Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o imenovanju direktora JKP “Ivanjica“

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

01 Број: 023-6/2017

27.12. 2017. год.

И В А Њ И Ц А

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), члана 16. и 39. Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/08 и „Сл. лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и 13/13), Скупштина општине Ивањица на седници одржаној дана 27.12.2017. године, доноси

Р  Е Ш Е Њ Е

  1. ВЛАДИМИР БОЈАНОВИЋ, дипломирани економиста из Ивањице, именује се за директора Јавног комуналног предузећа „ИВАЊИЦА“ Ивањица, на период од четири године.
  2. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије“, „Службеном листу општине Ивањица“ и као на званичној интернет презентацији општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs.

 О б р а з л о ж е њ е

Чланом 24. ставом 3. Закона о јавним предузећима прописано је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса, док чланом 16. Статута општине Ивањица прописано да Скупштина општине именује и разрешава чланове управних и надзорних одбора и директоре јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте и акте о унутрашњој организацији и систематизацији.

Сходно члану 31. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) и Решењу о образовању Комсије јединице локалне самоуправе за спровођење конкурса и достављање предлога за именовање директора ЈКП „ИВАЊИЦА“ Ивањица (у дањем тексту:Комисија), Комисија је спровела Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора наведеног јавног предузећа, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“, број 63/2017 од 28. јуна 2017. године, дневним новинама „Српски телеграф“ и на званичној интернет страници општине Ивањица.

По истеку рока за подношење пријава Комисија је констатовала да је на Јавни конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „ИВАЊИЦА“ Ивањица, благовремено поднета једна потпуна пријава и то пријава Владимира Бојановића, дипломираног економисте из Ивањице.

На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на седници од 30. новембра 2017. године, сходно члану 40. Закона о јавним предузећима саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак и констатовала да у изборном поступку учествује један кандидат.

По достављеном обавештењу на усмени разговору приступио је једини кандидат Владимир Бојановић из Ивањице.

По спроведеном изборном поступку, у складу са чланом 41. Закона о јавним предузећима, Комисија је саставила ранг листу кандидата са утврђеним резултатима према мерилима прописаним за именовање, тако да се на ранг листи налази једини кандидат који се пријавио на јавни конкурс и који испуњава услове из јавног конкурса. Записник о спроведеном изборном поступку са ранг листом кандидата достављен је Општинској управи општине Ивањица, ради припреме предлога акта о именовању директора Јавног комуналног предузећа „ИВАЊИЦА“ Ивањица.

На основу достављене ранг листе кандидата, сходно члану 41. Закона о јавним предузећима, Општинска управа је припремила предлог акта о именовању и доставила га Скупштини општине као органу надлежном за именовање директора јавног предузећа.

Скупштина општине Ивањица након разматрања предлога акта о именовању, одлучила је да се за директора Јавног комуналног предузећа „ИВАЊИЦА“ Ивањица именује Владимира Бојановића, дипломираног економисту из Ивањице, као прворангираног и јединог кандидата.

Ово решење је коначно.

Решење доставити: Именованом, ЈКП „ИВАЊИЦА“ Ивањица, а примерак задржати уз материјал са седнице скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Александар Трипковић

О Аутору

Financ