Aktuelnosti

Poziv za dostavljanje ponuda pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica

R e p u b l i k a S r b i j a
OPŠTINA IVANJICA
OPŠTINSKA UPRAVA
01 Broj: 404-11/2022
18.01.2022. godine
I v a nj i c a

U skladu sa članom 27. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 91/2019) naručilac

OPŠTINA IVANJICA
Naziv, adresa i internet stranica naručioca
Naziv naručioca: Opština Ivanjica
Adresa: Ul. Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica
PIB: 101886934
Matični broj: 07221142
Šifra delatnosti:8411
Internet stranica naručioca: www.ivanjica.rs
Vrsta naručioca: Opštinska uprava – organ jedinice lokalne samouprave
Glavna CPV oznaka: 79624000 – Usluge obezbeđenja osoblja za negu

Upućuje
PO¬ZIV
za dostavljanje ponude

Obzirom da je ispitujući tržište predmetnih usluga Opštinska uprava opštine Ivanjica kao naručilac došla do saznanja da kao ponuđač možete dostaviti ponudu u vezi sa vršenjem usluge socijalne zaštite – pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica, molimo Vas da u što kraćem roku od prijema ovog poziva, a najkasnije do 26.01.2022.godine do 12,00 časova prosledite Vašu ponudu.

Ponuđač ponudu može podneti:

-ili skenirane obrasce ponude elektronskim putem na e-mail: nabavke@ivanjica.gov.rs

-ili na faks Naručioca broj: 032/661-821, na priloženom obrascu ponude

-ili neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, na adresu: OPŠTINA IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica, sa naznakom sa prednje strane koverte: Ponuda za nabavku usluge socijalne zaštite – pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica – NE OTVARATI.

Bez obzira na način podnošenja ponude, ponuđač mora obezbediti da ponuda stigne kod naručioca, u što kraćem roku, a najkasnije do 26.01.2022.godine do 12,00 časova da bi se smatrala blagovremenom. Neblagovremene ponude neće biti razmatrane.

Mesto, vreme i način otvaranja i pregleda ponuda:
Postupak otvaranja i pregleda ponuda održaće se 27.01.2022. godine u 13:00 časova, u poslovnim prostorijama Opštinske uprave opštine Ivanjica, ul. Venijamina Marinkovića br. 1, u kancelariji broj 31.

Zainteresovana lica mogu, u pisanom obliku, od naručioca tražiti dodatna pojašnjenja ili informacije u vezi sa pripremanjem ponude. Elektronska adresa za kontakt je nabavke@ivanjica.gov.rs uz naznaku Zahtev za dodatnim inforamcijama za nabavku: usluge socijalne zaštite – pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica

Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:

Naručilac je definisao kriterijume za dodelu ugovora na osnovu: najniže ponuđena cena. Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda onog ponuđača koji je ponudio duži rok važenja ponude.

Ponuđač je dužan da u svojoj ponudi priloži sledeća dokumenta:

 • Specifikaciju usluge (potpisana);
 • Obrazac ponude (popunjen i potpisan)
 • Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača (potpisana)
 • Ponuđač mora da poseduje važeću Licencu ili Rešenje o dobijenoj licenci za pružanje usluge pomoć u kući, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11), koju dostavlja uz ponudu u vidu neoverene kopije, odnosno kao javno dostupo na internet stranicama nadležnih organa – navesti internet adresu na kojoj se može proveriti traženi dokaz.

Napomena: Upotreba pečata nije obavezna. Ako ponuđač (privredni subjekt) namerava da deo ugovora poveri podizvođaču ili da koristi kapacitete drugih subjekata, dužan je da za podizvođača, odnosno subjekta čije kapacitete koristi dostavi zasebnu izjavu o ispunjenosti uslova za kvalitativni izbor ponuđača.

SPECIFIKACIJA USLUGE
socijalne zaštite – pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica

Predmet nabavke je nabavka usluge socijalne zaštite – usluga pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica sa područja opštine Ivanjica, što načelno ima za cilj da unapredi usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici i poboljša kvalitet života odraslih invalidnih i starijih lica i prevenira smeštaj u instituciju.

