Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Konkurs za finansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja u Ivanjici

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

-ОПШТИНСКО ВЕЋЕ –

01 Број: 642-3/2021

19.02.2021. године

И в а њ и ц а

            На основу члана 17. и 19. став 1 Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), Уредба о правилима за доделу државне помоћи ( „Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), члана 4 став 1 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“, број 16/2016 и 8/2017), решења Комисије за контролу државне помoћи бр. 401-00-00074/2021-01/2 од 11. фебруара 2021. године,  Одлуке о буџету општине Ивањица за 2021. годину („Сл.лист општине Ивањица“, број 18/2020), Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години, („Сл.лист општине Ивањица“, број 1/2021), Општинско веће општине Ивањица, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ

за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног

информисања на територији општине Ивањица у 2021. години

            I Намена средстава за остваривање јавног интереса

            Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса  у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години ( у даљем тексту: Конкурс), расписује се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја на територији општине Ивањица.

            Средства се одобравају за реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама и  електронским медијима који се емитују на територији општине Ивањица, а од посебног су значаја за јавно информисање грађана, укључујућу и интернет странице уписане у регистар медија, а са основним циљем да медији буду: средство јавног информисања, заштитник јавног интереса и културне баштине, платформа информалног и неформалног образовања, иницијатор масовне комуникације, а уз афирмацију плуралистичког приступа, владавину права и активну партиципацију грађана у процесу остваривања приоритета, дефинисаних стратешким документима и потребама грађана. На такав  начин дефинисан оквир, подразумева:

 1. Медијске програмско-информативне садржаје:
 2. који доприносе развоју критичке свести и афирмације интерактивног учешћа грађана у побољшању рада локалне самоуправе
 3. значајне за унапређење друштвеног развоја и стварања повољнијег привредног амбијента на територији општине Ивањица
 4. из области образовања, а који афирмишу и промовишу рад образовних институција општине Ивањица
 5. у области културе и очувања културног наслеђа општине Ивањица
 6. намењене превасходно младима, а који промовишу научна и стручна достигнућа, здрав начин живота, позитивне вредности у комуникацији, ненасиље и толеранцију, значај физичке културе – на територији општине Ивањица.
 7. Медијске документарно-образовне садржаје:
 8. у домену људских права и слобода,
 9. за реафирмацију позитивног система вредности
 10. за популаризацију науке и струке
 11. за афирмацију интеркултуралности
 12. који афирмишу основна права потрошача, попут заштите здравља, безбедности, имовине итд.
 13. Специјализоване медијске информативно-едукативне садржаје у домену:
 14. пољопривреде и руралног развоја на подручју општине Ивањица
 15. инклузије особа са инвалидитетом на територији општине Ивањица
 16. енергетике, односно енергетске ефикасности
 17. заштита животне средине, попут едукативних програма о процесима управљања отпадом, промоције и заштите природних ресурса општине Ивањица
 18. безбедност грађана и унапређење стања безбедности на територији општине Ивањица
 19. остваривање права на рад грађана, односно иницијални програмски садржаји о: предузетништву, запошљавању, самозапошљавању и трендовима дате области, као и: старим занатима, дефицитарним образовним профилима, тржишту радне снаге и иновационим програмима у области рада и запошљавања.

II  Износ средстава која су опредељена за Конкурс

            Општина Ивањица ће корисницима по Конкурсу одобрити средства у складу са чланом 95 – 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи ( „Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), по правилима за доделу државне помоћи мале вредности (де минимис државна помоћ), и чланом 87. исте Уредбе.

Висина средстава предвиђених за пројекте производње медијских садржаја  укупном износу од 7.000.000,00 динара, за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2021. години.

Најнижи износ који се додељује по пројекту је 100.000,00 динара, а највиши износ 3.000.000,00 динара по пројекту.

            Учесник Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције може поднети захтев за суфинансирање пројеката у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта. Пројектима који се реализију путем штампаних медија, на радију и интернет порталима, средства ће се додељивати у складу са чланом 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), односно по правима за државну помоћ мале вредности ( де минимис државна помоћ).

