Konkursi i obaveštenja

Odluka o sufinansiranju projekata/programa udruženja civilnog društva u 2016. godini

Opštinsko veće, na osnovu člana 65. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“ broj 7/12, 9/12 i 13/13), Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2016. godinu ( Službeni list opštine Ivanjica br.11/15 ), i Odlukom o rebalansu budžeta opštine Ivanjica za 2016. godinu (Službeni list opštine Ivanjica br.8/2016), Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa /projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015 i 2/2016), Predloga komisije za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženja građana  u 2016. godini, broj 400-54/16-01 od 12.09.2016. godine, koji je razmatran na sednici Opštinskog veća  br. 06-31/2016-01 održanoj 20.10.2016.   godine, donosi

 

                                                                                           O D L U K U

o sufinansiranju  projekata/programa udruženja  civilnog društva

u 2016. godini

 

I  U 2016. godini sredstvima budžeta opštine Ivanjica, sufinansiraće se realizacija   projekata –  programa  udruženja civilnog društva   građana   u  iznosima:

Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Potraživana sredstva od opštine Ivanjica Predložena sredstva
1.       Odred izviđača „Ratko Sofijanić“ Ivanjica ,,Lepo je biti izviđač – godišnji program rada“ 200.000,00 80.000,00
2.       Zeleni EPI centar „Značaj primene mera energetske efikasnosti u javnim objektima“ 90.000,00 50.000,00
3.       Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara ,,Golija“Ivanjica „Do boljeg života kroz igru i edukaciju“ 250.000,00 180.000,00
4.       KUD „Dom kulture“ Ivanjica Priprema koreografije „Gradske igre“ 68.880,00 40.000,00

 II

 Na osnovu ove odluke sa svakom od organizacija čiji će se programi – projekti u 2016. godini, sufinasirati sredstvima  opštinskog budžeta, biće zaključen ugovor kojim će se regulisati namena, uslovi i način sufinansiranja.

III

Za  izvršenje ove odluke nadležna je Opštinska  uprava opštine Ivanjica.

O B R A Z L O Ž E NJ E

 Javni konkurs za  finansiranje ili sufinansiranje programa/ projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva u 2016. godini je raspisan 22. jula  2016. godine i trajao je do 08. avgusta 2016. godini .

Konkurs je sprovela Komisija za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženjima rešenjem Opštinskog veća 01br. 06-4/2015 od 13. februara 2015. godine.

Na konkurs je ukupno pristiglo 12 predloga projekata udruženja civilnog društva. Usled nepotpune dokumentacije dva predloga projekta nisu razmatrana.

Komisija za izbor programa/projekata za dodelu sredstava udruženjima je u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor programa /projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica je  izradila listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga programa/projekata za finansiranje ili sufinansiranje.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih predloga programa/projekata za finansiranje ili sufinansiranje sastavljena je nakon detaljnog iščitavanja i pregledanja pristiglih projektnih predloga a u skladu sa sledećim kriterijumima:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost projkta/programa u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

                                                                                                                                    PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                                            Zoran Lazović

 

О Аутору

Financ