Javne nabavke

Poziv za podnošenje ponuda-Nabavka usluge izrade projektne dokumentacije

На основу члана 39., 55., став 1.2, 57. став 1 и члана 60. став 1 тачка 2 и став 2 Закона о јавним набавкама (Сл.гл.РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Улица Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Назив наручиоца Општина Ивањица
Адреса Наручиоца Венијамина Маринковића 1, 32250 Ивањица
Интернет страница наручиоца www.ivanjica.gov.rs
Врста наручиоца Градска и општинска управа
Врста поступка јавне набавке Поступак јавне набавке мале вредности
Врста предмета Услуге
  Опис предмета набавке:
  Набавка услуге израде пројектне документације
 
  Назив и ознака из општег речника набавке:
  71320000 – 7 – услуге техничког пројектовања
 
Број партија Предмет јавне набавке је обликован у 20 партија, и то:

партија 1 

–  Набавка услуге израде пројектне документације за фeкални колектор Ђурића пут – Сателитска, Грабовица;

партија 2

–  Набавка услуге израде пројектне документације пут за Поповиће, Свештица;

партија 3

-Набавка услуге израде пројектне документације за улицу Бранислава Нушића;

партија 4

-Набавка услуге израде пројектне документације аутобуских  стајалишта на државном путу II-a реда бр.197 у Међуречју;

      партија 5

Набавка услуге израде пројектне документације за пут Катићи – Глог – Мочиоци;

партија 6

-Набавка услуге израде пројектне документације пут за Дрндаревиће, Буковица;

партија 7

Набавка услуге израде пројектне документације за улицу Занатску, Сађавац;

партија 8

Набавка услуге израде пројектне документације за крак улице  Карађорђеве 1 и 2;

партија 9

-Набавка услуге израде пројектне документације за атмосферску канализацију у улици 13.септембар – Дом Здравља;

 

 

 

партија 10

Набавка услуге израде пројектне документације за атмосферски колектор крак улице Драгише Мићића – Миљка Савића;

партија 11

-Набавка услуге израде пројектне документације изградње моста на реци Грабовици 1,8 км са припадајућим саобраћајницама, засеок Милинковићи;

партија 12

Набавка услуге израде пројектне документације за крак улице Видин Крш у насељу Мркочевац;

партија 13

Набавка услуге израде пројектне документације за крак улице Милоша Ђелкапића;

партија 14

Набавка услуге израде пројектне документације улице Топали – Сењак;

партија 15

Набавка услуге израде пројектне документације за улицу Друге пролетерске бригаде, Црњево мост – Луг брег;

партија 16

Набавка услуге израде пројектне документације за пут Ђокићи – Осредак, Брезова;

партија 17

-Набавка услуге израде пројектне документације за пут Грабовица (гробље) – Церова, Дубрава;

партија 18

-Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу јавног осветљења улице Занатска – Сађавац, Буковица;

партија 19

-Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу јавног осветљења деонице пута Прилике – Радаљево (горње), Ивањица;

партија 20

-Набавка услуге израде пројектне документације за изградњу јавног осветљења деонице пута Раван – Црвена јабука – Ђурићи (Дубрава), Ивањица;

 

 

 
Критеријум за доделу уговора Најнижа понуђена цена
 
Начин преузимања конкурсне документације Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/
 
 
Начин подношења понуде и рок Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:

’’Понуда за јавну набавку услуга – Набавка услуге израде пројектне документације НЕ ОТВАРАТИ’’

и сматраће се благовременим  уколико стигну  на горе наведену адресу у року од 8 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки: http://portal.ujn.gov.rs/ до 10:00 часова последњег дана рока. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први наредни радни дан до 10:00 часова. На полеђини коверте или на кутији понуђач је дужан да упише свој назив, адресу, телефон и контакт особу.

 
Место, време и начин отварања понуда Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. последњег дана рока за подношење понуда у 11:00 часова у просторијама наручиоца, у Ивањици, Улица Венијамина Маринковића број 1 – у канцеларији број 33. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица.
 
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда Представници понуђача који присуствују отварању понуда, непосредно пре почетка поступка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, које мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.
 
Рок за доношење одлуке Наручилац ће донети одлуку о додели уговора у року од 10 дана од дана јавног отварања понуда.
 
Лице за контакт Особа за контакт Мара Караклајић, дипл. правник
 
Остале информације

Додатне информације се могу добити сваког радног дана путем телефона/факса на број 032 601 415 у времену од 7:30–15:30 часова, или на маил адресу: mara.karaklajic@ivanjica.gov.rs

 

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Одговор 1

Одлука о доделу уговора

О Аутору

Financ