Учесник Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја намењених телевизији, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% вредности пројекта, у складу са чланом 87. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Сл. Гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014).

            III Право учешћа на Конкурсу

Право учешћа на Конкурсу имају:

            – издавач медија чији медији је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

            – правно лице, односно предузетник, који је бави производњом и емитовањем медијских садржаја;

            Право учешћа на Конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

            Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису на време и у прописаној форми поднела наративни и финансијски извештај, и лица за која се утврди да су средства ненаменски користила.

            Учесник Конкурса може конкурисати само са једним пројектом на конкурсу.

            Под пројектом се подразумева заокружена програмска целина или део целине (жанровска и временска), којом се доприноси остваривању јавног интереса, у складу са Законом.

            Ако је учесник Конкурса издавач више медија, може на конкурсу учествовати са једним пројектом за сваки медији.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години и то у износу који уз средства која је већ добио не прелази 80% вредности пројекта односно 50% вредности пројекта.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија ће реализација трајати најдуже до 31.12.2021. године.

            IV Критеријуми за оцену пројеката

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на конкурсу су:

            1) мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

            2) мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

            На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

 1. Значај пројекта са становишта:
 2. остваривања јавног интереса у области јавног информисања;
 3. остваривања намене конкурса;
 4.  усклађивања пројекта са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;
 5. идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група;
 6. заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачког приступа.
 7. Утицај и изводљивост са становишта:
 8. усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима, и потребама циљних група;
 9. степена утицаја пројекта на квалитет информисања циљне групе;
 10. мерљивости индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;
 11. разрађености и изводљивости плана реализације пројекта;
 12. степена развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка).
 13. Капацитети са становишта:
 14. степена организационих и управљачких способности предлагача пројекта;
 15. неопходних ресурса за реализацију пројекта;
 16. стручних и професионалних референци предлагача пројекта, који одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.
 17. Буџет и оправданост трошкова са становишта:
 18. прецизности и разрађености буџета пројекта који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;
 19. економске оправданости предлога буџета у односу на циљ пројектне активности.

            На основу критеријума из става 1. тачка 2, овог члана посебно се оцењује:

            1) да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела, или тела саморегулације у последних годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, а од Савета за штампу за штампане и онлајн медије);

            2) доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити;

            3) покривеност територије Општине радио и телевизијским сигналом.

Оцену пројеката поднетих на конкурс као и предлог о расподели средстава са образложењем доноси стручна комисија ( у даљем тексту: Комисија) коју решењем именује руководилац органа који је расписао конкурс.

            V Пријава на конкурс

Пријава се подноси путем образаца за учешће на Конкурсу, који се могу преузети на званичној презентацији општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs

 • Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања;
 • Образац 1а –  буџет пројекта;

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

 • решење о регистрацији правног лица или предузетника у Агенцији за привредне регистре;
 • решење о регистрацији медија у Регистру медија који се води у Агенцији за привредне регистре, са подацима уписаним у складу са Законом о јавном информисању и медијима;
 • потврду Народне банке Републике Србије да нема блокиран рачун;
 • дозволу за емитовање радио и/или ТВ програма издату од Регулаторног тела за електронске медије;
 • оверену изјаву/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаји бити емитовани/објављени у том медију (обавезно само за правна лица односно предузетника који се бави производњом и емитовањем медијских садржаја);
 • потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли је учеснику за исти пројекат већ додељена државна помоћ у текућој фискалној години и по ком основу.

            VI Објављивање конкурса и рок за подношење пријаве

Конкурс се објављује на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs, и у дневном листу „ Српски телеграф“.

Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана објављивања у дневном листу „Српски телеграф“.

Пријава на конкурс са пратећом документацијом се подноси у затвореној коверти предајом ЈП Пошта Србије на адресу: Општина Ивањица, Општинско веће, 32250 Ивањица, улица В. Маринковића 1, са ознаком: пуног имена и адресе пошиљаоца и назнаку: За Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката у области јавног информисања, или предајом лично на писарници општине Ивањица.

