Јавне набавке

Јавна набавка радова на реконструкцији моста на реци Моравици-насеље Црњево

Наручилац: РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Адреса: ул. Венијамина Маринковић 1 Место: Ивањица

Број: ЈН : 404-2-18/2017

На основу члана 32 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12 , 14/15 и 68/15), ОПШТИНА ИВАЊИЦА упућује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ МОСТА НА РЕЦИ МОРАВИЦИ, МОСТ ЗА НАСЕЉЕ ЦРЊЕВО У ИВАЊИЦИ

Ознака из Општег речника набавке: ИВАЊИЦА

  • Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица
  • Матични број: 07221142
  • ПИБ: 101886934
  • Шифра делатности:8411
  • Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs
  • Врста наручиоца: Градска и општинска управа.
  • Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке (На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ) – Спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
  • Врста предмета: Радови.
    За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно ознака и назив из општег речника набавки:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговор

ОДЛУКА

Обавештење о закљученом уговору

 

О Аутору

Financ