Vesti

Odluka o raspisivanju drugog konkursa za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj: 642-5/2016

  1. decembar 2016. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, broj 83/14, 58/15, 12/16-autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/16), člana 9. Pravilnika  o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja opštine Ivanjica („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 11/2015),  i Odluke o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2016. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/2016 od 30.11.2016. godine), Opštinsko veće opštine Ivanjica, dana 11. decembra 2016. godine, d o n o s i

 

O  D  L  U  K  U

 O RASPISIVANJU DRUGOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA U 2016. GODINI

             I RASPIUSUJE SE drugi konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini, za proizvodnju medijskih sadržaja.

          II Sredstva za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju javni interes u oblasti javnog informisanja, obezbeđena su Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2016. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 13/2016 od 30.11.2016. godine).

                Ukupna sredstva za proizvodnju medijskih sadržaja iznose 2.800.000,00 dinara.

          III Nakon objavljivanja ove Odluke raspisaće se javni poziv za učešće na konkursu i biće imenovana Konkursna komisija za sprovođenje postupka.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

 

  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                 Zoran Lazović

О Аутору

Financ