Vesti

Obaveštenje za sve poreske obveznike

Opštinska uprava Odeljenje za lokalnu poresku administraciju Opštine Ivanjica obaveštava poreske obveznike koji vode poslovne knjige preduzetnike i pravna lica da:

  • Ispune svoju zakonsku obavezu i izvrše uplatu dospelih, a i neizmirenih obaveza po osnovu izvornih javnih prihoda, kako bi izbegli prinudnu naplatu i dodatne troškove po osnovu iste.

Napominjemo da se porez na imovinu plaća po akontacijama građana u poreskoj prijavi PPI-1 za 2017. godinu

  • Mole se poreski obveznici koji vode poslovne knjige a nisu postupili shodno članu 34. Zakona o porezu na imovinu i podneli poresku prijavu PPI-1 za imovinu koju vode u poslovnim knjigama da ispune svoju zakonsku obavezu i tako izbegnu predviđene sankcije.

    U slučaju nepostupanja po navodima iz obaveštenja nadležni organ će u okviru zakonskih propisa podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pred prekršajnim sudom.

Rukovodilac odeljenja za lokalnu poresku administraciju

Dragoslav Nikolić dipl.ecc.

О Аутору

Financ