            Неблаговремене пријаве, као и пријаве учесника конкурса који није поднео ни један прописани документ наведен у јавном позиву на учешће у конкурсу, осим обрасца за пријаву, Комисија неће узети у разматрање.

            Пројекат који је достављен након прописаног рока за подношење, не разматра се.

                        Конкурсни материјал се не враћа.

            VII Позив за предлагање чланова конкурсне комисије

Поступак за избор пројеката спроводи стручна комисија од 3 члана од којих се 2 члана именују на предлог новинарских и медијских удружења и медијских стручњака  а један члан именује се као независни стручњак за медије или медијски радник.

Уколико предлози за чланове Комисије не буду достављени у прописаном року, руководилац органа који је расписао конкурс сам именује чланове Комисије из реда независних стручњака за медије и медијских радника.

            Стручну комисију за спровођење конкурса именује председник Општине.

            Општина Ивањица позива новинарска и медијска удружења, као и медијске стручњаке заинтересоване за рад у Комисији да доставе предлог за чланове комисије, са биографијом, који нису у сукобу интереса и не обављају јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције, најкасније у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу који се дистрибуира на територији општине на адресу: Општина Ивањица, Општинско веће, 32250 Ивањица, улица В. Маринковића 1, са назнаком: „Предлози за чланове комисије за конкурс за јавно информисање“.

            Право на предлагање чланова имају новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања конкурса и која уз предлог за чланове комисије подносе и доказ о регистрацији.

VIII Преузимање конкурсне документације

            Конкурсну документацију заинтересовани учесници могу преузети у канцеларији број 32 Општинске управе општине Ивањица, или на сајту Општине Ивањица: www.ivanjica.gov.rs.

Додатне информације се могу добити радним даном од 9 до 12 часова на телефон: 032/5150307.

IХ Додела средстава

Решење о додели средстава, која су предмет овог позива, доноси Општинско веће општине Ивањица, на предлог стручне Комисије најкасније у року од 90 дана од дана истека рока за подношење пријава на конкурс. Решење о додели средстава је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Орган који је расписао Конкурс, на званичној презентацији општине Ивањица , поред решења о расподели средстава са образложењем, објављује и предлог комисије о расподели средстава, као и информацију за све учеснике конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, да без одлагања доставе нову спецификацију трошкова (ревидирани буџет пројекта) , у складу са додељеним средствима, односно обавештење о томе да одустају од средстава која су им додељена. Корисник средстава може ревидираним буџетом пројекта тражити да му пројекат сразмерно краће траје или да умањи део програмских ставки, уважавајући природу пројекта за који су му одобрена средства.

            На основу коначног решења о додели средстава, закључује се уговор који је основ за праћење реализације суфинансираног пројекта.

            Стручна служба органа који је расписао конкурс, учесницима конкурса којима су одобрена средства, доставља уговор у најкраћем могућем року.

            Учесник конкурса, коме су одобрена средства, без одлагања, доставља потписан  и оверен уговор органу који је расписао конкурс.

            Уколико учесник конкурса коме су одобрена средства не достави уговор, сматраће да је одустао од додељених средстава.

            Уговор, између осталог, садржи и:

 • спецификацију трошкова
 • динамику реализације пројекта
 • рокове за достављање наративног и финансијског извештаја
 • обавезу обавештавања јавности који је орган суфинансирао пројекат уз обавезан текст: „Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства“
 • обавезу повраћаја средстава уколико сва средства нису искоришћена, односно ако пројекат није реализован.

Орган који је расписао конкурс исплаћује додељена средства по динамици утврђеној уговором.

Решењем о додели средстава може бити одређен исти или мањи износ средстава од оног који је тражен у појединачној конкурсној пријави.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава (наративни и финансијски извештај) достави у року од 15 дана од дана завршетка пројекта, на прописаним обрасцима који се налазе на сајту општине Ивањица, уз образце за пријаву, на адреси www.ivanjica.gov.rs.

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ                                                                                                   Момчило Митровић

О Аутору

Financ