Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Vip mobile“ d,o.o. Milutina Milankovića 1ž, 11070 Novi Beograd , podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  PROJEKTA : RADIO – BAZNE STANICE NA LOKACIJI „KG3401_01 CA Luke“ , čija realizacija se planira na kat. parceli 1699, KO Luke na teritoriji opštine  Ivanjice.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u  podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, svakoga radnog dana u periodu od 26. februara 2018. godine do 10. marta 2018. godine u vremenu od 11,00 do 14,00 časova  u prostorijama Skupštine opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1 u kancelariji broj 36. i dostaviti svoje mišljenje u  roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору

Financ