Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije

Na osnovu člana 39., 55., stav 1.2, 57. stav 1 i člana 60. stav 1 tačka 2 i stav 2 Zakona o javnim nabavkama (Sl.gl.RS br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Ulica Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica

O b j a v lj u j e

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

 

Naziv naručioca Opština Ivanjica
Adresa Naručioca Venijamina Marinkovića 1, 32250 Ivanjica
Internet stranica naručioca www.ivanjica.gov.rs
Vrsta naručioca Gradska i opštinska uprava
Vrsta postupka javne nabavke Postupak javne nabavke male vrednosti
Vrsta predmeta Usluge
  Opis predmeta nabavke:
  Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije
 
  Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:
  71320000 – 7 – usluge tehničkog projektovanja
 
Broj partija Predmet javne nabavke je oblikovan u 20 partija, i to:

partija 1 

–  Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za fekalni kolektor Đurića put – Satelitska, Grabovica;

partija 2

–  Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije put za Popoviće, Sveštica;

partija 3

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Branislava Nušića;

partija 4

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije autobuskih  stajališta na državnom putu II-a reda br.197 u Međurečju;

      partija 5

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za put Katići – Glog – Močioci;

partija 6

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije put za Drndareviće, Bukovica;

partija 7

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Zanatsku, Sađavac;

partija 8

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za krak ulice  Karađorđeve 1 i 2;

partija 9

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za atmosfersku kanalizaciju u ulici 13.septembar – Dom Zdravlja;

 

 

 

partija 10

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za atmosferski kolektor krak ulice Dragiše Mićića – Miljka Savića;

partija 11

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije izgradnje mosta na reci Grabovici 1,8 km sa pripadajućim saobraćajnicama, zaseok Milinkovići;

partija 12

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za krak ulice Vidin Krš u naselju Mrkočevac;

partija 13

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za krak ulice Miloša Đelkapića;

partija 14

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije ulice Topali – Senjak;

partija 15

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za ulicu Druge proleterske brigade, Crnjevo most – Lug breg;

partija 16

Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za put Đokići – Osredak, Brezova;

partija 17

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za put Grabovica (groblje) – Cerova, Dubrava;

partija 18

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju javnog osvetljenja ulice Zanatska – Sađavac, Bukovica;

partija 19

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju javnog osvetljenja deonice puta Prilike – Radaljevo (gornje), Ivanjica;

partija 20

-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju javnog osvetljenja deonice puta Ravan – Crvena jabuka – Đurići (Dubrava), Ivanjica;

 

 

 
Kriterijum za dodelu ugovora Najniža ponuđena cena
 
Način preuzimanja konkursne dokumentacije Konkursna dokumentacija se može preuzeti sa Portala javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/
 
 
Način podnošenja ponude i rok Ponude se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, sa naznakom:

’’Ponuda za javnu nabavku usluga – Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije NE OTVARATI’’

i smatraće se blagovremenim  ukoliko stignu  na gore navedenu adresu u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki: http://portal.ujn.gov.rs/ do 10:00 časova poslednjeg dana roka. Ukoliko rok ističe na dan koji je neradan, kao poslednji dan navedenog roka će se smatrati prvi naredni radni dan do 10:00 časova. Na poleđini koverte ili na kutiji ponuđač je dužan da upiše svoj naziv, adresu, telefon i kontakt osobu.

 
Mesto, vreme i način otvaranja ponuda Javno otvaranje ponuda obaviće se po isteku roka za podnošenje ponuda, tj. poslednjeg dana roka za podnošenje ponuda u 11:00 časova u prostorijama naručioca, u Ivanjici, Ulica Venijamina Marinkovića broj 1 – u kancelariji broj 33. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati sva zainteresovana lica.
 
Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda Predstavnici ponuđača koji prisustvuju otvaranju ponuda, neposredno pre početka postupka otvaranja ponuda predaju Komisiji za javnu nabavku ovlašćenje za učešće u postupku otvaranja ponuda, koje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.
 
Rok za donošenje odluke Naručilac će doneti odluku o dodeli ugovora u roku od 10 dana od dana javnog otvaranja ponuda.
 
Lice za kontakt Osoba za kontakt Mara Karaklajić, dipl. pravnik
 
Ostale informacije

Dodatne informacije se mogu dobiti svakog radnog dana putem telefona/faksa na broj 032 601 415 u vremenu od 7:30–15:30 časova, ili na mail adresu: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

 

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odgovor 1

Odluka o dodelu ugovora

О Аутору

Financ