Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti za nabavku servera i računara JN 4/2016

    Na osnovu člana 60. Zakona o javnim nabavkama  („Sl. glasnik RS” br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015)

OPŠTINA IVANJICA

Venijamina Marinkovića 1

O b ­j a ­v lj u ­j e

PO­ZIV

za podnošenje po­nu­da u po­stup­ku javne nabavke male vrednosti

za nabavku servera i  računara

JN 4/2016

1.Naziv, adresa i internet stranica naručioca

Naziv Naručioca: Opština Ivanjica

Adresa: ul Venijamina Marinkovića broj 1, 32250 Ivanjica

PIB: 101886934

Matični broj: 07221142

Šifra delatnosti:8411

Internet stranica Naručioca: www.ivanjica.rs

2. Vrsta naručioca: opštinska uprava

3. Vrsta postupka javne nabavke: postupak male vrednosti

4.Opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki:Nabavka dobara- servera i  računara

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 30213100-prenosivi računar,

48820000-serveri

 5.Kriterijum, elementi kriterijuma za dodelu ugovora:najniža ponuđena cena:

Ukoliko dve ili više ponuda imaju istu najnižu ponuđenu cenu, kao najpovoljnija biće izabrana ponuda ponuđača koji je ponudio duži rok plaćanja, a koji ne može biti duži od 45 dana od dana prijema ispravnog računa za isporučena dobra.

6.Način preuzimanja konkursne dokumentacije i internet adresa na kojoj je konkursna dokumentacija dostupna:Konkursna dokumentacija se može preuzeti besplatno sa Portala javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs ili internet stranice naručioca www.ivanjica.rs Konkursna dokumentacija se može dostaviti i putem elektronske pošte ponuđačima koji upute zahtev naručiocu za dostavljanje konkursne dokumentacije na ovaj način.

7.Način podnošenja ponude i rok:

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji na adresu:OPŠTINA IVANJICA,Venijamina Marinkovića broj 1, sa naznakom:

,,Ponuda za javnu nabavku servera i  računara, JN 4/2016NE OTVARATI”, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

 Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu i broj telefona ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponuda se smatra blagovremenom, bez obzira na način podnošenja ponude ukoliko je primljena od strane naručioca do 09.03.2016 godine do 11:30 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća.Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.Ako je podneta neblagovremena ponuda, naručilac će je po okončanju postupka otvaranja neotvorenu vratiti ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

8.Mesto, vreme i način otvaranja ponuda: Otvaranje ponuda obaviće se 09.03.2016.godine u 12:00 časova u prostorijama OPŠTINE IVANJICA, Venijamina Marinkovića broj 1, kancelarija broj 35.

Blagovremeno prispele ponude komisija će otvarati po redosledu prispeća.Otvaranju ponuda je javno i može prisustvovati svako zainteresovano lice.

9.Uslovi pod kojima predstavnici ponuđača mogu učestvovati u postupku otvaranja ponuda: U postupku otvaranja ponuda mogu aktivno učestvovati samo ovlašćeni predstavnici ponuđača, pod uslovom da Komisiji za javnu nabavku predaju uredna punomoćja kojima dokazuju ovlašćenje za učešće u postupku javnog otvaranja ponuda.

10.Rok za donošenje odluke: Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od 10 dana od dana otvaranja ponuda.

11.Lica za kontakt:Dodatna obaveštenja i informacije zainteresovani mogu dobiti na adresi naručioca ili preko kontakt telefona na broj 032/601-415, lica za kontakt  Biljana Vidić i Predrag Milinković.Broj faksa: 032/661-821

Pozivword

Konkursna dokumentacijaword

Odluka o dodeli ugovoraAdobe_Reader_PDF

Obaveštenje o dodeli ugovoraword

 

 

 

                        

 

О Аутору

Financ