Vesti

Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta „Telenor Common Operation  Ogranak Beograd“, Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd , podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  PROJEKTA : Bazne stanice  mobilne telefonije  „IVANJICA 4“ , čija realizacija se planira na kat. parcelama 1419/1 i 1419/2    KO Ivanjica  na objektu MUPA-a u ulici Milana Mihailovića broj 1 u Ivanjici.

Zainteresovana javnost može izvršiti uvid u  podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, svakoga radnog dana od 11,00 do 14,00 časova  u prostorijama Skupštine opštine Ivanjica, Venijamina Marinkovića 1 u kancelariji broj 36. i dostaviti svoje mišljenje u  roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

О Аутору

Financ