Aktuelnosti Vesti

Početna cena poljoprivrednog zemljišta u držanoj svojini u opštini Ivanjica

R e p u b l i k a S r b i j a

Opštinsko veće IVANJICA

Komisija za utvrđivanje cena za davanje u zakup

poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini

Broj: 320-35

Datum: 09.10.2023. godine

Na osnovu člana 64a stava 22. i člana 64 stav 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/15, 80/17 i 95/18- dr. zakon), Komisija za utvrđivanje cena za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine IVANJICA (u daljem tekstu:Komisija), utvrdila je početnu cenu poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine IVANJICA koje je obuhvaćeno Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine IVANJICA za 2023. godinu za davanje u zakup donela je :

ZAKLJUČAK

  1. Određuju se početne cene zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine IVANJICA u drugom krugu za ukupno 763 javnih nadmetanja, koja su obuhvaćena Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine IVANJICA za 2023. godinu i planiranih za davanje u zakup po klasama i kulturama, i to:
KulturaKlasaCena EURCena RSD
NJIVA2177,7220.826,90
NJIVA3158,1918.538,19
NJIVA4140,6116.478,70
NJIVA5123,0314.418,51
NJIVA699,6011.672,06
NJIVA782,029.612,57
NJIVA860,547.094,64
VOĆNJAK2177,7220.826,90
VOĆNJAK3158,1918.538,89
VOĆNJAK4140,6116.478,70
VOĆNJAK5123,0314.418,51
VOĆNJAK699,6011.672,06
LIVADA349,175.762,20
LIVADA443,705.121,64
LIVADA538,244.481,79
LIVADA630,963.628,18
LIVADA725,492.987,62
LIVADA818,812.205,03
PAŠNJAK419,352.267,61
PAŠNJAK516,931.984,25
PAŠNJAK613,701.605,96
PAŠNJAK711,281.322,59
PAŠNJAK88,32975,95
OSTALO PRIRODNO NEPLODNO ZEMLJIŠTE 17,772.082,69
  • Na osnovu tabele iz tačke 1. utvrđene su početne cene za svaku jedinicu javnog nadmetanja koja je predmet Odluke o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine IVANJICA u drugom krugu, odnosno za ukupno 763 jedinica javnog nadmetanja obuhvaćenih Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine IVANJICA za 2023. godinu.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbom člana 64a stav 22. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da je prosečno postignuta cena na poslednjem održanom javnom nadmetanju za poljoprivredno zemljište u državnoj svojini koje je dato u zakup na teritoriji jedinice lokalne samouprave, a ako u jedinici lokalne samouprave nije bilo javnog nadmetanja u prethodnoj godini, prosečna postignuta cena poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini svih graničnih jedinica lokalne samouprave.

Odredbom člana 64.stav 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da početna cena zakupa zemljišta u prvom krugu ne može biti niža od 80% prosečno postignute cene zakupa po hektaru, odnosno u drugom krugu ne može biti niža od 60% prosečno postignute cene zakupa po hektaru.

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine IVANJICA, obrazovana Rešenjem Opštinsko veće broj 06-20/2023 od 21.07.2023 godine, je u skladu sa pomenutim zakonskim odredbama, utvrdila početnu cenu u drugom krugu u iznosu od 60 % od prosečno postignute cene na poslednje održanom javnom nadmetanju opštine IVANJICA, koje je održano prethodne agroekonomske godine, na osnovu koje su obračunate početne cene za sve jedinice javnog nadmetanja u drugom krugu koja su planirana za davanje u zakup Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine IVANJICA za 2023. godinu.

Imajući u vidu sve napred navedeno, određene su početne cene za sva javna nadmetanja kao u dispozitivu ovog zaključka.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Vladislav Ivković s.r.

О Аутору

WEB MASTER