Pomoć u kući pruža se u slučajevima kada je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa, a u skladu sa identifikovanim individualnim potrebama odraslih i starijih lica koja usled nemoći ili smanjenih funkcionalnih sposobnosti izazvanih invaliditetom/bolešću nisu sposobna da nezavisno žive bez svakodnevne ili redovne podrške.

Pružalac usluge je dužan da uslugu koja je predmet nabavke pruži u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 24/2011) i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Službeni glasnik RS“, broj 42/2013, 89/2018 i 73/2019).

Usluga će se pružati u trajanju od dvanaest meseci od momenta zaključenja ugovora, odnosno do završetka novog postupka nabavke za ovu vrstu usluga u slučaju da ugovorena vrednost nije utrošena u roku od dvanaest meseci, odnosno ranijim utroškom ugovorene vrednosti za predmetnu nabavku ugovor prestaje da važi.

Usluga će se pružati na teritoriji opštine Ivanjica i obuhvata 138 korisnika (uz mogućnost povećanja ili smanjenja broja korisnika u vreme važenja ugovora) – odraslih invalidnih i starijih lica. Pružalac usluge će uslugom obuhvatiti korisnike na osnovu rešenja/uputa Centra za socijalni rad Ivanjica.

Pružanje predmetne usluge obuhvata podršku korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba kako bi im se unapredio ili održao kvalitet života. Usluga koju pružaju gerontodomaćice uključuje neposrednu negu / pomoć koja se realizuje u domaćinstvu korisnika do 2 sata dnevno 2 puta nedeljno za pokretne i polupokretne korisnike iz gradskog naselja, za nepokretne sat vremena dnevno 5 puta nedeljno, a za korisnike iz seoskih naselja do 2 sata 3 puta mesečno od individualnim / porodičnim planom procenjene potrebe. Izbor sadržaja usluge (vrste aktivnosti) i broj utrošenih sati po korisniku direktno zavisi od potreba korisnika / porodice, a vrši se iz sadržaja usluge (vrste poslova).

Izabrani pružalac usluga će pored angažovanja potrebnog broja gerontodomaćica u zavisnosti od broja korisnika angažovati i druge potrebne stručne radnike i saradnike za specifične poslove koji su obuhvaćeni uslugom.
Sa svim angažovanim licima izabrani pružalac usluga će zaključiti odgovarajući ugovor (Ugovor o radu ili odgovarajući ugovor o radnom angažovanju van radnog odnosa). U cenu sata usluge pored zarada angažovanih lica ulaze i svi drugi troškovi nastali prilikom realizacije celokupne usluge.Sadržaj usluge:
 1. obavljanje kućnih poslova i održavanja domaćinstva (pomoć u nabavci i odlaganju namirnica, pripremanju hrane / manjih obroka, služenju, hranjenju, zamena sijalica, osigurača i druge sitnije popravke)
 2. pomoć u održavanju lične higijene (prilikom umivanja, kupanja, češljanja, presvlačenja, šišanja, brijanja i dr.)
 3. pomoć u održavanju higijene domaćinstva (pranje sudova, čišćenja prostorija, pranje odeće itd.)
 4. pomoć u kretanju i / ili korišćenju resursa u lokalnoj zajednici (nabavka ogreva; plaćanje računa i obavljanje / asistiranje u obavljanju drugih administrativnih poslova itd.)
 5. čuvanje / nadzor, praćenje zdravlja i dobrobiti ostarele osobe, uključujući posmatranje, izveštavanje i evidentiranje promena u telesnom i mentalnom funkcionisanju
 6. kontrola vitalnih funkcija (merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi)
 7. pomoć u nabavljanju i / ili uzimanju propisanih lekova
 8. pomoć u obavljanju lakših telesnih vežbi
 9. obilazak i socijalni kontakt
 10. obrada jednostavnih rana
 11. pomoć ili podsticanje u obavljanju svakodnevnih aktivnosti
 12. pomoć u odlasku kod lekara
 13. pomoć za učešće u aktivnostima zajednice Pružalac usluge je obavezan da osigura:
 • dostupnost informacija o usluzi
 • odgovornu osobu za upravljanje uslugom
 • osoblje prema zahtevanim minimalnim standardima za rad sa korisnicima
 • drugo stručno osoblje za procenu i podršku korisnicima
 • sistematsko praćenje rada i napredovanja
 • ažurne evidencije o osoblju i korisnicima, dokumentovanje

Pružalac usluge je dužan da:

