Vesti Konkursi i obaveštenja

Odluka o raspisivanju oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta

Na osnovu člana 64. stav 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Sl.glasnik RS», br. 16/2017, 111/2017 i 18/2019) i člana 2 Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini («Službeni list opštine IVANjICA» broj 2/09), Predsednik opštine IVANjICA je dana__________ godine, doneo

ODLUKU

O RASPISIVANjU JAVNOG OGLASA ZA DAVANjE U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE
POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
U OPŠTINI IVANjICA

i raspisuje

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDA ZA DAVANjE U
U ZAKUP I NA KORIŠĆENjE POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U

OPŠTINI IVANjICA

О Аутору

Financ