Aktuelnosti

Konkurs za prikupljanje ponuda za poveravanje direktnog televizijskog prenosa sednica SO Ivanjica

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

SKUPŠTINA OPŠTINE

01 Broj: 642-3/2017

3.februar 2017. godine

I v a nj i c a

             Na osnovu člana 39. stav 1. tačka 24. Statuta opštine Ivanjica („Sl.glasnik RS“, broj 79/08 i „Sl.list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12, 13/13), člana 28. Poslovnika o radu Skupštine opštine Ianjica („Sl.list opštine Ivanjica“, broj 2/08, 7/12, 13/13), a u vezi sa članom 7. stav 1. tačka 10. Zakona o javnim nabavkama („Sl.glasnik RS“, broj 124/12, 14/15, 68/15), Predsednik Skupštine opštine Ivanjica, o b j a v lj u j e

K O N K U R S

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA POVERAVANJE DIREKTNOG

TELEVIZIJSKOG PRENOSA SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE

            Predmet javnog konkursa je: kupovina vremena za emitovanje direktnih televizijskih prenosa sednica Skupštine opštine Ivanjica u 2017. godini.

            Pravo učešća na konkursu imaju emiteri koji ispunjavaju Zakonom propisane uslove za obavljanje delatnosti emitovanja televizijskog programa najmanje za teritoriju opštine Ivanjica, kao jedinicu lokalne samouprave.

            Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je:

  1. najniža ponuđena cena,
  2. rok plaćanja.

            Jedinica za obračun cene je cena po jednom času prenosa.

            Cena po jednom času prenosa podrazumeva: direktan prenos sednica Skupštine i jedan reprizni prenos sednice Skupštine u večernjem terminu sa početkom u 20,30 časova (kumulativno).

            Rok za podnošenje ponuda je 14. februar 2017. godine do 15 sati.

            Javno otvaranje ponuda obaviće se 17. februara u 12 sati u prostorijama predsednika Skupštine opštine.

            Skupština opštine Ivanjica može odlučiti da se sednice Skupštine ne prenose u slučaju da ponuđena cena nije u skladu sa planiranim sredstvima za ove namene u budžetu Opštine za 2017. godinu.

            Prenosi sednica će se vršiti do utroška sredstava opredeljenih u budžetu Opštine za ovu namenu.

Uz ponudu se dostavljaju: overene kopije  rešenja nadležnih državnih organa o ispunjavanju Zakonom propisanih uslova za emitovanje programa preko televizije najmanje na području opštine Ivanjica.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Ponuda ne otvaraj-prenos sednica Skupštine“, Ivanjica, ulica Venijamina Marinkovića broj 1.

Ponude se dostavljaju poštom ili preko pisarnice Opštinske uprave.

Konkurs objaviti na sajtu opštine Ivanjica https://ivanjica.gov.rs/ i na oglasnoj tabli opštine Ivanjica.

   PREDSEDNIK SKUPŠTINE

                                                                                         Aleksandar Tripković

О Аутору

Financ