Vesti

Rešenje o izboru direktnih korisnika(privrednih subjekata) u sporovođenju mera energetske sanacije

Na osnovu člana 20. Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi ,  termostatskih  ventila i delitelja toplote („Službeni list opštine Ivanjica“ broj 8/2022) i  odeljka VI Drugog javnog poziva za učešće privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja teritoriji opštine Ivanjica, Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj dana, 12. decembra  2022. godine, donosi

REŠENJE

O IZBORU DIREKTNIH KORISNIKA (PRIVREDNIH SUBJEKATA)  U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE SANACIJE

I USVAJA SE predlog konačnog rešenja o izboru direktnih korisnika u sprovođenju mera energetske sanacije koju je dostavila Komisija za realizaciju mera energetske sanacije te se vrši izbor direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju sledećih mera:

Mera 1: nabavka i ugradnja solarnih panela, invertora i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do 6 kW.

Redni brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 Green watt Innovations d.o.o. Beograd-Zvezdara92
 DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, PROMET I USLUGE TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD(ZEMUN)87
 ENERGY NET SERVICE DOO NOVI SAD85

Mera 2: unapređenje termotehničkih sistema zgrade putem zamene sistema ili dela sistema efikasnijim sistemom putem:

1) ugradnje elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće,

2) opremanja sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predatekoličine toplote objektu (kalorimetri, delitelji toplote, balans ventili) za stanove.

Redni brojNaziv privrednog subjektaBroj bodova
 ENERGY NET SERVICE DOO NOVI SAD70

O b r a z l o ž e nj e

          Dana 08.11.2022. Opštinsko veće opštine Ivanjica je raspisalo Drugi javni poziv za za učešće privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Ivanjica  koji je bio otvoren do 23.11.2022. godine. Komisija za realizaciju mera energetske sanacije je dana 28.11.2022. godine, otvorila pristigle ponude i tom prilikom utvrdila da je na Javni poziv prispele 3 ponude koje su bile blagovremene i uredne te je na osnovu kriterijuma iz javnog poziva izradila Prelimarnu listuvrednovanja i rangiranja prijava privrednih subjekata. Preliminarna lista objavljena je  na internet stranici opštine Ivanjica: www.ivanjica.gov.rs,  i oglasnoj tabli opštine  Ivanjica, dana 29.11.2022. godine, a na istu u roku od 8 dana od dana objavljivanja nije bilo prigovora od strane privrednih subjekata.

         Imajući u vidu napred navedeno odlučeno je kao u dispozitivu ovog rešenja.

         UPUSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Rešenje Opštinskog veća je konačno.

         Otpravak rešenja dostaviti: Svim učesnicima javnog poziva za učešće privrednih subjekata koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenju termotehničkih sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja na teritoriji opštine Ivanjica  i Komisiji za realizaciju mera energetske sanacije – solarni paneli.

          OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE IVANJICA: 01broj 401-26-9/2022

                                         PREDSEDNIK

                                                                                                                 Momčilo Mitrović

О Аутору

WEB MASTER