Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o raspisivanju oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br. 16/2017, 111/2017 i 18/2019) i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANJICA» broj 2/09), Predsednik opštine IVANJICA je dana__________ godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG OGLASA ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE
POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI IVANJICA

i raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U
U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U

OPŠTINI IVANJICA

О Аутору

Financ