Aktuelnosti Konkursi i obaveštenja

Rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje projekatakojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja

 Р е п у б л и к а  С р б и ј а

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

– Председник општине –

01 Број: 06-8/17

  1. март 2017. године

И В А Њ И Ц А

На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07) и члана 62. Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/08 и „Службени лист општине Ивањица“, број 7/12, 9/12 и 13/13),а у вези са чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/14,58/15), члана 24. и 25. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/2016) Општинско веће општине Ивањица на седници одржаној 15. марта   2017. године,  донело је

РЕШЕЊЕ

 О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ЈАВНИ ИНТЕРЕС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

По другом конкурсу  за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за 2016 из  буџета општине Ивањица за 2017. годину ДОДЕЉУЈУ  СЕ  средства за суфинансирање пројеката којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица, следећим емитерима:

  1. Предузеће за производњу, промет и услуге РТВ „ГОЛИЈА“ д.о.о. ИВАЊИЦА, улица М.Кушића бр. 23, средства у износу од 900.000,00 динара (деветстохиљададинара).
  2. ИВАЊИЧКИ РАДИО  д.о.о. Ивањица, средства у износу од 550.000,00 динара  (петстопедесетхиљададинара).
  3. Радио“ЈАВОР“ ДОО Ивањица, улица М.Матовића бб, средства у износу од 650.000,00 динара(шетстопедесетхиљададинара).
  4. РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТУДИО М“ ДОО ЧАЧАК„Радио Џенарика“, улица Драгише Мишовића 109, средства у износу 100.000,00 динара (стохиљададинара).
  5. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ ДОО ЧАЧАК , средства у износу од 100.000,00 динара(стохиљададинара)
  6. ЕКО МЕДИЈА ЧАЧАК , средства у износу од 100.000,00 динара(стохиљададинара).
  7. ТИМ ЗА ИНФОРМИСАЊЕ,КУЛТУРУ И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ „МЕДИА ТЕАМ“ – Ивањица- „ИНФО ЛИГА“, средства у износу од 400.000,00 динара(четиристохиљададинара).

II  Решење о расподели средстава објављује се на ВЕБ сајту Општине Ивањица и доставља се сваком учеснику Конкурса.

III Решење из става  II овог члана основ је за закључење Уговора са емитером који је добио  средства за суфинансирање пројектних активности.

                                                   О б р а з л о ж е њ е

Чланом 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл.гласник РС“ број 83/2014, 58/2015) ,  прописано је да Одлуку  о расподели средстава из области јавног информисања доноси руководилац органа који је расписао Конкурс, а на основу образложеног предлога Комисије.

Чланом 24. Правилника о суфинансирању Пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл.гласник РС“,број 16/2016) прописано је такође, да Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси руководилац органа који је расписао конкурс, у форми решења , а на основу предлога Комисије о расподели средстава са образложењем. Предлог Комисије о расподели средстава потписује се од стране сваког члана Комисије.

У циљу расписивања и спровођења конкурса  за суфинансирање пројеката  којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања на територији општине Ивањица у 2016. години, Председник општине дана 01.02.2017. године донео је Одлуку о именовању Комисије за оцену пројеката из области јавног информисања по другом јавном позиву  за 2016. годину.

          Општинско Веће општине Ивањица на седници одржаној 11.12.2016. године, донело је Одлуку о расписивању другог Конкурса за суфинансирање  Пројеката којима се остварује  јавни интерес у области јавног информисања на територији Општине Ивањица  у 2016. години. Јавни позив расписан од стране општинског Већа објављен је на сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs и у дневном листу „Српски Телеграф“ 23.12.2016. године.

             Након спроведеног конкурса Општинском Већу општине Ивањица достављена су два записника са седница Комисије за оцену пројеката из области јавног информисања одржаних 10.03. 2017 године, са образложеним предлогом за одобравање одређених пројеката.

