Vesti

Oglas za davanje u zakup putem javnog nadmetanja javne povšrine na delu kat. parcele broj 1636 KO Ivanjica za vreme manifestacije Nušićijada

Na osnovu Odluke Predsednika opštine Ivanjica broj: 464-19/17-01 od 08.08.2017. godine Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup putem javnog nadmetanja javne površine  u javnoj svojini opštine Ivanjica raspisuje

O G L A S

ZA DAVANJE U ZAKUP PUTEM JAVNOG NADMETANJA

JAVNE POVRŠINE NA  DELU KAT. PARCELE BROJ 1636 KO IVANJICA

            Opština Ivanjica oglašava da izdaje u zakup putem javnog nadmetanja javne površine i to:

lokaciju broj 1 koja se nalazi na delu kat. parcele broj 1636 KO Ivanjica u površini od 6 m2 do zgrade „ Ivanjičanka

lokaciju broj 2 koja se nalazi na delu kat. parcele broj 1636 KO Ivanjica u površini od 6 m2 do zgrade „ Lamela.

Lokacije koje su predmet ovog oglasa se izdaju u zakup radi postavljanja štanda za prodaju pića za vreme trajanja manifestacije „ Nušićijada “ i to za dane 25. i 26. avgust 2017. godine.

            Postavljanje štanda za piće vrši se pod sledećim uslovima: nije dozvoljeno služenje alkoholnih pića osim piva i vina, ambalaža mora biti u plastičnim flašama, a ukoliko nije izvodljivo piće se mora služiti u plastičnim čašama. Vizuelni identitet mora biti u skladu sa vizuelnim identitetom „ Nušićijade “( svetiljke, zastavice…) Učesnik u javnom nadmetanju sa kojim se zaključi ugovor o zakupu u obavezi je da obezbedi piće za učesnike scene ispred Doma Kulture kao i flaširanu vodu( aparat za vodu-water cooler)  za učesnike Dečije scene.

            Javno nadmetanje će se održati 22.08.2017. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi SO-e Ivanjica,ul. V. Marinkovića broj 1,  kancelariji broj 4 .

Prijava se podnosi Komisiji za sprovođenje postupka davanja u zakup putem javnog nadmetanja, putem pošte na adresu Venijamina Marinkovića broj 1 ili predajom na šalter pisarnice  Opštinske uprave najkasnije do 18.08.2017. godine do 15,30 časova.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti, sa jasnom naznakom na koju lokaciju se odnosi. Prijava podneta u otvorenoj koverti  ili bez jasne naznake na koju se lokaciju odnosi smatraće se neurednom odnosno nepotpunom i kao takva će biti odbačena.

Prijava obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita kao i za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;  za pravna lica: – naziv i sedište, overenu kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar Agencije za privredne registre i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

Početni iznos zakupnine iznosi 200,00 dinara po m2 po danu.

            Minimalni korak u javnom nadmetanju iznosi 50.00 dinara.

Depozit za učešće u  javnom nadmetanju iznosi 50% od početne cene i isti se uplaćuje na  račun javnih prihoda opštine Ivanjica, broj: 840-741531843-77 poziv na broj 69-042 po modelu 97.

Položeni depozit će se vratiti učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu ostvarili pravo u roku od 10 dana od dana održavanja javnog nadmetanja, dok će se uplaćeni depozit učesnika koji bude uspeo na javnom nadmetanju uračunati u naknadu.

Zakupac je u obavezi da koristi predmetni lokacijski prostor u skladu sa namenom davanja u zakup. Zakupac ne sme predmetnu nepokretnost da izda u podzakup.               Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma najviše ponuđene zakupnine. Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine, prednost ima onaj koji je prvi ponudio iznos.

Smatra će se da je javno nadmetanje uspelo u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i proglašava zakupcem i ako podnosilac prijave prihvati početnu cenu po kojoj se nepokretnost daje u zakup s tim da ako ne prihvati početnu cenu gubi pravo na povraćaj depozita. Učesnik koji ponudi najpovoljniji iznos potpisuje izjavu o visini ponuđene cene. Ukoliko ne zaključi ugovor odnosno ne uplati ugovorenu cenu u predviđenom roku gubi pravo na povraćaj depozita.

Učesnik u javnom nadmetanju koji je dao najpovoljniju ponudu postignuti iznos naknade uplatiće jednokratno na uplatni račun budžeta opštine Ivanjica, broj: 840-741531843-77 poziv na broj 69-042 po modelu 97 do 24.08.2017. godine, odnosno pre postavljanja štanda  (tendi, suncobrana ili nadstrešnica).

            Bliže informacije u vezi oglasa mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, Odeljenju za urbanizam, stambene i komunalne delatnosti.

U Ivanjici,

08.08.2017. godine

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE

POSTUPKA  JAVNOG NADMETANJA

О Аутору

Financ