Aktuelnosti Vesti

Projekti koji će se finansirati iz opštinskog budžeta u oblasti zaštite životne sredine i očuvanje prirode, turizma, poljoprivrede

Na osnovu člana 32. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018), člana 38. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, broj 51/2009, 99/2011 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. Glasnik RS“, broj 16/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica, („Službeni list opštine Ivanjica“, br. 1/2019) i člana 13.Pravilnika o načinu, kriterijumima i postupku dodele sredstava iz budžeta Opštine Ivanjica za podsticanje projekata od javnog interesa  (Sl. list opština Ivanjica br. 1/2019),  Opštinsko veće opštine Ivanjica, na sednici održanoj  20.04. 2021 godine, donosi:

O D L U K U

o izboru projekata koji će se finansirati ili sufinansirati iz budžeta opštine Ivanjica za 2021. god.

Član 1.

ODOBRAVAJU SE  sredstva iz budžeta opštine Ivanjica po sprovedenom javnom konkursu za izbor projekata koji se finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta opštine Ivanjica za 2021. godinu raspisanom dana 18.02.2021. godine  udruženjima-korisnicima sredstava, kako je prikazano u sledećoj tabeli:

Red. Br.Naziv udruženjaNaziv projektaŠira oblast i prioritetne oblasti od javnog interesaKratak opis projektaKorisnici javnog intersaBroj direktnih korisnika projektaBroj indirektnih korisnika projektaUkupan broj bodovaDodeljeni iznos sredstava za finansiranjeIznos sredstava kojima će se sufinansirati projekat
1.Udruženje građana Odred izviđača «Ratko Sofijani滫Izviđači i priroda»Zaštita životne sredine i očuvanje prirode obučavanje članova udruženja na zaštiti životne sredine i prirode, učešće na kampovima sa drugim izviđačima i organizovanje sopstvenih kampova.Mlado članstvo odreda, mlada populacija koja živi u ruralnim delovima opštine, lokalno stanovništvo65 članova odredaLokalno stanovništvo ( 31963 stanovnika)82284.000,0015.400,00
2.Tim za informisanje, kulturu i razvoj demokratije «Media Tim Ivanjica»„ Da Ivanjica diše i miriše“Zaštita životne sredine i očuvanje prirodePodizanje svesti kod dece o značaju očuvanja živtne sredine kroz praktičan rad i učešće u uređenju školskog dvorišta u OŠ «Sreten Lazarević» u Prilikama.Deca OŠ «Sreten Lazarević» u Prilikama, nastavna i pomoćno osoblje u školi OŠ «Sreten Lazarević» u Prilikama60 učenika, 15 nastavnika 2 pomoćna radnika.  Lokalna zajednica ( 31963 stanovnika) Roditelji dece81299.900,0000,00
3.Društvo pčelara «Ivanjica» Ivanjice«Promovisanje i unapređenje pčelarstva putem organizovanja predavanja, izložbe i nabavke neophodne opreme za održavanje debatnih klubova u cilju razvoja pčelarstva»Poljoprivreda-razvoj pčelarstvaObuka pčelara i potencijalnih pčelara o značaju pčelinjih proizvoda i načinu proivodnje meda, organizacija sajma pčelara.Mladi pčelari, seoska omladina i stanovništvo lokalne zajednice105 članova udruženja, 10 potencijalnih mladih pčelaraLokalna zajednica ( 31963 stanovnika)  80200.000,0010.000,00
4.Lovačko udruženje «Čemernica» Ivanjica«Razvoj i promocija lovnog turizma u ruralnim područjima na teritoriji opštine Ivanjica»Turizam- lovni turizamStvranje uslova za dolazak i boravak stranih lovaca turista kroz postavljanje tehničko lovnih objekataPotencijalni lovni turisti30 stranih turista, 550 lovacaLokalna zajednica ( 31963 stanovnika) Turistička organizacija opštine, ugostiteljski objekti66216.100,0028.007,00

Član 2.

Ovlašćuje se predsednik opštine  Ivanjica da potpiše ugovor o finansiranju projekta iz člana 1. ove Odluke.

Član 3.

Poziva se udruženje podnosilac odobrenog projekta da u roku od pet dana od dana prijema ove Odluke, dostavi Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava za finansiranje udruženja usklađen finansijski plan projekta sa odobrenim sredstvima  u dva primerka, izjavu da sredstva za realizaciju odobrenog projekta nisu na drugi način već obezbeđena, izjavu o nepostojanju sukoba ineteresa, odgovarajući instrument obezbeđenja i interni akt o antikorupcijskoj politici.

Nakon dostavljanja dokumentacije iz stava 1. ovog člana od strane podnosioca odobrenog projekta,  zaključiće se ugovor o finansiranju ili sufinansiranju  kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze ugovorenih strana.

Ukoliko podnosilac odobrenog projekta ne dostavi dokumetnaciju propisanu u stavu 1. ovog člana smatra se da je odustao od realizacije projekta.

Član 4.

Korisnik odobrenih sredstava dužan je da Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana  dostavi završni finansijski izveštaj najkasnije do 15. januara 20221. godine.

Korisnik odobrenih sredstava obavezan je da  omogući praćenje realizacije projekta Komisiji za praćenje realizacije projekata udruženja građana.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 6.

Odluku dostaviti: Podnosiocima  odobrenih projekata, Komisiji  i arhivi.

OPŠTINSKO VEĆE  opštine Ivanjica

01 BROJ: 06-11/21

P R E D S E D N I K

Momčilo Mitrović                                                                                                             

О Аутору

Financ