Aktuelnosti Vesti Društvo Konkursi i obaveštenja

Odluka o izboru projekata „Društvena briga o osetljivim grupama“

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, broj 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opštine Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj 29.04.2024. godine, donosi:

O D L U K U

o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2024. god.

Član 1.

ODOBRAVAJU SE  sredstva iz budžeta opštine Ivanjica po sprovedenom javnom konkursu za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2024. godinu raspisanog dana 21.03.2024. godine  udruženjima-korisnicima sredstava, kako je prikazano u sledećoj tabeli:

Red. br.Naziv udruženjaNaziv projektaŠira oblast i prioritetne oblasti od javnog interesaKratak opis projektaKorisnici javnog intersaBroj direktnih korisnika projektaBroj indirektnih korisnika projektaUkupan broj bodovaDodeljeni iznos sredstava za finansiranjeIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat
1.Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara «Golija» Ivanjica«Invaliditet nije identitet» promocija veština osoba sa invaliditetom u cilju prevencije i diskriminacije i otklanjanja stereotipadruštvena briga o osetljivim grupamaPromocija veština OSI u cilju prevencije diskriminacije i otklanjanja stereotipa u cilju razvijanje pozitivne empatije kod opšte populacije, kroz izložbe, predavanja i izradu brošura.Osobe sa invaliditetom40 osoba sa invaliditetom, 150-300 stanvnika opšte populacije, učenici završnih razreda osnovne i srednje škole Opšta populacija i roditelji dece70680.000,0000,00
2.Udruženje za pomoć MNRO Ivanjica« Radno osposobljavanje osoba sa invaliditetom“društvena briga o osetljivim grupamaUključivanje OSI u program radnog osposobljavanja i sticanje veština i znanja.Osobe sa invaliditetom6 mladih osoba sa invaliditetom4 stručna radnika i saradnika Porodice dece sa invaliditetomLokalna zajednica, 67140.000,0000,00 

Član 2.

Ovlašćuje se predsednik opštine  Ivanjica da potpiše ugovor o finansiranju projekta iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Poziva se udruženje, podnosilac odobrenog projekta, da u roku od pet radnih dana od dana prijema ove Odluke, dostavi Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje udruženja usklađen finansijski plan projekta sa odobrenim sredstvima  u dva primerka, izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostojanju sukoba ineteresa, odgovarajući instrument obezbeđenja i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Nakon dostavljanja dokumentacije iz stava 1. ovog člana od strane podnosioca odobrenog projekta,  zaključiće se ugovor o finansiranju ili sufinansiranju  kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovorenih strana.

Ukoliko podnosilac odobrenog projekta ne dostavi dokumetnaciju propisanu u stavu 1. ovog člana smatra se da je odustao od realizacije projekta.

Član 4.

Korisnik odobrenih sredstava dužan je da Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana  dostavi završni finansijski izveštaj najkasnije do 15. januara 2025. godine.

Korisnik odobrenih sredstava obavezan je da  omogući praćenje realizacije projekta Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Odluku dostaviti: Podnosiocima  odobrenih projekata, Komisiji  i arhivi.

OPŠTINSKO VEĆE  opštine Ivanjica

 BROJ:  001537273 2024 05158 004 001 060 107

P R E D S E D N I K

Momčilo Mitrović                                                                                                            

О Аутору

WEB MASTER