Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs program radne prakse-oblast zapošljavanja 2018

Na osnovu člana 26.  Zakona o mladima ( „Službeni glasnik RS”  br.50/2011), člana 38. Zakona o udruženjima ((“Sl.glasnik RS“ br.51/2009 i 99/2011 – dr. zakoni), čl. 5. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja  (“Sl.glasnik RS“ br.8/2012, 94/13 i 94/2015), Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br 10/2017”), program 14 – Razvoj sporta i omladine, PA 0005, broj pozicije 96/0,  funkcija 810, 481 – ekonomska klasifikacija, Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.) za 2018. godinu i na osnovu prioriteta 2.6. Podsticaj zapošljavanja mladih,  u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa/projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica ( Službeni list opštine br. 2/15 i 2/16)  ,  Opštinska uprava opštine Ivanjica raspisuje:

J A V N I    K O N K U R S

za finansiranje ili sufinansiranje projekata/ programa od javnog interesa udruženja u oblasti omladinske politike – zapošljavanje/radno angažovanje planirano Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.)

 

Raspisuje se Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata/programa od javnog interesa udruženja u oblasti omladinske politike  – zapošljavanja/radnog angažovanja mladih, planiran Lokalnim akcionim planom za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.)(u daljem tekstu udruženja) u 2018. godini .

Cilj konkursa je stvaranje uslova za zapošljavanje i povećanje zapošljivosti mladih na teritoriji opštine Ivanjica.

Sredstva za realizaciju projekata/programa iz stava 1. ovog Javnog konkursa obezbeđena su u budžetu opštine Ivanjica za 2018. godinu, („Službeni list opštine Ivanjica br 10/2017”), u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (program 14 – Razvoj sporta i omladine, PA 0005, broj pozicije 96/0,  funkcija 810, 481 – ekonomska klasifikacija, Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ivanjica (2014-2019.) za 2018. godinu i na osnovu prioriteta 2.6. Podsticaj zapošljavanja mladih).

Pravo podnošenja prijave za dodelu sredstava imaju udruženja pod uslovom da im je sedište na teritoriji opštine Ivanjica i da obavljaju delatnost na području opštine, da je direktno odgovorno za pripremu i izvođenje programa, da je podnelo godišnji izveštaj za prethodnu budžetsku godinu u skladu sa ugovorom o realizovanju projekata/programa, ukoliko je bilo nosilac programa/projekata u prethodnoj godini, i ako su ostvareni očekivani rezultati realizacije programa/projekata.

Opština Ivanjica  neće finansirati:

 1. projekte/programe sa komercijalnim efektima,
 2. projekte/programe koji su prethodnih godina već bili finansirani iz opštinskog budžeta a nisu realizovani,
 3. investiciona ulaganja u izgradnju, opremanje i održavanje poslovnog prostora,
 4. projekte/programe čije su jedine programske aktivnosti putovanja, studije,učešće na konferencijama, predavanja stručnjaka i slične aktivnosti,
 5. programe čije su programske aktivnosti nagrade i sponzorstva pojedincima i drugim organizacijama

 Izbor projekta/programa koji će se finansirati sredstvima budžeta vršiće se primenom sledećih kriterijuma i broja bodova:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost programa/projekta u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

Potpuna dokumentacija za prijavu na Javni konkurs treba da sadrži:

 • obrazac prijave na konkurs u 2 primerka (koji sadrži detaljan opis projekta/programa za čije finansiranje ili sufinansiranje se podnosi prijava, kao i korisnike, značaj, mesto i vreme realizacije projekata/programa )
 • obrazac budžeta u 2 primerka ( detaljno razrađen i sa realnim i opravdanim troškovima)
 • potvrda APR-a o javnom objavljivanju finansijskog izveštaja za 2017. godinu – (ukoliko je izveštaj podnet zajedno sa izveštajem za statističke potrebe),
 • odluku nadležnog organa udruženja o usvajanju programa rada za tekuću godinu,
 • potvrdu NBS da udruženje nema evidentirane osnove i naloge o prinudnoj naplati.

            Obrazac prijave na Konkurs biće dostupan na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ivanjica i na portalu e-uprava ( www.ivanjica.gov.rs).

Kompletna konkursna dokumentacija dostavlja se u jednoj zatvorenoj koverti.

Predloženi projekti/programi učesnika Konkursa treba da budu napisani na računaru i na propisanim obrascima,  potpisani i overeni od strane  ovlašćenog lica. Predlozi projekata pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanih obrazaca, neće se uzeti u razmatranje. Aktivnosti obuhvaćene projektom/programom moraju se realizovati do kraja kalendarske godine.

Obrazac prijave na Konkurs sa odgovarajućom dokumentacijom podnosi se Komisiji za izbor projekata/programa od javnog interesa udruženja civilnog društva sa naznakom “Prijava na konkurs za projekte/programe od javnog interesa udruženja civilnog društva – ne otvarati“ preporučenom poštom na adresu: Opštinska uprava opština Ivanjica,  ul.V. Marinkovića br.1.  32250 Ivanjica ili predajom na pisarnici  Opštinske uprave ( šalter br. 2  u Uslužnom centru).

Obrazac prijave  i obrazac budžeta programa/projekta na Konkurs dostavlja se u štampanom obliku u dva primerka  overen od strane ovlašćenog lica dok se prateća dokumentacija dostavlja u jednom primerku ( overene fotokopije).

Prijave na konkurs mogu se podneti do 26.03.2018. godine do 15:00 časova, bez obzira na način podnošenja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Komisija za izbor projekata/programa od javnog interesa udruženja  razmotriće pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrditi  listu vrednovanja i rangiranja, kao i predlog za  finansiranje  odnosno  sufinansiranje u 2018. godini. Na listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata učesnici konkursa imu pravo prigovora u roku od pet dana od njenog objavljivanja; Odluku o prigovoru konkursna komisija donosi u roku od 15 dana od njenog objavljivanja; pravo prigovora ne zadržava izvršenje Odluke o izboru projekata za dodelu bespovratnih sredstava;

 Konačnu odluku o dodeli  sredstava donosi Opštinsko veće opštine Ivanjice, a Predsednik opštine Ivanjice zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

U Ivanjici, 09.03.2018. godine

01 broj 400-18/2018

Budžet i izvori finansiranja

Obrazac prijave

О Аутору

Financ