Документа

LOGO-širi-resamplovan-cir

Статут Општине ИвањицаAdobe_Reader_PDF

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе Општине ИвањицаAdobe_Reader_PDF

Бирачка местаAdobe_Reader_PDF

Програм прописа незаконито изграђених објекатаAdobe_Reader_PDF

Решење о образовању комисије за попис незаконито изграђених објекатаAdobe_Reader_PDF

Политика квалитета и заштите животне срединеAdobe_Reader_PDF

Кодекс понашања службеника и намештеникаAdobe_Reader_PDF

Правилници:

Правилник о узбуњивањуAdobe_Reader_PDF

Правилник о раду трезора Општине ИвањицаAdobe_Reader_PDF

Модел правилника о категоризацији спортских организацијаword

Модел правилника о финансирању и сви формулариword

Одлуке:

Одлука о установљењу јавног признања- почасни грађанин Општине Ивањицаword

Одлука о установљењу награда и других признања Општине Ивањицаword

Одлука о утврђивању дана Општинеword

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксамаAdobe_Reader_PDF

Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксамаAdobe_Reader_PDF

Одлука о додели стипендија свим студентима и ученицима за 2018 годинуAdobe_Reader_PDF

Програм пољопривредног земљишта:

1. Годишњи програм- насловна

2. Садржај – Програм 2018

3. Одлука Скупштине о доношењу Годишњег програма уређења и коришћења пољ. земљишта za 2018.

4. Сагласност министарства на програм 2018

5. Захтев Општине Ивањице министарству на сагластност на предлог програма

6.Позитивно мишљење на Предлог програма

7. Решење о образовању комисије за давање мишљења на Предлог Програма

8. Решење о формирању комисије за израду Предлога програма

9. Увод- текстуални део о пољ. земљишту

10.Ивањица- Годишњи програм 2018

11. Изјава- Потписи чланова комисије за израду програма

Апликациони формулари за финансирање организација у области спорта:

Апликациони формулари о категоризацији спортских организација општине Ивањица:

Апликациони формулари о одобравању и финансирању програма спортских организација општине Ивањица:

Образац 1

Образац 2

Образац 3

Образац 4

Образац 5

Образац 6

Образац 7

Образац 8

Образац 9

Образац 10

Образац 11

Приручник за финансирање спорта

Правилник о подношењу извештаја о одобреним и реализованим програмима и пројектима којима се