Vesti Konkursi i obaveštenja Sport

Odluka o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2020.godinu

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01Broj:400-35/2019

Datum:25.12.2019.godine

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 25.12.2019.godine donosi

                                                     ODLUKU

o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2020.godinu

I  UTVRĐUJE SE lista pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2020.godinu, i to:

r.bNaziv  sportske organizacijeUkupan budžet programaTražena sredstvaProcenat učešća opštine u programu
1FK Javor19.000.0004.000.00021%
2OKK Ivanjica5.034.1632.816.06556%
3KMF Ivanjica1.791.0001.791.000100%
4PD Golija744.640670.17690%
5SK MY Gym700.000348.00035%
6Sportski savez4.000.0004.000.000100%
7ŽOK Ivanjica1.300.0001.300.000100%
8OK Bukovica-Putevi995.000995.000100%
9FK Prilike300.000300.000100%
10AK Javor2.000.0002.000.000100%
11SD Boško Petrović2.051.2401.698.00083%
12Karate klub Javor1.583.5801.131.38071%
13KES Stari Vlah710.000501.00071%
14FK Brezova996.000996.000100%
15ŠK Ivanjica430.000430.000100%
16SOU Prilike600.000450.000100%
17PK Pegaz1.000.000650.00065%
18SK Golija370.000250.00068%
19FS Ivanjica1.400.0001.400.000100%
20OKK Javor720.000720.000100%
21LIN Kuei401.350401.350100%
22SUIP Građanski209.600150.00072%
23SU Marbo300.000250.00083%
24Fitn.K. Atlantis455.000305.00067%
25MG 93 GYM362.685149.68541%
26.Moto klub „Točak“890.000890.000100%
27.KMF Šljivići772.000772.000100%
 Ukupno 49.116.25829.364.65660%

                                                                ZAMENIK PREDSEDNIKA OPŠTINE

                                                                                                   Momčilo Mitrović

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) Sportski savez Ivanjice konstatuje da su sportske organizacije dostavile svoje redovne godišnje programe. Lista pristiglih predloga programa se nalazi u dispozitivu ove odluke.

SPORTSKI SAVEZ IVANJICE

Miladin Božović

О Аутору

WEB MASTER