Aktuelnosti Vesti Konkursi i obaveštenja

Uputstvo za priključenje na distributivnu gasovodnu mrežu JP “Srbijagas“ na pordučju opštine Ivanjica

O PRIRODNOM GASU

Prirodni gas predstavlja gotovo idealno gorivo sadašnjosti i budućnosti.

Kao mešavina gasovitih ugljovodonika sa dominacijom metana, prirodni gas predstavlja izuzetno vrednu energetsku i hemijsku sirovinu koja poseduje i značajne tehnološko-ekonomske i ekološke prednosti u odnosu na ostala konvencionalna goriva. Lako se meša sa vazduhom, ima veliku brzinu sagorevanja bez dima, čađi, čvrstih ostataka, te prema tome ne zagađuje okolinu. Iskustvo zemalja sa dugom tradicijom korišćenja prirodnog gasa, pokazuje da je prirodni gas jedan od najbezbednijih energenata. Prirodni gas danas se višestruko koristi u industriji, za komercijalnu upotrebu, za potrebe domaćinstava, za proizvodnju električne energije, kao sirovina u proizvodnji, kao i za pogon motornih vozila.

PRAKTIČNE PREDNOSTI PRIRODNOG GASA SU :

 • Prestaju brige organizovanju transporta i skladištenja goriva, kao kod uglja i drva.
 • Plaćanje  utrošenog gasa se vrši mesečno, nakon potrošnje.
 • Pri korišćenju prirodnog gasa nema problema oko paljenja i održavanja vatre , nema pepela,  šljake i nečistoće oko ložišta.
 • Ekonomičnost potrošnje – Mogućnost da se upravlja vremenom i delovima prostora koji se zagreva prirodnim gasom
 • Pouzdano i sigurno snabdevanje prirodnim gasom, bez obzira na vremenske prilike i neprilike.
 • Po svim svetskim pokazateljima prirodni gas je pouzdano i raspoloživo gorivo za narednih 100 godina.
 • Upotrebom prirodnog gasa čuvate svoju životnu sredinu.


Kućni gasni priključak

Izgradnja kućnog gasnog priključka i merno regulacionog seta podrazumeva izgradnju priključnog gasovoda od osnovne distributivne gasovodne mreže do objekta potrošača, uključujući i izgradnju i montažu kućnog merno regulacionog seta na zidu objekta.

Osnovna verzija Ugovora predviđa izgradnju priključka do 20m dužine.

Vrednost izgradnje kućnog gasnog priključka i merno regulacionog seta definisana je Metodologijom Agencije za energetiku Republike Srbije.

U zavisnosti od tipa priključka (G4 (kapaciteta 6m3/č prirodnog gasa) – uobičajen za standardno domaćinstvo, G6 (kapaciteta 10m3/č prirodnog gasa) – uobičajen za veće domaćinstvo i malu privredu),  na teritoriji opštine Ivanjica vrednosti priključka u 2019. godini iznose:

Tip CENA (bez PDV-a) PDV (20%) UKUPNO (din)
G 4 93.911,00 18.782,00 112.693,00
G 6 103.719,00 20.744,00 124.463,00
Napomena:  
  Cenovnik se odnosi na troškove opreme i izgradnje tipskih priključaka u dužini do 20 metara  
  Ukoliko dužina gasne  instalacije prelazi graničnu udaljenost od  20 metara, svaki dodatni metar se naplaćuje po ceni od  3066,50 din/m + PDV   Ugovaranjem stvaranja tehničkih uslova za priključenje objekta kupca na distributivni gasovodni sistem JP „SRBIJAGAS“, tokom izgradnje mreže, odobrava se popust 20 %.
   

VAŽNO:

Preporučujemo priključenje u fazi izgradnje distributivne gasovodne mreže, što podrazumeva da JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklope Ugovor o stvaranju tehničkih uslova za priključenje objekta kupca prirodnog gasa na distributivni sistem prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS“ .

Ovim Ugovorom, kao obaveza JP „SRBIJAGAS“ , predviđena je izgradnja tipskog gasnog priključka zaključno sa sigurnosnom slavinom na mestu predviđenom za kućno merno regulacioni set na objektu kupca.

Ovim Ugovorom, kao obaveza Kupca  predviđena je uplata iznosa od 5.796,00 RSD koji  saglasno Odluci o visini troškova tipskog priključka na sistem za distribuciju prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS“  br. 01-01-6115 od 10.12.2015., čini deo troškova sistema za tipski gasni priključak ( DTS).

Ovim Ugovorom predviđeno je da se nakon dobijenog Rešenja odobrenja za priključenje pristupi zaključenju Aneksa Ugovora kojim će pored ostalog biti regulisan način plaćanja preostalih troškova priključenja (umanjenih za iznos DTS koji je plaćen) i uz primenu popusta od 20%.

PROCEDURA ZA PRIKLJUČENJE NA GASOVODNI SISTEM JP SRBIJAGAS

Preduslov za priključenje objekta potrošača na gasovod je postojanje, odnosno započeta izgradnja distributivne gasovodne mreže na teritoriji gde se objekat nalazi. U slučaju da postoji distributivna gasovodna mreža, odnosno započeta je njena izgradnja, zaiteresovani Kupac može pristupiti proceduri priključenja na distributivni gasovodni sistem JP „SRBIJAGAS“.

