Vesti Konkursi i obaveštenja

Obaveštenje štaba za vandredne situacije

O B A V E Š T E NJ E

Usled nastupajuće sezone poljoprivrednih radova povećana je opasnost od pojave požara na otvorenom prostoru. Prisustvo sasušene trave, žbunaste vegetacije i biljnog otpada na pašnjacima, livadama i utrinama, uz pojavu vetra izuzetno su povoljni uslovi za pojavu požara.

Pored brojnosti i velike materijalne štete, koja je ovim požarima izazvana, na opasnost od izbijanja i širenja požara ukazuju i slučajevi iz prethodnih godina u kojima su lica bila teže povređena, a bilo je i slučajeva sa smrtnim ishodima. Požarima su zahvatani i veći šumski kompleksi, a u jednom broju slučajeva uništeni su voćnjaci i ekonomski objekti.

Obzirom na učestalost požara na otvorenom prostoru i obim nastalih posledica, Opštinski štab za vanredne situacije opštine Ivanjica, apeluje na preduzeća u oblasti poljoprivrede, poljoprivredne proizvođače i građane, da za vreme izvođenja poljoprivrednih i drugih radova kojima mogu izazvati požar, iste obavljaju uz maksimalnu opreznost i preuzimaju sve neophodne mere zaštite kako bi se izbegao nastanak i širenje požara.

Napominjemo da je, Zakonom o zaštiti od požara, zabranjeno loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od šume, kao i spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru  i spaljivanje biljnih ostataka. Takođe, Zakonom je, u ovim slučajevima, predviđena i nadoknada troškova intervecija vatrogasno-spasilačkih jedinica i podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv lica koja vrše spaljivanje.

Članom 84. navedenog Zakona propisano je da se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazni fizičko lice ako:

  • gradi ili postavlja objekte i druge zapreke na putevima, prolazima, platoima i sličnim prilazima objektima koji su predviđeni za prolaz vatrogasnih vozila ili evakuaciju ljudi i imovine ugroženih požarom;
  • loži otvorenu vatru u šumi i na udaljenosti od 200m od ruba šume;
  • smešta zapaljivi materijal;
  • za vreme žetve ne preduzima posebne mere zaštite strnih useva od požara;
  • spaljuje ostatke strnih useva, smeće i biljne ostatke na otvorenom prostoru;
  • primeti neposrednu opasnost od izbijanja požara ili požar a ne ukloni opasnost, odnosno ne ugasi požar ili o požaru bez odlaganja ne obavesti nadležnu vatrogasnu jedinicu ili policijsku stanicu;
  • lažno prijavi požar ili drugu tehničko-tehnološku nesreću.

KAO POSEBNO VAŽNO NAGLAŠAVAMO DA GRAĐANI U SLUČAJU IZBIJANJA POŽARA TREBA ODMAH DA POZOVU VATROGASNO SPASILAČKU JEDINICU NA TELEFON 193.

OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE OPŠTINE IVANJICA

О Аутору

Financ