Vesti

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom

R e p u b l i k a S r b i j a

Opština Ivanjica

 Komisija za izbor korisnika pomoći za

 rešavanje stambenih potreba izbeglica

01 Broj:560-17/2017

04.09.2017. godine

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaključenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa – Potprojekat 5, člana 4. Ugovora o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u daljem tekstu: Komesarijat) i  Opštine Ivanjica (u daljem tekstu: Opština), broj 9-9/640 od 04.11.2017. godine i broj 404-19/2016 -01 od 09.11.2016. godine, Aneksa Ugovora o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom broj 9-9-/640-1/2016 od 27.12.2016. godine i broj 404-119/16-1 od 29.12.2017. godine  i člana 16. stav 7. i stav 8. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika (u daljem tekstu: Pravilnik), a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 – SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10)(u daljem tekstu: Zakon o izbeglicama), Komisija za izbor korisnika za rešavanje stambenih potreba izbeglica za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i nabavku paketa pomoći za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom u okviru RSP potprojekat 5 – seoske kuće (u daljem tekstu: Komisija), dana 04.09.2017. godine donosi

O D L U K U

o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom pomoći pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodelom paketa pomoći sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova

Utvrđuje se da su uslove za dodelu pomoći za kupovinu seoskih kuća i paketa pomoći, a na osnovu broja osvojenih bodova, u skladu sa merilima za izbor korisnika, prikazanih u okviru liste reda prvenstva za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica pri kupovini seoske kuće sa okućnicom i dodele paketa pomoći, ispunila sledeća lica:

 

ODLUKU MOŽETE PREUZETI OVDE

О Аутору

Financ