 • mesečno dostavlja izveštaje Opštinskoj upravi opštine Ivanjica o sprovođenju usluge pomoć u kući i omogući kontrolu realizacije i uvid u svu potrebnu dokumentaciju i tok sprovođenja usluge pomoć u kući
 • do 15-tog u mesecu dostavlja Opštinskoj upravi opštine Ivanjica – Odeljenju za budžet i finansije, izveštaj o prisutnosti na radu i obračunatoj zaradi ili naknadi angažovanog osoblja, kao i zahtev za prenos sredstava za te namene i spisak svih drugih troškova koje pružalac ima u sprovođenju aktivnosti svakog meseca posebno.
 • vrši isplatu zarade, naknade i ostalih troškova u skladu sa prenetim sredstvima po izveštaju o prisutnosti na radu i obračunatoj zaradi ili naknadi.

Izveštaj o pruženim uslugama za prethodni mesec mora da sadrži ime i prezime gerontodomaćice koja je pružila uslugu, tačne podatke o posetama domaćinstvima, tj. korisnicima (ime i prezime i adresa stanovanja), datum pružanja usluge i u kom trajanju su pružane usluge i potpis primaoca usluge da je usluga pružena.

  Izabrani ponuđač je dužan da za uslugu socijalne zaštite za koju podnosi ponudu posebno dostavi program usluge momentom zaključenja ugovora.
  Program pružaoca usluge sadrži podatke o: korisničkoj grupi kojoj je usluga namenjena, programskim aktivnostima koje se realizuju u skladu sa potrebama korisničke grupe, kadrovima i drugim pitanjima propisanim internim aktima, a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite („Sl.glasnik RS“ br.42/2013, 89/18 i 73/19).

Napomena: Izabrani ponuđač pod materijalnom i moralnom odgovornošću prihvata obavezu da realizuje predmetnu nabvaku u skladu sa nevedenom specifikacijom.

Dana .. 2022. godine

                                                         P O N U Đ A Č
                                                       ___________________

OBRAZAC PONUDE

Ponuda br. ____ od ______ za nabavku usluge socijalne zaštite – pomoć u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica,broj 404-11/2022

Broj ponude
Naziv ponuđača/ponuđača nosioca posla

Adresa sedišta

Osoba za kontakt

Odgovorna osoba (potpisnik ugovora)

Telefon i telefaks
Tekući račun i naziv banke

Matični broj
PIB
Elektronska adresa ponuđača (e-mail)
Predmet javne nabavke izvršićemo (u zavisnosti od nastupa zaokružiti i popuniti jednu od ponuđenih opcija):
a) samostalno; b) sa podizvođačima:
1) Naziv podizvođača

Adresa sedišta
Matični broj i PIB

Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će ponuđač poveriti podizvođaču
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača
2) Naziv podizvođača

Adresa sedišta

Matični broj i PIB
Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će ponuđač poveriti podizvođaču
Deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača
v) zajednički, u grupi sa:
1) Naziv ponuđača iz grupe ponuđača – člana

Adresa sedišta

Odgovorna osoba i kontakt telefon

e-mail
Matični broj i PIB
2) Naziv ponuđača iz grupe ponuđača – člana

Adresa sedišta

Odgovorna osoba i kontakt telefon

e-mail
Matični broj i PIB
3) Naziv ponuđača iz grupe ponuđača – člana

Adresa sedišta

Odgovorna osoba i kontakt telefon

e-mail
Matični broj i PIB

UKUPNA PONUĐENA CENA – (sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne nabavke iznosi):

1
2
3
4
5
6
R.br.

Opis usluga
Jedinica mere
Jedinična cena usluge /po satu/
bez PDV-a Broj
sati usluge za 138 korisnika
(okvirno )
Ukupna cena usluge
bez PDV-a

 1. Usluga pomoć u kući
  Po satu usluge 21.120

Uputstvo za popunjavanje strukture cene:
Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene na sledeći način:

• u kolonu 4. „Jedinična cena usluge bez PDV-a“ upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a po satu usluge;
• u kolonu 6. upisati ukupnu cenu usluge bez PDV-a i to tako što će pomnožiti jediničnu cenu bez PDV-a (navedenu u koloni 4.) sa traženim količinama/broj sati usluge (koje su navedene u koloni 5.);

-ROK I NAČIN PLAĆANJA: do 45 (kalendarskih) dana od dana ispostavljanja ispravnog računa (fakture) za pružene usluge pomoć u kući, na osnovu broja sati usluge za prethodni mesec i uz dostavu odgovarajuće prateće dokumentacije.