             Како је чланом 24. Правилника прописано да Одлуку о расподели средстава са образложењем доноси руководилац органа који је расписао конкурс у форми решења, а на основу предлога Комисије о расподели средстава са образложењем, као и да предлог Комисије о расподели средстава из става 1. , овог члана потписује сваки члан комисије, то је ставом 3. истог члана предвиђено да уколико руководилац органа који је расписао конкурс уочи да је Комисија дала предлог супротно одредбама Закона, овог Правилника и услова утврђених у јавном позиву за учешће на Конкурсу или да садржи другу очигледну грешку, може затражити писменим путем од Комисије да исправи неправилности или грешке и исправи предлог у одређеном року.

          Како произилази из напред наведених чланова Правилника Општинско веће општине Ивањица утврдило је да предлози за одобравање пројеката садрже штура образложења и да нису потписана од стране свих чланова Комисије, али имајући у виду да је расписан други јавни позив за расподелу средстава 23.12.2016. године, на самом крају буџетске године Општинско Веће због кратких рокова  од дана достављања предлога Комисије до одржавања седнице општинског Већа није Комисији доставило

 предлог Одлуке на исправку уочених недостатака, а у општем интересу информисаности грађана са територије општине Ивањица.

         Општинско Веће општине Ивањица у складу са чланом 24. кориговало је предлог  Комисије за одобравање пројеката, тако што је смањило средства РАДИО ДИФУЗНОМ ПРЕДУЗЕЋУ СТУДИО М“ ДОО ЧАЧАК„Радио Џенарика“ , ЕКО МЕДИЈИ ЧАЧАК, ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ „ГЛАС ЗАПАДНЕ СРБИЈЕ“ ДОО ЧАЧАК са образложењем да се пројектима  са којим су ови емитери конкурисали не остварује у потпуности јавни интерес грађана општине Ивањица у области јавног информисања, као и то да ови емитери немају у потпуности усклађен број медијског садржаја са предложеним буџетом пројекта, да буџет није адекватан у односу на садржај и временски период реализације пројекта.

        Општинско Веће је кориговало и предлог Комисије за одобравање пројеката,наведеним емитерима тако што је повећало средства  РТВ „ГОЛИЈИ“ ДОО Ивањица, Радио ЈАВОРУ ДОО Ивањица, Ивањичком радио ДОО Ивањица и ТИМУ  ЗА ИНФОРМИСАЊЕ,КУЛТУРУ И РАЗВОЈ ДЕМОКРАТИЈЕ „МЕДИА ТЕАМ“ – Ивањица- „ИНФО ЛИГА“,јер пројекти ових емитера у потпуности задовољавају јавни интерес грађана општине Ивањица за јавним информисањем на својој територији. Даље, су истакли да ови емитери свакодневно информишу грађане општине Ивањица о догађајима који су од општег интереса у области јавног информисања на територији општине Ивањица.

              Општинко Веће емитерима ТВ ГАЛАКСИЈА ЧАЧАК и Удружењу медија и медијских  радника – УММР Чачак није доделило средства , јер је пројекат  ТВ ГАЛАКСИЈА Чачак неусаглашен са бројем медијских садржаја и буџетом, као и то да се овај емитер на територији општине Ивањица види веома мало, па с тог разлога не може бити остварен у потпуности јавни интерес за област јавног информисања грађана општине Ивањица. Пројекат са којим је конкурисало Удружење медија и медијских  радника – УММР Чачак „Ивањица у дневнику Западне Србије“ не емитује се на територији општине Ивањица, јер телевизија са којом овај емитер има склопљен Уговор о емитовању прилога ТВ ЛАВ Ужице није видљива на територији општине Ивањица

           Општинско Веће општине Ивањица, Решење је донело пре свега руководећи се интересима грађана, обзиром да је обавеза Општине Ивањица да обезбеди услове за информисање истих, а имајући у виду и чињеницу да би враћањем предлога Комисији на допуну настала медијска „блокада“ и да би се грађанима ускратило право на доступност основних информацијама.

          Имајући у виду расположиве информације Општинско Веће донело је Одлуку, као у диспозитиву овог решења.

   ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  Ово решење је коначно и против њега се може покренути Управни спор.

Решење доставити: Комисији за спровођење конкурса како би исто доставила свим учесницима Конкурса, Општинској управи општине Ивањица, Одељењу за финансије, а примерак задржати уз материјал са седнице Општинског Већа.

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                          Зоран Лазовић

О Аутору

Financ