Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke građevinskog materijala za adaptaciju neuslovnih stambenih objekata izbeglica, JN 14/2015

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама   („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и

68/2015)

ОПШТИНА ИВАЊИЦА Венијамина Маринковића 1

О б ј а в љ у ј е

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

за набавку грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица, ЈН 14/2015

 

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

2. Врста наручиоца: општинска управа

3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности

4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:Набавка добара-

грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица

Назив и ознака из општег речника набавки: 44100000-грађевински материјали и припадајући производи

5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:најнижа понуђена цена:

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна за испоручена добра.

6.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних  набавки  www.portal.ujn.gov.rs  или  интернет  странице  наручиоца  www.ivanjica.rs Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.

7.Начин подношења понуде и рок:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА,Венијамина Маринковића број 1, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку грађевинског материјала за адаптацију неусловних стамбених објеката избеглица, број ЈН 14/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом, без обзира на начин подношења понуде уколико је примљена од стране наручиоца до 24.11.2015  год и н е  д о  11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се  24.11.2015.год и н е  у 11:30  часова   у  просторијама  ОПШТИНЕ  ИВАЊИЦА,  Венијамина  Маринковића  број   1, канцеларија број 35.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

9.Услови  под  којима  представници  понуђача  могу  учествовати  у  поступку  отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

10.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

11.Лицa за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца или преко контакт телефона на број: 032/664-760, локал 107 или на број 032/601-415 лица за контакт  Биљана Видић и Далибор Вранић.Број факса: 032/661-821

ПозивAdobe_Reader_PDF

Конкурсна документацијаAdobe_Reader_PDF

Измена конкурсне документацијеAdobe_Reader_PDF

Одлука о додели уговораAdobe_Reader_PDF

О Аутору

Financ