Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekatakojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja

 R e p u b l i k a  S r b i j a

OPŠTINA IVANJICA

– Predsednik opštine –

01 Broj: 06-8/17

  1. mart 2017. godine

I V A NJ I C A

Na osnovu člana 41. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 129/07) i člana 62. Statuta opštine Ivanjica („Službeni glasnik RS“, broj 79/08 i „Službeni list opštine Ivanjica“, broj 7/12, 9/12 i 13/13),a u vezi sa članom 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/14,58/15), člana 24. i 25. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj 16/2016) Opštinsko veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 15. marta   2017. godine,  donelo je

REŠENJE

 O RASPODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA

Po drugom konkursu  za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2016 iz  budžeta opštine Ivanjica za 2017. godinu DODELJUJU  SE  sredstva za sufinansiranje projekata kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica, sledećim emiterima:

  1. Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge RTV „GOLIJA“ d.o.o. IVANJICA, ulica M.Kušića br. 23, sredstva u iznosu od 900.000,00 dinara (devetstohiljadadinara).
  2. IVANJIČKI RADIO  d.o.o. Ivanjica, sredstva u iznosu od 550.000,00 dinara  (petstopedesethiljadadinara).
  3. Radio“JAVOR“ DOO Ivanjica, ulica M.Matovića bb, sredstva u iznosu od 650.000,00 dinara(šetstopedesethiljadadinara).
  4. RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE STUDIO M“ DOO ČAČAK„Radio Dženarika“, ulica Dragiše Mišovića 109, sredstva u iznosu 100.000,00 dinara (stohiljadadinara).
  5. PRIVREDNO DRUŠTVO GLAS ZAPADNE SRBIJE DOO ČAČAK , sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara(stohiljadadinara)
  6. EKO MEDIJA ČAČAK , sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara(stohiljadadinara).
  7. TIM ZA INFORMISANJE,KULTURU I RAZVOJ DEMOKRATIJE „MEDIA TEAM“ – Ivanjica- „INFO LIGA“, sredstva u iznosu od 400.000,00 dinara(četiristohiljadadinara).

II  Rešenje o raspodeli sredstava objavljuje se na VEB sajtu Opštine Ivanjica i dostavlja se svakom učesniku Konkursa.

III Rešenje iz stava  II ovog člana osnov je za zaključenje Ugovora sa emiterom koji je dobio  sredstva za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

                                                   O b r a z l o ž e nj e

Članom 25. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl.glasnik RS“ broj 83/2014, 58/2015) ,  propisano je da Odluku  o raspodeli sredstava iz oblasti javnog informisanja donosi rukovodilac organa koji je raspisao Konkurs, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije.

Članom 24. Pravilnika o sufinansiranju Projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Sl.glasnik RS“,broj 16/2016) propisano je takođe, da Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs, u formi rešenja , a na osnovu predloga Komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem. Predlog Komisije o raspodeli sredstava potpisuje se od strane svakog člana Komisije.

U cilju raspisivanja i sprovođenja konkursa  za sufinansiranje projekata  kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica u 2016. godini, Predsednik opštine dana 01.02.2017. godine doneo je Odluku o imenovanju Komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja po drugom javnom pozivu  za 2016. godinu.

          Opštinsko Veće opštine Ivanjica na sednici održanoj 11.12.2016. godine, donelo je Odluku o raspisivanju drugog Konkursa za sufinansiranje  Projekata kojima se ostvaruje  javni interes u oblasti javnog informisanja na teritoriji Opštine Ivanjica  u 2016. godini. Javni poziv raspisan od strane opštinskog Veća objavljen je na sajtu opštine Ivanjica www.ivanjica.gov.rs i u dnevnom listu „Srpski Telegraf“ 23.12.2016. godine.

             Nakon sprovedenog konkursa Opštinskom Veću opštine Ivanjica dostavljena su dva zapisnika sa sednica Komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja održanih 10.03. 2017 godine, sa obrazloženim predlogom za odobravanje određenih projekata.

             Kako je članom 24. Pravilnika propisano da Odluku o raspodeli sredstava sa obrazloženjem donosi rukovodilac organa koji je raspisao konkurs u formi rešenja, a na osnovu predloga Komisije o raspodeli sredstava sa obrazloženjem, kao i da predlog Komisije o raspodeli sredstava iz stava 1. , ovog člana potpisuje svaki član komisije, to je stavom 3. istog člana predviđeno da ukoliko rukovodilac organa koji je raspisao konkurs uoči da je Komisija dala predlog suprotno odredbama Zakona, ovog Pravilnika i uslova utvrđenih u javnom pozivu za učešće na Konkursu ili da sadrži drugu očiglednu grešku, može zatražiti pismenim putem od Komisije da ispravi nepravilnosti ili greške i ispravi predlog u određenom roku.

