Vesti

Urbanistički projekat za izgradnju parkinga 1 i pristupnog puta S1 – ski centar „Golija“

САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА

А. ОПШТИ ДЕО

Решење о регистрацији предузећа
Решење о одређивању одговорног урбанисте
Лиценца одговорног урбанисте

Б. ТЕКСТУАЛНИ И ГРАФИЧКИ ДЕО
1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНA
1.1 . Правни основ
1.2 Плански основ
2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
3. УСЛОВИ И УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАНИРАНЕ ИЗГРАДЊЕ
3.1. Анализа постојећег стања
3.2. Планирано стање
3.3.Саобраћајно решење
4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ
5. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
6. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНУ МРЕЖУ
6.1. Елекроенергетска мрежа
6.2. Телефонска мрежа
6.3. Водоводна мрежа и Канализациона мрежа
6.4. Топлификациона мрежа

7.УСЛОВИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, ТЕХНИЧКИ,
ХИГИЈЕНСКИ, БЕЗБЕДОНОСНИ И ДРУГИ УСЛОВИ
7.1. Услови заштите природе
7.2. Одредбе о хигијенским условима
7.3. Заштита од пожара
7.4. Заштита од непогода
7.5. Заштита од уништавања
7.6. Мере енергетске ефикасности изградње

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

9. ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ УРБАНИСТИКОГ ПРОЈЕКТА

10.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

В. ДОКУМЕНТАЦИЈА
 Копија плана Р=1:5000
 Лист непокретности бр. 1
 Катастарско – топографски план
 Информације о локацији од 05.03.2018
 Идејно архитектонско решење
 Услови јавних предузећа

Комплетан пројекат можете преузету ОВДЕ

О Аутору

Financ