Javne nabavke

POZIV za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke usluge mobilne telefonije, JNMV 16/2015

На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 45/2015 и 68/2015)
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Венијамина Маринковића 1
О б ј а в љ у ј е
ПОЗИВ
за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за набавку услуге мобилне телефоније, ЈНМВ 16/2015

1.Назив, адреса и интернет страница наручиоца
Назив Наручиоца: Општина Ивањица
Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица
ПИБ: 101886934
Матични број: 07221142
Шифра делатности:8411
Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs
2. Врста наручиоца: општинска управа
3. Врста поступка јавне набавке: поступак мале вредности.
4.Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:Набавка услуге мобилне телефоније
Назив и ознака из општег речника набавки: 64212000 – Услуге мобилне телефоније
5.Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:економски најповољнија понуда: Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио мању минималну месечну потрошњу, односно уколико две или више понуда имају исту минималну месечну потрошњу као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који нуди дужи рок плаћања, а који не може бити дужи од 45 дана од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге за предходни месец, односно уколико две или више понуда имају и исти рок плаћања биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи рок важења понуде
6.Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна:Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.
7.Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге мобилне телефоније број ЈН 16/2015 – НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.Без обзира на начин подношења понуде, понуђач
мора обезбедити да понуда стигне на писарницу Наручиоца до 08.01.2016. године до 12:00 часова да би се сматрала благовременом.
На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и број телефона понуђача.
Понуђач може поднети само једну понуду У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
8.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 08.01.2016.године у 12:30 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
9.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.
10.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.
11.Лицa за контакт:Додатна обавештења и информације заинтересовани могу добити на адреси наручиоца или преко контакт телефона на број: 032/601-415, лице за контакт Биљана Видић за правна питања, за стручна питања Саво Недељковић на број телефона 032/664-760, локал 111, број факса: 032/661-447

Конкурсна документацијаAdobe_Reader_PDF

ПозивAdobe_Reader_PDF

Одлука о додели уговораAdobe_Reader_PDF

О Аутору

Financ