Грађанска стања

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ  ПОТРЕБНА ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА:

Овлашћено службено лице: Снежана Џибраковић

 Потребни докази:

 1.  Потврда о пребивалишту,
 2. Фотокопија личне карте (само за пунолетна лица, односно лица која поседују личну карту),
 3. Извод из матичне књиге рођених,
 4. Извод из матичне књиге венчаних (само уколико је лице венчано),
 5. Уверење о држављанству,
 6. Уверење Суда да се не води кривични поступак против лица чија промена личног имена се захтева, за дело које се гони по службеној дужности,
 7. Уверење надлежне Полицијске управе да подносилац захтева није осуђиван
 8. Потврда Пореске управе о измиреним порезима
 9. Пресуда о утврђивању/оспоравању очинства или Записник о усвојењу, ако се ради о промени презимена детета.

НАПОМЕНА:

 • Документација која се прилаже се односи на лице чија промена имена се захтева.
 • Такса у износу од 740,00 РСД се уплаћује на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 69-042; сврха уплате: Републичка административна такса; прималац: Буџет Републике Србије.

wordЗахтев за промену личног имена

ДОКУМЕНТА КОЈА СУ ПОТРЕБНА ЗА ИСПРАВКУ ГРЕШКЕ

Овлашћено службено лице: Снежана Џибраковић

У зависности од тога у којој књизи се ради решење о исправци грешке и исправци којих података потребни су докази:

 1. Извод из МКР, МКВ, МКУ за лице за које се тражи исправка (или уверење о држављанству)
 2. Извод из матичне књиге рођених за родитеље ако се тражи исправка грешке података за родитеље
 3. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље или
 • Неки други доказ којим се доказује чињеница – податак чија се исправка тражи

wordЗахтев за исправку грешке

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА НАКНАДНИ УПИС ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ

Овлашћено службено лице: Снежана Џибраковић

Потребни докази:

 1. Потврда о смрти издата од стране овлашћеног мртвозорника
 2. Извод из матичне књиге рођених за умрло лице
 3. Уверење о држављанству за умрло лице
 4. Извод из матичне књиге венчаних уколико је лице било у браку

wordЗахтев за накнадни упис чињенице смрти

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ

НАПОМЕНА:

 1. Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује права на приступ информацијама од јавног значаја (Члан 41. Закона о матичним књигама).
 2. Захтев се подноси на шалтеру број 4. у Општинском услужном центру уз доказ о уплати таксе:

-Такса за издавање извода из матичних књига у износу од 420,00 РСД односно за издавање уверења о држављанству у износу од 740,00 РСД се уплаћује на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 69-042; сврха уплате: Републичка административна такса; прималац: Буџет Републике Србије.

За издавање интернационалног извода плаћа се такса у износу од 690,00 динара

-Накнада за издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству у износу од 100,00 РСД уплаћује на жиро рачун број 840-742351843-94, позив на број 97 69-042; Сврха уплате: накнада; Прималац: Општинска управа општине Ивањица

-Административна такса се не плаћа за: социјална давања, за дечји додатак, за упис у школу или факултет, за регулисање војне обавезе, за заснивање радног односа и за пријаву новорођенчета у матичне књиге

wordЗахтев за издавање извода