Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs program radne prakse-oblast zapošljavanja 2018

На основу члана 26.  Закона о младима ( „Службени гласник РС”  бр.50/2011), члана 38. Закона о удружењима ((“Сл.гласник РС“ бр.51/2009 и 99/2011 – др. закони), чл. 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења  (“Сл.гласник РС“ бр.8/2012, 94/13 и 94/2015), Одлуке о буџету oпштине Ивањица за 2018. годину, („Службени лист општине Ивањица бр 10/2017”), програм 14 – Развој спорта и омладине, ПА 0005, број позиције 96/0,  функција 810, 481 – економска класификација, Локалног акционог плана за младе општине Ивањица (2014-2019.) за 2018. годину и на основу приоритета 2.6. Подстицај запошљавања младих,  у складу са чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима цивилног друштва за избор програма/пројеката који се финансирају или суфинансирају из буџета општине Ивањица ( Службени лист општине бр. 2/15 и 2/16)  ,  Општинска управа општине Ивањица расписује:

Ј А В Н И    К О Н К У Р С

за финансирање или суфинансирање пројеката/ програма од јавног интереса удружења у области омладинске политике – запошљавање/радно ангажовање планирано Локалним акционим планом за младе општине Ивањица (2014-2019.)

 

Расписује се Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса удружења у области омладинске политике  – запошљавања/радног ангажовања младих, планиран Локалним акционим планом за младе општине Ивањица (2014-2019.)(у даљем тексту удружења) у 2018. години .

Циљ конкурса је стварање услова за запошљавање и повећање запошљивости младих на територији општине Ивањица.

Средства за реализацију пројеката/програма из става 1. овог Јавног конкурса обезбеђена су у буџету општине Ивањица за 2018. годину, („Службени лист општине Ивањица бр 10/2017”), у укупном износу од 1.200.000,00 динара (програм 14 – Развој спорта и омладине, ПА 0005, број позиције 96/0,  функција 810, 481 – економска класификација, Локалног акционог плана за младе општине Ивањица (2014-2019.) за 2018. годину и на основу приоритета 2.6. Подстицај запошљавања младих).

Право подношења пријаве за доделу средстава имају удружења под условом да им је седиште на територији општине Ивањица и да обављају делатност на подручју општине, да је директно одговорно за припрему и извођење програма, да је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализовању пројеката/програма, уколико је било носилац програма/пројеката у претходној години, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма/пројеката.

Општина Ивањица  неће финансирати:

 1. пројекте/програме са комерцијалним ефектима,
 2. пројекте/програме који су претходних година већ били финансирани из општинског буџета а нису реализовани,
 3. инвестициона улагања у изградњу, опремање и одржавање пословног простора,
 4. пројекте/програме чије су једине програмске активности путовања, студије,учешће на конференцијама, предавања стручњака и сличне активности,
 5. програме чије су програмске активности награде и спонзорства појединцима и другим организацијама

 Избор пројекта/програма који ће се финансирати средствима буџета вршиће се применом следећих критеријума и броја бодова:

 • усклађеност пројекта са свим захтевима конкурса 0 – 30 бодова
 • усклађеност пројекта са стратегијом одрживог развоја општине Ивањица 0-10 бодова
 • проблем којим се бави и очекивани резултати 0 – 10 бодова
 • дефинисани циљеви и остварљивост 0 – 10 бодова
 • обезбеђено финансирање из других извора 0 – 10 бодова
 • број учесник програма/пројекта 0 – 5 бодова
 • економичност пројектних активности 0 – 10 бодова
 • извештај о утрошеним средствима добијених из општинског буџета општине 0 – 10 бодова
 • изводљивост програма/пројекта у планираном временском року 0 – 5 бодова
 • одрживост пројекта 0-10 бодова
 • обезбеђено партнерство 0 – 10 бодова

Потпуна документација за пријаву на Јавни конкурс треба да садржи:

 • образац пријаве на конкурс у 2 примерка (који садржи детаљан опис пројекта/програма за чије финансирање или суфинансирање се подноси пријава, као и кориснике, значај, место и време реализације пројеката/програма )
 • образац буџета у 2 примерка ( детаљно разрађен и са реалним и оправданим трошковима)
 • потврда АПР-а о јавном објављивању финансијског извештаја за 2017. годину – (уколико је извештај поднет заједно са извештајем за статистичке потребе),
 • одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину,
 • потврду НБС да удружење нема евидентиране основе и налоге о принудној наплати.

            Образац пријаве на Конкурс биће доступан на званичној интернет презентацији општине Ивањица и на порталу е-управа ( www.ivanjica.gov.rs).

Комплетна конкурсна документација доставља се у једној затвореној коверти.

Предложени пројекти/програми учесника Конкурса треба да буду написани на рачунару и на прописаним обрасцима,  потписани и оверени од стране  овлашћеног лица. Предлози пројеката писани руком или писаћом машином, као и они ван прописаних образаца, неће се узети у разматрање. Активности обухваћене пројектом/програмом морају се реализовати до краја календарске године.

Образац пријаве на Конкурс са одговарајућом документацијом подноси се Комисији за избор пројеката/програма од јавног интереса удружења цивилног друштва са назнаком “Пријава на конкурс за пројекте/програме од јавног интереса удружења цивилног друштва – не отварати“ препорученом поштом на адресу: Општинска управа општина Ивањица,  ул.В. Маринковића бр.1.  32250 Ивањица или предајом на писарници  Општинске управе ( шалтер бр. 2  у Услужном центру).

Образац пријаве  и образац буџета програма/пројекта на Конкурс доставља се у штампаном облику у два примерка  оверен од стране овлашћеног лица док се пратећа документација доставља у једном примерку ( оверене фотокопије).

Пријаве на конкурс могу се поднети до 26.03.2018. године до 15:00 часова, без обзира на начин подношења.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Комисија за избор пројеката/програма од јавног интереса удружења  размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити  листу вредновања и рангирања, као и предлог за  финансирање  односно  суфинансирање у 2018. години. На листу вредновања и рангирања пријављених пројеката учесници конкурса иму право приговора у року од пет дана од њеног објављивања; Одлуку о приговору конкурсна комисија доноси у року од 15 дана од њеног објављивања; право приговора не задржава извршење Одлуке о избору пројеката за доделу бесповратних средстава;

 Коначну одлуку о додели  средстава доноси Општинско веће општине Ивањице, а Председник општине Ивањице закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

У Ивањици, 09.03.2018. године

01 број 400-18/2018

Буџет и извори финансирања

Oбразац пријаве

О Аутору

Financ