Vesti

Urbanistički projekat za izgradnju parkinga 1 i pristupnog puta S1 – ski centar „Golija“

SADRŽAJ ELABORATA

A. OPŠTI DEO

Rešenje o registraciji preduzeća
Rešenje o određivanju odgovornog urbaniste
Licenca odgovornog urbaniste

B. TEKSTUALNI I GRAFIČKI DEO
1. PRAVNI I PLANSKI OSNOV IZRADE PLANA
1.1 . Pravni osnov
1.2 Planski osnov
2. OBUHVAT URBANISTIČKOG PROJEKTA
3. USLOVI I URBANISTIČKO REŠENJE PLANIRANE IZGRADNJE
3.1. Analiza postojećeg stanja
3.2. Planirano stanje
3.3.Saobraćajno rešenje
4. NUMERIČKI POKAZATELJI
5. NAČIN UREĐENJA SLOBODNIH I ZELENIH POVRŠINA
6. NAČIN PRIKLJUČENJA NA INFRASTRUKTURNU MREŽU
6.1. Elekroenergetska mreža
6.2. Telefonska mreža
6.3. Vodovodna mreža i Kanalizaciona mreža
6.4. Toplifikaciona mreža

7.USLOVI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITA OD POŽARA, TEHNIČKI,
HIGIJENSKI, BEZBEDONOSNI I DRUGI USLOVI
7.1. Uslovi zaštite prirode
7.2. Odredbe o higijenskim uslovima
7.3. Zaštita od požara
7.4. Zaštita od nepogoda
7.5. Zaštita od uništavanja
7.6. Mere energetske efikasnosti izgradnje

8. MERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

9. GRAFIČKI PRIKAZ URBANISTIKOG PROJEKTA

10.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

V. DOKUMENTACIJA
 Kopija plana R=1:5000
 List nepokretnosti br. 1
 Katastarsko – topografski plan
 Informacije o lokaciji od 05.03.2018
 Idejno arhitektonsko rešenje
 Uslovi javnih preduzeća

Kompletan projekat možete preuzetu OVDE

О Аутору

Financ