходно је уврстити све мере енергетске ефикасности наведене у одељку I. Јавног позива и израду неопходне техничке документације за добијање одговарајућих дозвола/одобрења за извођење радова за примену мера из одељка I. Јавног позива у складу са законом којим се уређује изградња објеката.

О Аутору

WEB MASTER