Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja Sport

Rešenje o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2021.godinu

R e p u b l i k a   S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

OPŠTINSKO VEĆE

01Broj:06-36/2020

Datum:28.12.2020.godine

I V A NJ I C A

Na osnovu članova 137. i 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016), člana 46. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14 dr. zakon i 47/2018), člana 60. Statuta opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2019) i Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017), Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 28.12.2020.godine donosi

                                                  R E Š E NJ E

o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2021.godinu

I DONOSI SE Rešenje o finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2021.godinu sa sledećim iznosima :

Redni brojNaziv organizacijeVrsta programaPredlog za finansiranje
1.Fudbalski klub „Javor Matis“ IvanjicaRedovni godišnji programi5.000.000 rsd
2.Omladinski košarkaški klub „Ivanjica“Redovni godišnji programi3.308.165 rsd
3.Atletski lkub „Javor“Redovni godišnji programi700.000 rsd
4.Planinarsko društvo „Golija“Redovni godišnji programi300.000 rsd
5.Sportski savez IvanjiceRedovni godišnji programi4.000.000 rsd
6.SK „MY GYM“Redovni godišnji programi358.500 rsd
7.Ženski odbojkaški klub „Ivanjica“Redovni godišnji programi1.300.000 rsd
8.Karate klub „Javor“Redovni godišnji programi800.000 rsd
9.Klub malog fudbala „Ivanjica“Redovni godišnji programi1.200.000 rsd
10.SD „Boško Petrović“Redovni godišnji programi800.000 rsd
11.FK „Prilike“Redovni godišnji programi450.000 rsd
12.Lin KueiRedovni godišnji programi300.000 rsd
13.Fudbalski klub „Brezova“Redovni godišnji rogrami250.000 rsd
14.ŠK „Ivanjica“Redovni godišnji programi300.000 rsd
15.Sportsko odbojkaško udruženje „Prilike“Redovni godišnji programi350.000 rsd
16.PK „Pegaz“Redovni godišnji programi150.000 rsd
17.Skijaški klub „Golija“Redovni godišnji programi250.000 rsd
18.Fudbalski savez IvanjicaRedovni godišnji programi800.000 rsd
19.Sportsko udruženje igrača preferansa „Građaski“Redovni godišnji programi150.000 rsd
20.Sportsko udruženje „Marbo“Redovni godišnji programi250.000 rsd
21.Fitnes klub „Atlantis“Redovni godišnji programi300.000 rsd
22.MG 93 GYMRedovni godišnji programi181.600 rsd
23.Klub malog fudbala ŠljivićiRedovni godišnji programi450.000 rsd
24.ŽFK IvanjicaRedovni godišnji programi850.000 rsd
25.KES Stari VlahRedovni godišnji programi200.000 rsd
  UKUPNO:      22.998.265 rsd

II   Sredstva za 2021.godinu biće isplaćena sportskim organizacijama iz budžeta opštine Ivanjica za 2021.godinu, Program 1301 – Razvoj sporta i omladine, Programska aktivnost 0001 – Podrška lokalnim sportskim organizacijama udruženjima i savezima, ekonomska klasifikacije 481941 – dotacije nevladinim organizacijama, funkvija 810 – usluge rekreacije i sporta.

III 27 sportskih organizacija sa teritorije opštine Ivanjica je prijavilo do 20. aprila 2020.godine. svoje godišnje programe za finasiranje u 2021.godini. Komisija za sport opštine Ivanjica je uvidom u dokumentaciju koje su podnele sportske organizacije izvršila kategorizaciju, ocenjivanje i bodovanje svih godišnjih programa i dala predlog da se 25 godišnjih programa za 2021. godinu finansiraju iz budžeta opštine Ivanjica, a da se sledeći godišnji programi odbiju tj. da se preloži Opštinskom veću da se ne finansiraju u 2021.godini i to: OK Bukovica Putevi – iz razloga nedostavljanja celokupne prateće dokumentacije, nejasno razrađenog budžeta za takmičenje od koga je klub odustao do daljnjeg; OKK Javor – iz razloga neodržavanja sportskih aktivnosti kako je predviđeno u predhodnim programima za prethodne godine, tj. netreniranje u određenim terminima u sali duže od 6 meseci.

Pod rednim brojem 25. u gornje pomenutoj tabeli – Sportskoj organizaciji KES Stari Vlah iz Ivanjice se uslovno odobrava godišnji program za 2021.godinu u iznosu od 200.000 rsd , s tim što je pomenuta sportska organizacija dužna da Opštini Ivanjica u roku od 30 dana od dana donošenja ovog Rešenja dostavi prateću dokumentaciju iz granskog saveza i potvrdi validnom dokumentacijom činjenicu da se organizacija isključivo bavi sportom dece.

IV Nakon donošenja ovog Rešenja opština Ivanjica će sa svakom sportskom organizaciom koja se finansira iz budžeta opštine potpisati ugovor o namenskom trošenju budžetskih sredstava.

       Potpisivanje ugovora, kao i tranferi prvih rata od ukupno odobrenih sredstava izvršiće se nakon usvajanja konačnog i završnog Izveštaja za 2020.godinu, kao i dostavljanja Izveštaja komercijalne revizije od strane sportskih organizacija koje su u 2019-oj godini imale opredeljena sredstva iz budžeta opštine Ivanjica u iznosima većim od 1.000.000 dinara.

V U ime opštine Ivanjica ugovor sa sportskim organizacijama će zaključiti Predsednik opštine.

VII   Ovo Rešenje stupa na snagu danom donošenja, a biće ojavljeno u „Službenom listu opštine Ivanjica“ i na veb sajtu opštine Ivanjica.

PREDSEDNIK OPŠTINE

                 Momčilo Mitrović

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu člana 138. Zakona o sportu („Službeni glasnik RS“ broj 10/2016) predviđeno je da jedinice lokalne samouprave preko nadležnih organa određuju bliže uslove, kriterijume, način i postupak dodele sredstava iz budžeta jedinice lokalne samouprave, odnosno odobravanje programa za zadovoljavanje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji jedinice lokalne samouprave, kao i način javnog ojavljivanja podataka o predloženim programima za finansiranje, odobrenim programima i realizaciji odobrenih programa.

Opštinsko veće opštine Ivanjica je na sednici održanoj 30.01.2017. donelo Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija  na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017) i Pravilnik o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 1/2017).

Predsednik opštine imenovao je Komisiju za sport opštine Ivanjica Rešenjem broj 400-41/2020-01 od 11.09.2020. godine. Zakonom o sportu i Pravilnikom o kategorizaciji sportskih organizacija i Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji opštine Ivanjica su jasno definisane nadležnosti, postupak rada i obaveze Komisije za sport.

Komisija za sport je pristupila kategorisanju sportskih organizacija, ocenjivanju i bodovanju istih.

Komisija za sport opštine Ivanjica je dostavila Opštinskom veću opštine Ivanjica Predlog Rešenja o  finansiranju programa sportskih organizacija na teritoriji opštine Ivanjica za 2021.godinu. Nakon donošenja ovog rešenja opština Ivanjica će sa svakom sportskom organizacijom koja bude finansirana iz budžeta opštine potpisati Ugovor o namenskom trošenju sredstava, odnosno obavezama sportske organizacije pri realizaciji godišnjih programa.

О Аутору

WEB MASTER