Aktuelnosti Vesti

Rešenja o imenovanju privremenog zastupnika za predmete eksproprijacije

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKA UPRAVA

Odeljenje za imovinsko pravne i

stambene poslove

Broj:465-17/2020-04

Datum: 5.7.2022.godine

I v a nj i c a

        Opštinska uprava opštine Ivanjica, Odeljenje za imovinsko pravne i stambene poslove, postupajući u predmetu eksproprijacije dela kat. parcele broj 4326 KO Lisa, vlasništvo Đorđa (Dragić) Manojlovića, radi postavljanja dalekovodnog stuba br. 76 i nepotpune eksproprijacije uspostavljanjem prava trajne stvarne službenosti prelaska provodnika iznad predmetne parcele,  radi izgradnje Dalekovoda DV 110 kV između TS Guča i TS Ivanjica- deonica na teritoriji opštine Ivanjica, po predlogu Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša br. 11, na osnovu člana 48. Zakona o opštem upravnom postupku („ Službeni glasnik RS“,br.18/16 i 95/18-autentično tumačenje), donosi

R E Š E NJ E

              I   ĐORĐU (DRAGIĆ) MANOJLOVIĆU, odsutnom vlasniku nepokretnosti koja je označena kao kat.parcela broj 4326, upisana u listu nepokretnosti broj 810 KO Lisa, POSTAVLJA SE  privremeni zastupnik Dragana Ž. Ajdačić iz Ivanjice, ul. Javorska br. 7, radi zaštite prava i interesa imenovananog u postupku eksproprijacije dela kat. parcele broj 4326 KO Lisa, vlasništvo Đorđa (Dragić) Manojlovića, radi postavljanja dalekovodnog stuba br. 76 i nepotpune eksproprijacije uspostavljanjem prava trajne stvarne službenosti prelaska provodnika iznad predmetne parcele, a radi izgradnje Dalekovoda DV TS Guča – TS Ivanjica.

             II     Radnje koje privremeni zastupnik preduzme u granicama ovlašćenja imaju pravna dejstva kao da ih je preduzela stranka.

            III    Žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

O b r a z l o ž e nj e

              Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, AD „Elektromreža Srbije“ Beograd, Kneza Miloša 11, uputilo je predlog za eksproprijaciju dela katastarske parcele broj 4326 KO Lisa, vlasništvo Đorđa (Dragić) Manojlovića, radi postavljanja dalekovodnog stuba broj 76 u površini od 26 m2 , koliko zauzima stubno mesto prema situaciji iz kopije plana i nepotpune eksproprijacije uspostavljanjem prava trajne stvarne službenosti prelaska provodnika iznad predmetne parcele radi seče rastinja u površini od 00 a 30 m2  , sve radi izgradnje Dalekovoda DV TS Guča – TS Ivanjica.   

         S obzirom da je članom 29. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik RS“ broj 53/95, „Službeni list SRJ“ broj 16/01- odluka SUS, „Službeni glasnik RS“ broj 20/09, 55/13-odluka US i 106/2016-autentično tumačenje), propisana obaveza saslušanja sopstvenika nepokretnosti o činjenicama od značaja za eksproprijaciju nepokretnosti, upućen je poziv sopstveniku nepokretnosti radi saslušanja, ali poziv nije uručen iz razloga što je dostavljač pošte utvrdio da imenovani ne živi na datoj adresi u selu Lisa kod Ivanjice, već da je isti prema izjavi rođaka odseljen u inostranstvo, tačnije u Kanadu.

         Članom 48. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl.glasnik RS“br.18/16 i 95/18-autentično tumačenje) predviđeno je da organ rešenjem postavlja stranci privremenog zastupnika ako nije procesno sposobna, a nema zakonskog zastupnika; ako pravno lice, organizacija, naselje i druga stranka koja nije pravno lice nema ovlašćenog predstavnika; ako stranku zastupa zakonski zastupnik čiji su interesi suprotni interesima stranke; ako protivne stranke zastupa isti zakonski zastupnik; ako radnju treba preduzeti prema stranci čije prebivalište, odnosno boravište nije poznato, a nema punomoćnika, sve pod uslovom da je stvar hitna, a postupak mora da se sprovede, a rešenje o postavljanju privremenog zastupnika stranci čije prebivalište ili boravište nije poznato, objavljuje se na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa.

        Tačkom 3. istog člana propisano je da se privremeni zastupnik postavlja i kada radnja ne trpi odlaganje, a stranka, njen zakonski zastupnik, ovlašćeni predstavnik ili punomoćnik ne mogu biti blagovremeno pozvani da prisustvuju radnji, dok je tačkom 6. propisano da radnje koje privremeni zastupnik preduzme u granicama ovlašćenja imaju pravna dejstva kao da ih je preduzela stranka. Takođe, tačkom 8.  Propisano je da žalba protiv rešenja kojim se postavlja privremeni zastupnik ne odlaže izvršenje rešenja.

         Kako u spisima predmeta ne postoje dokazi o tačnoj adresi i prebivalištu  sopstvenika nepokretnosti  jer je iz vraćene pošiljke a i na osnovu drugih saznanja utvrđeno da  imenovani ne živi na datoj adresi, to su ispunjeni uslovi iz člana 48. Zakona o opštem upravnom postupku da se imenovanom odredi privremeni zastupnik, pa je odlučeno kao u dispozitivu ovog rešenja.

          Rešenje dostaviti privremenom zastupniku, objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Ivanjica i na veb prezentaciji opštine Ivanjica.

         UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rešenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija – Sektoru za imovinsko pravne poslove, Beograd, Nemanjina 22-26, u roku od 15 dana od dana isticanja rešenja na oglasnoj tabli, odnosno objavljivanja na veb prezentaciji opštine Ivanjica. Žalba se podnosi neposredno preko Opštinske uprave ili se šalje putem pošte-

Načelnik opštinske uprave             

                                                                                                             Bojana Glavinić

О Аутору

WEB MASTER