Konkursi i obaveštenja

Rang lista vrednovanja i rangiranja predloga programa/projekata udruženja civilnog društva

REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINSKA UPRAVA

OPŠTINA IVANJICA

Broj: 400-47/2017-01

Datum: 29.06.2017. godina

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 8.  Pravilnika o načinu,kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor projekata/programa koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015,2/2016), Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva objavljuje:

LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRISTIGLIH PREDLOGA PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENJA CIVILNOG DRUŠTVA – PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA ZA 2017. GODINU ( ukupan broj bodova) 

Redni broj Naziv udruženja Naziv projekta Potraživana sredstva od opštine Ivanjica Broj poena Predlog za finansiranje
1. „Udruženje Roma opštine Ivanjica“ „Smanjenje siromaštva Roma Ivanjice“  

300.000 RSD

 

50,66

U skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu,kriterijumima i postupku dodele sredstava udruženjima civilnog društva za izbor projekata/programa koja se finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta opštine Ivanjica (Sl. list opština Ivanjica br. 2/2015, 2/2016), Komisija za izbor programa/projekata od javnog interesa udruženja civilnog društva – Programi nacionalnih manjina u 2017. godini je vrednovanje i rangiranje pristiglih prijava vršila  na osnovu sledećih kriterijuma:

 • usklađenost projekta sa svim zahtevima konkursa 0 – 30 bodova
 • usklađenost projekta sa strategijom održivog razvoja opštine Ivanjica 0-10 bodova
 • problem kojim se bavi i očekivani rezultati 0 – 10 bodova
 • definisani ciljevi i ostvarljivost 0 – 10 bodova
 • obezbeđeno finansiranje iz drugih izvora 0 – 10 bodova
 • broj učesnik programa/projekta 0 – 5 bodova
 • ekonomičnost projektnih aktivnosti 0 – 10 bodova
 • izveštaj o utrošenim sredstvima dobijenih iz opštinskog budžeta opštine 0 – 10 bodova
 • izvodljivost projkta/programa u planiranom vremenskom roku 0 – 5 bodova
 • održivost projekta 0-10 bodova
 • obezbeđeno partnerstvo 0 – 10 bodova

Maksimalan broj poena: 120 bodova

Prigovor na Listu vrednovanja i rangiranja po Javnom konkursu može se izjaviti u roku pet dana od dana objavnjivanja na internet portalu opštine ,preporučenom poštom ili neposredno preko pisarnice Opštinske uprave opštine Ivanjica.

О Аутору

Financ