Aktuelnosti

Mesna zajednica Močioci

močioci

Broj pošte: 32253 Brezova telefon: 872-220 MK:873-110

Mesnu zajednicu Močioci, površine 46 km2, na nadmorskoj visini od 900 metara, čine naseljena mesta Močioci i Preseka i u njima živi 665 stanovnika u okviru 205 domaćinstava. Močioci se nalaze na sastavcima Rzava i Presečke reke, na putu prema Jasenovi i Kokinom Brodu, u podnožju planina Mučanj i Gradac. KO Močioci obuhvata 2. 351 katastarsku parcelu ukupne površine 1.479 ha, 12 ari i 65 m2, od toga je u privatnoj svojini. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 22, 99%, voćnjaci1, 15%, livade 15, 16%, pašnjaci 23, 76%, šume 27, 03%, neobradivo 9, 91%. Močioci sa 145 stanovnika u okviru 44 domaćinstva, su centar mesnezajednice i tu se nalazi mesna kancelarija, područna odeljenja OŠ u Brezovi, ambulanta, zadruga za otkup građe i poljoprivrednih proizvoda, dve strugare, vunovlačara, prodavnice i kafane. Ovo selo pruža velike mogućnosti za razvoj stočarstva i turizma, jer ima odličan vazduh, vodu, zdravu hranu i smeštaj. Svakodnevno saobraća autobuska linija Ivanjica – Močioci, a lokalni put Katići – Glog – Močioci, dužine 8 km, je izgrađen od tucanika. Preseka sa 520 stanovnika u okviru 161 domaćinstva, nalazi se udolini Presečke reke, između Mučnja i Čemernice. Pre više od dvadeset godina je dobila struju preko dalekovoda, do kada je nekoliko kuća osvetljavano malom hidrocentralom. KO Preseka obuhvata 4. 814 katastarskih parcela ukupne površine3. 136 ha, 72 ara i 32m2, od toga je u privatnoj svojini 58, 86 %, a udrugim oblicima svojine 41, 14 %. Struktura zemljišta po kulturama je: oranice 16, 53%, voćnjaci1, 27%, livade 20, 18%, pašnjaci 11, 88%, šume 37, 05%, neobradivo 13, 09%. Stanovnici ovog kraja su odlični stočari, a gaje i krompir, malinu i strna žita. Sve veze sa svetom se održavaju preko Močioca, a od pre nekolikogodina izgrađen je autobuski put preko severnih i južnih padina Mučnja.

О Аутору

Financ