Aktuelnosti

Rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije turističko-rekreativne zone “Jakovića polje“

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ОПШТИНА ИВАЊИЦА
Општинска управа
Број: 06-6/16-04
Датум: 30.03.2016.год.
И В А Њ И Ц А

У складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14) и чл. 36.-41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015):
оглашава
РАНИ ЈАВНИ УВИД ПОВОДОМ ИЗРАДЕ
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „ЈАКОВИЋА ПОЉЕ“

План детаљне регулације туристичко-рекреативне зоне „Јаковића поље“ (у даљем тексту: ПДР туристичко-рекреативне зоне „Јаковића поље“), обухвата подручје територије општине Ивањица.

1. РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „ЈАКОВИЋА ПОЉЕ“ ОДРЖАЋЕ СЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, ПОЧЕВ ОД 31.03. ДО 18.04. 2016. ГОДИНЕ.

У складу са члановима 36.- 41. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, број 64/2015) материјал-концептуална планска развојна решења ПДР-а туристичко-рекреативне зоне „Јаковића поље“ биће изложен на рани јавни увид сваког радног дана од 07.3000 до 1530 у згради Општинске управе општине Ивањица, у просторијама Одељења за урбанизам, стамбене и комуналне делатности, канцеларија број 16.

У току трајања раног јавног увида Оглас за ПДР туристичко-рекреативне зоне „Јаковића поље“ биће изложен на интернет страници Општине Ивањица www.ивањица.гов.рс, банер ЕУ ПРОГРЕС-ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ и на огласној табли Општинске управе општине Ивањица, као и у дневном лист „Данас“.

Заинтересованим физичким и правним лицима која врше увид у ПДР туристичко-рекреативне зоне „Јаковића поље“ све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби, пружиће Општинска управа – Одељење за урбанизам, стамбене и комуналне делатности, овлашћено лице за давање обавештења је начелник Миљко Главинић, диа.

Физичка и правна лица примедбе на ПДР туристичко-рекреативне зоне „Јаковића поље“ могу доставити у писаној форми општинској управи-Одељењу за урбанизам, стамбене и комуналне делатности општине Ивањица, као и на е маил адресу пдр.јаковицапоље@ивањица.гов.рс у току трајања раног јавног увида, закључно са 18.04. 2016.године.

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНОМ РАНОМ ЈАВНОМ УВИДУ У ПДР ТУРИСТИЧКО-РЕКРЕАТИВНЕ ЗОНЕ „ЈАКОВИЋА ПОЉЕ“ биће изложен у сали Скупштине општине Ивањица како би сви заинтересовани могли да остваре увид о поднетим писаним примедбама на ПДР туристичко-рекреативне зоне „Јаковића поље“.

planovi-regulacije-slika legenda-planova-regulacije

О Аутору

Financ