Vesti

Nabavka radova na održavanju kolovoza i objekata gradskog saobraćaja – druga faza

Na osnovu člana 32., 55., stav 1 tačka.2, 57. stav 1, 2 i 3 i člana 60. stav 1 tačka 1 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

 POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Naziv naručioca                               Opština Ivanjica

Adresa Naručioca                              Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

Internet stranica naručioca        www.ivanjica.gov.rs

Vrsta naručioca                                 Gradska i opštinska uprava

Vrsta postupka javne nabavke         Otvoreni postupak

Vrsta predmeta                                  Radovi

                                                               Priroda i obim radova i osnovna obeležja radova:

                                                               Nabavka radova na održavanju kolovoza i objekata

                                                               gradskog saobraćaja – druga faza

                                                               Mesto izvršenja radova:

                                                               Ivanjica

                                                               Oznaka iz klasifikacije delatnosti:

                                                               42.11 – izgradnja puteva

                                                               Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

                                                               45233120-6 – radovi na izgradnji puteva

Broj partija                                        Predmet javne nabavke nije oblikovan u partije.

Kriterijum za dodelu ugovora        Najniža ponuđena cena

Način preuzimanja

konkursne dokumentacije               Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa

                                                              Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/

Način podnošenja ponude i rok         Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku radova na održavanju kolovoza i objekata gradskog saobraćaja – druga faza – NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 30 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

Mesto, vreme i način otvaranja ponuda           Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.

Uslovi pod kojima   

predstavnici ponuđača

mogu učestvovati

u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

          Rok za donošenje odluke   Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 25 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

           Lice za kontakt      Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik

Ostale informacije         Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032/601-415 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

Konkursna dokumentacijaOdluka

 

О Аутору

Financ