Aktuelnosti Vesti

Plan detaljne regulacije deonice puta Preko Brdo – Odvraćenica

Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Општинска управа

Број: 350-228/2022-11

Датум: 13.06.2023.год.

И В А Њ И Ц А

У складу са чланом са чл. 45a. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 – одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС РС, 50/2013 – одлука УС РС, 98/2013 – одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021) и чл. 37-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“,број 32/19):

ОГЛАШАВА

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 198, ДЕОНИЦА ПРЕКО БРДО-ОДВРАЋЕНИЦА од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166) (територија општине Ивањица)

План детаљне регулације Државног пута IIA реда бр. 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница од км 34+976 (км 11+953) до км 46+707 (км 0+166) (територија општине Ивањица) (у даљем тексту: ПДР државног пута IIA реда бр. 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница) обухвата подручје територије општине Ивањица.

  1. РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 198, ДЕОНИЦА ПРЕКО БРДО-ОДВРАЋЕНИЦА ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, ПОЧЕВ ОД 15.06. ДО 30.06.2023. ГОДИНЕ.

У складу са чл. 37-42. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“, број 32/19) Елаборат за рани јавни увид који садржи основна  концептуална планска развојна решења ПДР државног пута IIA реда бр. 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница биће изложен на рани јавни увид сваког радног дана од  07оодо 1500 у згради Општинске управе општине Ивањица  у просторијама Одељења за урбанизам и комуналне послове у канцеларији број 16.

У току трајања раног јавног увида ПДР државног пута IIA реда бр. 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница биће изложен на интернет страници Општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, огласној табли Општинске управе општине Ивањица, као и у дневном листу „Danas”

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у ПДР државног пута IIA реда бр. 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа-Одељење за урбанизам и комуналне послове, овлашћено лице за давање обавештења је руководилац Миљко Главинић, диа.

Физичка и правна лица примедбе на ПДР државног пута IIA реда бр. 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница могу доставити у писаној форми општинској управи-Одељењу за урбанизам и комуналне послове општине Ивањица, у току трајања раног јавног увида, закључно са 30.06.2023.године.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА IIA РЕДА БР. 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница биће изложен у сали Скупштине општине Ивањица како би сви заинтересовани  могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на ПДР државног пута IIA реда бр. 198, деоница Преко Брдо-Одвраћеница.

О Аутору

WEB MASTER