A. Procedura priključenja u fazi izgradnje distributivne gasovodne mreže podrazumeva sledeće:

 1. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapaju Ugovor o stvaranju tehničkih uslova za priključenje objekta kupca prirodnog gasa na distributivni sistem prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS“.
 2. Strateški partner opštine Ivanjica – preduzeće Promont vrši izgradnju tipskog gasnog priključka zaključno sa sigurnosnom slavinom na mestu predviđenom za kućno merno regulacioni set na objektu kupca,
 3. Nakon puštanja distributivne gasovodne mreže u eksploataciju, JP „SRBIJAGAS“  pisanim putem obaveštava Kupca da su stvoreni uslovi za priključenje,
 4. Kupac podnosi Zahtev za odobrenje za priključenje,
 5. JP „SRBIJAGAS“ izdaje Rešenje o odobrenju za priključenje,
 6. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapaju sklapaju Aneks ugovara stvaranju tehničkih uslova za priključenje objekta kupca prirodnog gasa na distributivni sistem prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS“
 7. Nakon izmirenja finansijskih obaveza iz Aneksa ugovora od strane Kupca, JP „SRBIJAGAS“ vrši montažu merno regulacionog seta
 8. Kupac ugovara nezavisno od JP „SRBIJAGAS“ izradu projekta i izgradnju unutrašnje gasne instalacije – UGI,
 9. Komisija JP „SRBIJAGAS“ vrši pregled unutrašnje gasne instalacije – UGI, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za puštanje gasa
 10. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapaju Ugovara o snabdevanju  prirodnim gasom
 11. JP „SRBIJAGAS“ vrši puštanje prirodnog gasa u instalaciju Kupca

B. Procedura priključenja nakon izgradnje distributivne gasovodne mreže podrazumeva sledeće:

 1. Kupac podnosi Zahtev za odobrenje za priključenje,
 2. JP „SRBIJAGAS“  izdaje Rešenje o odobrenju za priključenje,
 3. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapajuUgovor o izgradnji kućnog gasnog priključka,
 4. JP „SRBIJAGAS“ vrši izgradnju kućnog gasnog priključka uključujući i merno regulacioni set
 5. Kupac ugovara nezavisno od JP „SRBIJAGAS“ izradu projekta i izgradnju unutrašnje gasne instalacije – UGI,
 6. komisija JP „SRBIJAGAS“ vrši pregled unutrašnje gasne instalacije – UGI, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za puštanje gasa
 7. JP „SRBIJAGAS“ i Kupac sklapaju Ugovara o snabdevanju  prirodnim gasom
 8. JP „SRBIJAGAS“ vrši puštanje prirodnog gasa u instalaciju Kupca

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE REŠENJA ODOBRENJA ZA PRIKLJUČENJE I POČETAK KORIŠĆENJA PRIRODNOG GASA

Budući korisnik uz Zahtev za odobrenje za priključenje na gasovodni sistem JP SRBIJAGAS“ potrebno je da priloži sledeću dokumentaciju:

 • Kopija lične karte podnosioca zahteva za fizička lica, odnosno Izvod iz Agencije za privredne registre za pravna lica
 • Dokaz o vlasništvu nad objektom čije se priključenje traži (vlasnički list , tj. izvod iz lista nepokretnosti, ili ugovoro prenosu vlasništva, overen u Sudu)

NAPOMENA: Ukoliko podnosilac zahteva nije vlasnik objekta čije se priključenje traži, on podnosi Ugovor ili drugi pravni dokaz kojim dokazuje da je on nosilac prava korišćenja uz pismenu saglasnost vlasnika objekta, odnosno  Ovlašćenje overeno kod notara da podnosilac zahteva može u njegovo ime da preduzima sve neophodne pravne radnje vezane za priključenje predmetznog objekta na gasovodnu mrežu.

 • Lokaciju objekta na kopiji katastarskog plana (ne striji od 6 meseci)
 • Izvod iz lista nepokretnosti (ne stariji od 6 meseci)
 • Odobrenje za izgradnju, odnosno odobrenje za upotrebu za objekat čije se priključenje traži, ili drugi relevantni dokaz saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • U slučaju postojanja suvlasnika, Saglasnost suvlasnika nad objektom (nosioca prava nad objektom) i suvlasnika na katastarskoj parceli ( nosioca prava na zemljištu) overena kod notara.

Napomena: Dokumenta se dostavljaju u fotokopiji

Kontakt adresa:

Sve informacije o uslovima, načinu priključenja, podnošenje Zahteva za odobrenje za priključenje, kao i sklapanje Ugovora za izgradnju kućnog gasnog priključka za opštinu Ivanjica možete dobiti na sledećim adresama:

JP „SRBIJAGAS“                                                             

Kosovski venac br.12, Čačak

Br.tel.            (032) 340065
                                  340070

Opština Ivanjica

Br.tel.           (032) 5150336                                                           

О Аутору

Financ