          Kako proizilazi iz napred navedenih članova Pravilnika Opštinsko veće opštine Ivanjica utvrdilo je da predlozi za odobravanje projekata sadrže štura obrazloženja i da nisu potpisana od strane svih članova Komisije, ali imajući u vidu da je raspisan drugi javni poziv za raspodelu sredstava 23.12.2016. godine, na samom kraju budžetske godine Opštinsko Veće zbog kratkih rokova  od dana dostavljanja predloga Komisije do održavanja sednice opštinskog Veća nije Komisiji dostavilo

 predlog Odluke na ispravku uočenih nedostataka, a u opštem interesu informisanosti građana sa teritorije opštine Ivanjica.

         Opštinsko Veće opštine Ivanjica u skladu sa članom 24. korigovalo je predlog  Komisije za odobravanje projekata, tako što je smanjilo sredstva RADIO DIFUZNOM PREDUZEĆU STUDIO M“ DOO ČAČAK„Radio Dženarika“ , EKO MEDIJI ČAČAK, PRIVREDNOM DRUŠTVU „GLAS ZAPADNE SRBIJE“ DOO ČAČAK sa obrazloženjem da se projektima  sa kojim su ovi emiteri konkurisali ne ostvaruje u potpunosti javni interes građana opštine Ivanjica u oblasti javnog informisanja, kao i to da ovi emiteri nemaju u potpunosti usklađen broj medijskog sadržaja sa predloženim budžetom projekta, da budžet nije adekvatan u odnosu na sadržaj i vremenski period realizacije projekta.

        Opštinsko Veće je korigovalo i predlog Komisije za odobravanje projekata,navedenim emiterima tako što je povećalo sredstva  RTV „GOLIJI“ DOO Ivanjica, Radio JAVORU DOO Ivanjica, Ivanjičkom radio DOO Ivanjica i TIMU  ZA INFORMISANJE,KULTURU I RAZVOJ DEMOKRATIJE „MEDIA TEAM“ – Ivanjica- „INFO LIGA“,jer projekti ovih emitera u potpunosti zadovoljavaju javni interes građana opštine Ivanjica za javnim informisanjem na svojoj teritoriji. Dalje, su istakli da ovi emiteri svakodnevno informišu građane opštine Ivanjica o događajima koji su od opšteg interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Ivanjica.

              Opštinko Veće emiterima TV GALAKSIJA ČAČAK i Udruženju medija i medijskih  radnika – UMMR Čačak nije dodelilo sredstva , jer je projekat  TV GALAKSIJA Čačak neusaglašen sa brojem medijskih sadržaja i budžetom, kao i to da se ovaj emiter na teritoriji opštine Ivanjica vidi veoma malo, pa s tog razloga ne može biti ostvaren u potpunosti javni interes za oblast javnog informisanja građana opštine Ivanjica. Projekat sa kojim je konkurisalo Udruženje medija i medijskih  radnika – UMMR Čačak „Ivanjica u dnevniku Zapadne Srbije“ ne emituje se na teritoriji opštine Ivanjica, jer televizija sa kojom ovaj emiter ima sklopljen Ugovor o emitovanju priloga TV LAV Užice nije vidljiva na teritoriji opštine Ivanjica

           Opštinsko Veće opštine Ivanjica, Rešenje je donelo pre svega rukovodeći se interesima građana, obzirom da je obaveza Opštine Ivanjica da obezbedi uslove za informisanje istih, a imajući u vidu i činjenicu da bi vraćanjem predloga Komisiji na dopunu nastala medijska „blokada“ i da bi se građanima uskratilo pravo na dostupnost osnovnih informacijama.

          Imajući u vidu raspoložive informacije Opštinsko Veće donelo je Odluku, kao u dispozitivu ovog rešenja.

   POUKA O PRAVNOM SREDSTVU:  Ovo rešenje je konačno i protiv njega se može pokrenuti Upravni spor.

Rešenje dostaviti: Komisiji za sprovođenje konkursa kako bi isto dostavila svim učesnicima Konkursa, Opštinskoj upravi opštine Ivanjica, Odeljenju za finansije, a primerak zadržati uz materijal sa sednice Opštinskog Veća.

                                                                                 PREDSEDNIK OPŠTINE

                                                                                          Zoran Lazović

О Аутору

Financ