Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Sport

Odluka o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2024.godinu

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01Broj:06-40/2023

Datum:20.12.2023.god.

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 18.12.2023. godine donosi

                                                     ODLUKU

o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2024.godinu

I  UTVRĐUJE SE lista pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2024.godinu, i to:

r.bNaziv  sportske organizacijeUkupan budžet programaTražena sredstvaProcenat učešća opštine u programu
 1FK Javor30.000.0007.000.00023,3%
2OKK Ivanjica8.039.0004.700.00058,46%
3KMF Ivanjica2.900.0002.300.00079,31%
4PD Golija400.000400.000100%
5SK MY Gym515.500515.500100%
6Sportski savez6.000.0006.000.000100%
7ŽOK Ivanjica3.200.0002.500.00078,12%
8AK Javor1.600.0001.600.000100%
9SD Boško Petrović1.764.0001.357.00076,93%
10Karate klub Javor1.324.500907.50068,52%
11FK Prilike2.000.0001.800.00090%
12FK Brezova900.000900.000100%
13SOU Prilike1.000.0001.000.000100%
14SK Golija2.129.0001.629.00076,51%
15FS Ivanjica1.150.000950.00082,61%
16OKK Javor990.000990.000100%
17LIN Kuei1.177.0501.177.050100%
18OFK Ivanjica2.156.2002.156.200100%
19SU Viktori fitnes800.000800.000100%
20FK Devići1.100.0001.100.000100%
21SAMU Kurjak320.000320.000100%
22Hils akademija1.416.5661.000.00070,59%
23KMF Više id igre975.000975.000100%
 Ukupno71.856.81642.077.25058,55%

II  UTVRĐUJE SE lista pristiglih predloga posebnih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2024.godinu, i to:

r.bNaziv  sportske organizacijeUkupan budžet programaTražena sredstvaProcenat učešća opštine u programu
1Hils akademija600.000600.000100%
 Ukupno600.000600.000100%

III  Nakon usvaja ove odluke, Komisija za sport opštine Ivanjica će pristupiti kategorizaciji, ocenjivanju i bodovanju pristiglih predloga  godišnjih i posebnih programa sportskih organizacija za 2024. godinu.

                                                                                PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                   Momčilo Mitrović

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) Sportski savez Ivanjice konstatuje da su sportske organizacije dostavile svoje redovne godišnje programe i posebne programe za 2024. godinu. Lista pristiglih predloga programa se nalazi u dispozitivu ove odluke.

SPORTSKI SAVEZ IVANJICE

Miladin Božović

О Аутору

WEB MASTER