Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Sport

Odluka o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01Broj:06-49/2022

Datum:23.12.2022.god.

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 23.12.2022. godine donosi

                                                     ODLUKU

o utvrđivanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu

I  UTVRĐUJE SE lista pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2023.godinu, i to:

r.bNaziv  sportske organizacijeUkupan budžet programaTražena sredstvaProcenat učešća opštine u programu
 1FK Javor23.000.0006.000.00026,1%
2OKK Ivanjica6.416.9993.900.00059,84%
3KMF Ivanjica2.900.0002.300.00079,31%
4PD Golija500.000500.000100%
5SK MY Gym395.500395.500100%
6Sportski savez6.000.0006.000.000100%
7ŽOK Ivanjica2.200.0001.700.00081,25%
8AK Javor1.500.0001.500.000100%
9SD Boško Petrović2.575.5001.956.00075,95%
10Karate klub Javor1.349.020938.00069,53%
11FK Prilike1.263.4501.263.450100%
12FK Brezova900.000900.000100%
13ŠK Ivanjica500.000500.000100%
14SOU Prilike990.000990.000100%
15SK Golija1.950.0001.750.00089,74%
16FS Ivanjica950.000950.000100%
17OKK Javor990.000990.000100%
18LIN Kuei703.550703.550100%
19SUIP Građanski298.900200.00066,91%
20SU Marbo300.000270.00090%
21Fitn.K. Atlantis600.000400.00066.66%
22KMF Šljivići1.055.0001.055.000100%
23OFK Ivanjica2.156.2002.156.200100%
24Stonoteniski klub Javor250.000250.000100%
25SU Akrobata350.000350.000100%
26SU Viktori fitnes800.000800.000100%
27FK Devići550.000550.000100%
28Healty Life400.000300.00075%
 Ukupno 61.844.11939.667.70063,87%

II  Nakon usvaja ove odluke, Komisija za sport opštine Ivanjica će pristupiti kategorizaciji, ocenjivanju i bodovanju pristiglih predloga godišnjih programa sportskih organizacija za 2023 godinu.

                                                                                PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                   Momčilo Mitrović

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu člana 21. Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) Sportski savez Ivanjice konstatuje da su sportske organizacije dostavile svoje redovne godišnje programe za 2023. godinu. Lista pristiglih predloga programa se nalazi u dispozitivu ove odluke.

SPORTSKI SAVEZ IVANJICE

Miladin Božović

О Аутору

WEB MASTER