Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

RASPISIVANJE KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2022. GODINU

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

-OPŠTINSKO VEĆE –

01 Broj:  020-4/2022

15. mart  2022. godine

I v a nj i c a

            Na osnovu člana 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“, broj 83/14, 58/15, 12/16-autentično tumačenje), člana 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl. glasnik RS“, broj 16/16 i 8/2017),  Odluke o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/21), Opštinsko veće opštine Ivanjica,01 broj 06-10/22,  dana 15. marta 2022. godine, d o n o s i

O  D  L  U  K  U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE IVANJICA ZA 2022. GODINU

            I RASPISUJE SE konkurs za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica za 2022. godini, za proizvodnju medijskih sadržaja.

          II Sredstva za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruju javni interes u oblasti javnog informisanja, obezbeđena su Odlukom o budžetu opštine Ivanjica za 2022. godinu („Sl. list opštine Ivanjica“, broj 15/21), na razdelu 4- Opštinska uprava, program 1201-razvoj kulture, programska aktivnost 0004- ostvarivanje i unapređivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja, ekonomska klasifikacija 454- Subvencije privatnim preduzećima, funkcija 830 – usluge emitovanja i štampanja, pozicija plana u budžetu 117/0.

                Ukupna sredstva za projektno sufinansiranje koja se raspodeljuju, za  proizvodnju medijskih sadržaja iznose 7.000.000,00 dinara ( sedam miliona  dinara).

         III Tekst javnog konkursa dostaviće se  na saglasnost  Komisiji za kontrolu državne pomoći. Nakon dobijanja saglasnosti, javni konkurs će biti objavljen na zvaničnoj prezentaciji opštine Ivanjica i u jednim štampanim novinama.

         IV Odluku objaviti na VEB-sajtu opštine Ivanjica i „Službenom listu opštine Ivanjica“.

  PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER