Aktuelnosti

Mesna zajednica Kovilje

kovilje

Broj pošte: 32257MK : 837-101

Mesnu zajednicu Kovilje čine naseljena mesta Kovilje, Smiljevac iVasiljevići. U Mesnoj zajednici Kovilje živi 245 stanovnika u okviru 91 domaćinstva. Ima površinu od 43 km2 i nadmorsku visinu od 900 metara. Kovilje broji 15 stanovnika u okviru 8 porodica. Nalazi se u dolini Nošnice, zaklonjeno sa jedne strane padinama Javora, a sa druge Koviljskom planinom. Kovilje je centar mesne zajednice i u njemu se nalazi mesna kancelarija, OŠ »Svetozar Marković«, ambulanta, veterinarska stanica, šumskauprava, zemljoradnička zadruga, Mini-pogon »Javor«, pogon ITI. . . Kovilje ima bogatu tradiciju i tu se nalazi istoimeni manastir u kome je u srednjem veku postojala manastirska škola. Lokalni put Šančevi –Kovilje, dužine 6 km, je izgrađen od tucanika. Vasiljevići sa 64 stanovnika u okviru 24 domaćinstva se protežu od Nošnice na istoku, do stare granice na zapadu, između Erčega i Smiljevca, a teritorijom i brojem stanovnika jedno su od manjih sela ivanjičke opštine. KO Vasiljevići obuhvata2. 251 katastarske parcele ukupne površine 1. 474 ha, 2 ara i 18m2, od toga je u privatnoj svojini 62, 52%, a u drugim oblicima svojine 37, 48%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 16, 89%, voćnjaci1, 33%, livade 13, 82%, pašnjaci 7, 43%, šume 59, 07%, neobradivo 1, 46%. Stanovništvo se najviše bavi stočarstvom. Smiljevac sa 166 stanovnika u okviru 59 domaćinstava se prostireod Nošnice na istoku, do stare granice na zapadu, sa južne strane segraniči Vasiljevićima, a sa severne je oivičeno javorskim visovima. Selo se pruža uz Smiljevski potok i zaklonjeno je brdima, zahvaljujući čemu ima pogodnu klimu. KO Smiljevac obuhvata 4. 471 katastarske parcele ukupne površine2. 839 ha, 1 ar i 27 m2, od toga je u privatnoj svojini 49, 79%, a u drugimoblicima svojine 50, 21%. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 16, 89%, voćnjaci1, 33%, livade 13, 82%, pašnjaci 7, 43%, šume 59, 07%, neobradivo 1, 46%. Stanovništvo se pretežno bavi poljoprivredom i stočarstvom. Smiljevac je povezan kolskim putevima u dva pravca: preko Kovilja –Koviljske planine – Šančeva – Bratljeva sa Ivanjicom i preko Javora zaSjenicu.

О Аутору

Financ