Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke građevinskog materijala za adaptaciju neuslovnih stambenih objekata izbeglica, JN 14/2015

Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama   („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i

68/2015)

OPŠTINA IVANJICA Venijamina Marinkovića 1

O b j a v lj u j e

POZIV

za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti

za nabavku građevinskog materijala za adaptaciju neuslovnih stambenih objekata izbeglica, JN 14/2015

 

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

2. Vrsta naručioca: opštinska uprava

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti

4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka dobara-

građevinskog materijala za adaptaciju neuslovnih stambenih objekata izbeglica

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 44100000-građevinski materijali i pripadajući proizvodi

5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena:

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 45 dana od dana prijema ispravnog računa za isporučena dobra.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih  nabavki  www.portal.ujn.gov.rs  ili  internet  stranice  naručioca  www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok:

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA,Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom:

,,Ponuda za javnu nabavku građevinskog materijala za adaptaciju neuslovnih stambenih objekata izbeglica, broj JN 14/2015 – NE OTVARATI”zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu i broj telefona ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se smatra blagovremenom, bez obzira na način podnošenja ponude ukoliko je primljena od strane naručioca do 24.11.2015  god i n e  d o  11:00 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se  24.11.2015.god i n e  u 11:30  časova   u  prostorijama  OPŠTINE  IVANJICA,  Venijamina  Marinkovića  broj   1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi  pod  kojima  predstavnici  ponuđača  mogu  učestvovati  u  postupku  otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj: 032/664-760, lokal 107 ili na broj 032/601-415 lica za kontakt  Biljana Vidić i Dalibor Vranić.Broj faksa: 032/661-821

PozivAdobe_Reader_PDF

Konkursna dokumentacijaAdobe_Reader_PDF

Izmena konkursne dokumentacijeAdobe_Reader_PDF

Odluka o dodeli ugovoraAdobe_Reader_PDF

О Аутору

Financ