-ROK VAŽENJA PONUDE: __ dana od dana otvaranja ponuda (ne kraći od 30 dana od dana otvaranja)

-MESTO I NAČIN VRŠENJA USLUGE: Na teritoriji opštine Ivanjica, za 138 korisnika (uz mogućnost povećanja ili smanjenja broja korisnika u vreme važenja ugovora) – odraslih invalidnih i starijih lica. Pružanje predmetne usluge obuhvata podršku korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba kako bi im se unapredio ili održao kvalitet života. Izbor specifičnog sadržaja usluge (vrste aktivnosti) i broj utrošenih sati po korisniku direktno zavisi od potreba korisnika / porodice, a vrši se iz sadržaja usluge (vrste poslova).

 • Internet stranica nadležnih organa na kojoj se može proveriti da li ponuđač poseduje važeću Licencu ili Rešenje o dobijenoj licenci za pružanje usluge pomoć u kući (adresa-dokaz):

Dana .. 2022. godine

                                                         P O N U Đ A Č
                                                       ___________________

Opis kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača (privrednog subjekta)
1. Osnovi za isključenje
1.1. Pravosnažna presuda za jedno ili više krivičnih dela
Uslov Da ponuđač ili njegov zakonski zastupnik nije osuđen za jedno ili više krivičnih dela, pravosnažnom presudom donesenom pre najviše pet godina ili duže, ako je pravosnažnom presudom utvrđen duži period zabrane učešća u postupku javne nabavke koji se i dalje primenjuje.
Dokaz Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.2. Porezi i doprinosi
Uslov Da je ponuđač izmirio sve svoje dospele obaveze poreza.
Da je ponuđač izmirio sve svoje dospele obaveze doprinosa za obavezno socijalno osiguranje.
Dokaz Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.3. Obaveze u oblasti zaštite životne sredine, socijalnog i radnog prava
Uslov Da ponuđač, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti zaštite životne sredine.
Da ponuđač, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti socijalnog prava.
Da ponuđač, prema svom saznanju nije povredio obaveze u oblasti radnog prava.
Dokaz Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.4 Sukob interesa
Uslov Da ponuđač nije svestan nekog sukoba interesa zbog svog učestvovanja u postupku javne nabavke.
Dokaz Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.
1.5. Neprimeren uticaj na postupak
Uslov Da ponuđač može da potvrdi da nije pokušao da izvrši neprimeren uticaj na postupak odlučivanja naručioca, došao do poverljivih podataka koj i bi mogli da mu omoguće prednost u postupku javne nabavke ili je dostavio obmanjujuće podatke koji mogu da utiču na odluke koje se tiču isključenja ponuđača, izbora ponuđača ili dodele ugovora.
Dokaz Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.

     2. Obavljanje profesionalne delatnosti 

Uslov Ponuđač mora da poseduje važeću Licencu ili Rešenje o dobijenoj licenci za pružanje usluge pomoć u kući, a koje izdaje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a u skladu sa članom 178. Zakona o socijalnoj zaštiti (“Službeni glasnik RS“ br. 24/11), koju dostavlja uz ponudu u vidu neoverene kopije, odnosno kao javno dostupo na internet stranicama nadležnih organa – navesti internet adresu na kojoj se može proveriti traženi dokaz

Dokaz Izjava o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor ponuđača, kojom potvrđuje da ne postoji ovaj osnov za isključenje.

IZJAVA
O ISPUNJAVANJU KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PONUĐAČA (PRIVREDNOG SUBJEKTA)
Kao odgovorno lice Ponuđača, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da

   Ponuđač   

(navesti naziv ponuđača)
matični broj: , PIB: u postupku nabavke na koji se Zakon ne primenjuje broj 404-11/21 usluge socijalne zaštite – Usluge pomoći u kući za odrasla invalidna lica i starija lica na teritoriji opštine Ivanjica,

   ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor ponuđača.

   Dana ____.____. 2022. godine                                                                                                                                            

                                                         P O N U Đ A Č
                                                                    ___________________

О Аутору

Financ