Vesti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o imenovanju direktora JKP “Ivanjica“

Republika Srbija

OPŠTINA IVANJICA

SKUPŠTINA OPŠTINE

01 Broj: 023-6/2017

27.12. 2017. god.

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016), člana 16. i 39. Statuta opštine Ivanjica („Sl. glasnik RS“, broj 79/08 i „Sl. list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12 i 13/13), Skupština opštine Ivanjica na sednici održanoj dana 27.12.2017. godine, donosi

R  E Š E NJ E

  1. VLADIMIR BOJANOVIĆ, diplomirani ekonomista iz Ivanjice, imenuje se za direktora Javnog komunalnog preduzeća „IVANJICA“ Ivanjica, na period od četiri godine.
  2. Ovo rešenje objaviće se u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu opštine Ivanjica“ i kao na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs.

 O b r a z l o ž e nj e

Članom 24. stavom 3. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa, dok članom 16. Statuta opštine Ivanjica propisano da Skupština opštine imenuje i razrešava članove upravnih i nadzornih odbora i direktore javnih preduzeća, ustanova i službi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove Statute i akte o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Shodno članu 31. stav 1. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 15/2016) i Rešenju o obrazovanju Komsije jedinice lokalne samouprave za sprovođenje konkursa i dostavljanje predloga za imenovanje direktora JKP „IVANJICA“ Ivanjica (u danjem tekstu:Komisija), Komisija je sprovela Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora navedenog javnog preduzeća, koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije“, broj 63/2017 od 28. juna 2017. godine, dnevnim novinama „Srpski telegraf“ i na zvaničnoj internet stranici opštine Ivanjica.

Po isteku roka za podnošenje prijava Komisija je konstatovala da je na Javni konkurs za izbor kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „IVANJICA“ Ivanjica, blagovremeno podneta jedna potpuna prijava i to prijava Vladimira Bojanovića, diplomiranog ekonomiste iz Ivanjice.

Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti propisanih uslova za imenovanje direktora priloženih uz prijavu kandidata, Komisija je na sednici od 30. novembra 2017. godine, shodno članu 40. Zakona o javnim preduzećima sastavila Spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak i konstatovala da u izbornom postupku učestvuje jedan kandidat.

Po dostavljenom obaveštenju na usmeni razgovoru pristupio je jedini kandidat Vladimir Bojanović iz Ivanjice.

Po sprovedenom izbornom postupku, u skladu sa članom 41. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je sastavila rang listu kandidata sa utvrđenim rezultatima prema merilima propisanim za imenovanje, tako da se na rang listi nalazi jedini kandidat koji se prijavio na javni konkurs i koji ispunjava uslove iz javnog konkursa. Zapisnik o sprovedenom izbornom postupku sa rang listom kandidata dostavljen je Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, radi pripreme predloga akta o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „IVANJICA“ Ivanjica.

Na osnovu dostavljene rang liste kandidata, shodno članu 41. Zakona o javnim preduzećima, Opštinska uprava je pripremila predlog akta o imenovanju i dostavila ga Skupštini opštine kao organu nadležnom za imenovanje direktora javnog preduzeća.

Skupština opštine Ivanjica nakon razmatranja predloga akta o imenovanju, odlučila je da se za direktora Javnog komunalnog preduzeća „IVANJICA“ Ivanjica imenuje Vladimira Bojanovića, diplomiranog ekonomistu iz Ivanjice, kao prvorangiranog i jedinog kandidata.

Ovo rešenje je konačno.

Rešenje dostaviti: Imenovanom, JKP „IVANJICA“ Ivanjica, a primerak zadržati uz materijal sa sednice skupštine opštine.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Aleksandar Tripković

О Аутору

Financ