Aktuelnosti Vesti

Plan detaljne regulacije deonice puta Preko Brdo – Odvraćenica

R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

Opštinska uprava

Broj: 350-228/2022-11

Datum: 13.06.2023.god.

I V A NJ I C A

U skladu sa članom sa čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – odluka US RS, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US RS, 50/2013 – odluka US RS, 98/2013 – odluka US RS, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021) i čl. 37-42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“,broj 32/19):

OGLAŠAVA

RANI JAVNI UVID

PLANA DETALJNE REGULACIJE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 198, DEONICA PREKO BRDO-ODVRAĆENICA od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166) (teritorija opštine Ivanjica)

Plan detaljne regulacije Državnog puta IIA reda br. 198, deonica Preko Brdo-Odvraćenica od km 34+976 (km 11+953) do km 46+707 (km 0+166) (teritorija opštine Ivanjica) (u daljem tekstu: PDR državnog puta IIA reda br. 198, deonica Preko Brdo-Odvraćenica) obuhvata područje teritorije opštine Ivanjica.

  1. RANI JAVNI UVID U PLAN DETALJNE REGULACIJE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 198, DEONICA PREKO BRDO-ODVRAĆENICA ODRŽAĆE SE U TRAJANJU OD 15 DANA, POČEV OD 15.06. DO 30.06.2023. GODINE.

U skladu sa čl. 37-42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, broj 32/19) Elaborat za rani javni uvid koji sadrži osnovna  konceptualna planska razvojna rešenja PDR državnog puta IIA reda br. 198, deonica Preko Brdo-Odvraćenica biće izložen na rani javni uvid svakog radnog dana od  07oodo 1500 u zgradi Opštinske uprave opštine Ivanjica  u prostorijama Odeljenja za urbanizam i komunalne poslove u kancelariji broj 16.

U toku trajanja ranog javnog uvida PDR državnog puta IIA reda br. 198, deonica Preko Brdo-Odvraćenica biće izložen na internet stranici Opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs, oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica, kao i u dnevnom listu „Danas”

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u PDR državnog puta IIA reda br. 198, deonica Preko Brdo-Odvraćenica sve potrebne informacije i stručnu pomoć u vezi sa pojedinim rešenjima i eventualnim davanjem primedbi, pružiće Opštinska uprava-Odeljenje za urbanizam i komunalne poslove, ovlašćeno lice za davanje obaveštenja je rukovodilac Miljko Glavinić, dia.

Fizička i pravna lica primedbe na PDR državnog puta IIA reda br. 198, deonica Preko Brdo-Odvraćenica mogu dostaviti u pisanoj formi opštinskoj upravi-Odeljenju za urbanizam i komunalne poslove opštine Ivanjica, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 30.06.2023.godine.

IZVEŠTAJ O IZVRŠENOM RANOM JAVNOM UVIDU U PLAN DETALJNE REGULACIJE DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 198, deonica Preko Brdo-Odvraćenica biće izložen u sali Skupštine opštine Ivanjica kako bi svi zainteresovani  mogli da ostvare uvid o podnetim pisanim primedbama na PDR državnog puta IIA reda br. 198, deonica Preko Brdo-Odvraćenica.

О Аутору

WEB MASTER