Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Rani javni uvid prostornog plana područja infrastrukturnog koridora Beograd-Južni Jadran

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA; SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10- US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

 

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
INFRASTRUKTURNOG KORIDORA
BEOGRAD-JUŽNI JADRAN, DEONICA POŽEGA – BOLJARE (GRANICA SA GOROM) ( AUTOPUT E763)

 

Odluka o izrtadi Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora Beograd- Južni Jadran, deonica Požege sa Crnog Gorom) ( autoput E-763), objavljena je u “Službenom glasniku RS“ , broj 78/17.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 26. februara 2018. godine na zvaničnim internet stranicama ministarstava nadležnnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta odnosno u zgradama skupština opština Požege, Arilja, Ivanjice i Sjenice.

Ministarstvo nadležno za poslove prostornog planiranja, kao nosilac izrade predmetnog prostornog plana organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine , očekivanim efektima planiranja i drugo.

Pozivaju se organi,  organizacije i javna preduzeća koja su ovlašćena da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnoh obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarsva saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, u toku trajanja radnog janog uvida zaključno sa 12. martom 2018. godine.

 PPPPN

Pregledna

О Аутору

Financ