Јавне набавке

Јавна позив за набавку  и монтажу новог и демонтажа старог семафора

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

Венијамина Маринковића 1

О б ­ј а ­в љ у ­ј е

ПО­ЗИВ

 за подношење по­ну­да у  по­ступ­ку јавне набавке мале вредности

 Набавка  и монтажа новог и демонтажа старог семафора, ЈН 19/2017

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ: 101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica..rs

2. Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке мале вредности.

3. Опис предмета набавке: Набавка и монтажа новог и демонтажа старог семафора

    Ознака у општем речнику набавке: 34996100 – семафори

 4 .Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке, монтаже и демонтаже добара.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени рок испоруке, монтаже и демонтаже као најповољнија биће изабрана понуда у којој је наведен  дужи рок важења понуде.

 

  1. 5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је конкурсна документација доступна: Конкурсна документација се може преузети бесплатно са Портала јавних набавки portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.ivanjica.rs Конкурсна документација се може доставити и путем електронске поште понуђачима који упуте захтев наручиоцу за достављање конкурсне документације на овај начин.
  2. 6. Начин подношења понуде и рок: Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица са назнаком:,,Понуда за јавну набавку – Набавка и монтажа новог и демонтажа старог семафора, ЈН 19/2017 НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за достављање понуда је до 15.09.2017.године до 10:00 часова, без обзира на начин подношења понуде.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу и број телефона понуђача и контакт особу.

Понуђач може поднети само једну понуду. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

7.Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се 15.09.2017. године у 10:30 часова у просторијама ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, канцеларија број 35.

Благовремено приспеле понуде комисија ће отварати по редоследу приспећа.

Отварању понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

8.Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, под условом да Комисији за јавну набавку предају уредна пуномоћја којима доказују овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

9.Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

10.Лице за контакт: Биљана Видић,број тел:032/601-415, број факса: 032/515-0339

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

О Аутору

Financ