Вести Конкурси и обавештења

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких места радних места у општинској управи општине Ивањица

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

01 Бр. 111-5/2017

07.08.2017. год.

ИВАЊИЦА

       На основу чл. 4, 94. и члана 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016),  Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-12322/2016-1 од 28. децембра 2016. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-4965/2017 од 26. маја 2017. године, Општинска управа општине Ивањица, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ивањица, у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бр. 1.

II Радна места која се попуњавају:

  1. Радно место Ликвидатор у Одсеку за трезор и рачуноводство у Одељењу за буџет и финансије, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова: обавља послове евидентирања и вођења регистра захтева за плаћање и трансфер средстава; евидентира, води регистре и врши контролу рачуна и уговора директних буџетских корисника; врши рачунску, формалну и суштинску проверу материјално-финансијске документације и рачуноводствених исправа; доставља овлашћеном лицу на оверу контролисану и потписану материјално-финансијску документацију; припрема налога за пренос средстава на основу Плана извршења буџета; води посебне помоћне евиденције; припрема налоге за плаћања и доставља их Управи за трезор и/или врши електронска плаћања; стара се да сва плаћања буду у складу са одобреним апропријацијама и утврђеним квотама; врши пренос података и документације из ликвидатуре у финансијско књиговодство; врши комплетирање извода и документације на основу које је извршено плаћање и води евиденцију плаћања по профактурама, уговорима о привременим и повременим пословима, о датим авансима; контролише документованост, прати и евидентира исплате по закљученим уговорима, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Услови: Стечено високо образовање на образовно научном пољу друштвено хуманистичких наука, област економске науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање годину  дана радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.1.: познавање Закона о буџетском систему, Закона о локалној самоуправи, Уредбе о буџетском рачуноводству и Правилника о начину припреме подношењу финансијских извештаја корисника буџетских средстава, средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова – усмено; вештина комуникације – кроз разговор са кандидатом.

  1. Радно место Обједињена процедура – управни послови у Одељењу за урбанизам, имовинско-правне, стамбене и комуналне послове, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Учествује у провери испуњености формалних услова за поступање по захтеву за издавање, грађевинске дозволе, привремене грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова, употребне дозволе, пријаве радова, пријаве завршетка објекта у конструктивном смислу, пријаве завршетка израде темеља; израђивање нацрта грађевинске дозволе, решења о одобрењу извођења радова и употребне дозволе; учествује у изради анализа, информација и извештаја из свог делокруга рада; проверава испуњеност имовинско-правних услова за издавање грађевинске дозволе; објављује на интернет страни надлежног органа закључке о одбацивању захтева; учествује у вођењу првостепеног управног поступка; издаје потврде да је издата грађевинска и употребна дозвола за објекат; ставља клаузулу правоснажности; прибавља податке о висини доприноса за уређење грађевинског земљишта; омогућава доступност података о току сваког појединачног предмета; објављивање грађевинске и употребне дозволе, као и решења у електронском облику путем интернета; омогућава Централној евиденцији преузимање података, аката и документације садржане у Регистру; доставља правоснажна решења – употребне дозволе РГЗ Служби за катастар непокретности; издаје потврде и уверења на захтев странке;  израђује потврду о пријави радова инвеститора и прослеђује грађевинској инспекцији; обавештава инвеститора уколико нису испуњени законски услови за подношење пријаве радова. Учествује у покретању поступка озакоњења по службеној дужности обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења; учествује у спровођењу поступка озакоњења у складу са законом; води ажурну евиденцију о кретању предмета; доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу – служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији, израђује нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт закључака које доноси у току поступка озакоњења, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења.

Услови: стечено високо образовање на образовно научном пољу друштвено хуманистичких наука, област правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање једну годину радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.2.: познавање Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката и Закон о општем управном поступку  – усмено; вештина комуникације – кроз разговор са кандидатом.

  1. Радно место Послови у области пољопривреде – област сточарство у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села и израђује потребне извештаје, анализе, програме и информације; учествује у припреми нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и учествује у реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области сточарства и пољопривредног развоја општине;  учествује у изради нацрта аката којим се одлучује о начину коришћења пашњака и привођењу пашњака другој култури и стара се о њиховом спровођењу; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама; врши информисање и едукацију индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава у вези са питањима од значаја за ову област, пружа стручну помоћ регистрованим пољопривредним газдинствима у поступку регистрације, обнове регистрације и остваривања права на субвенције и кредите, стара се  о побољшању расног састава сточног фонда, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у образовно научном пољу техничко-технолошких наука, област биотехничке  науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.3.: Познавање Закона о пољопривреди и руралном развоју- писмено (путем теста), познавање Закона о пољопривредном земљишту и Закона о локалној самоуправи – усмено; вештина комуникације – кроз разговор са кандидатом.

  1. 4. Радно место Послови у области пољопривреде – област воћарство и сточарство у Одељењу за пољопривреду и заштиту животне средине, у звању млађи саветник – 1 извршилац.

Опис послова: Прати и анализира кретања у области пољопривреде и развоја села и израђује потребне извештаје, анализе, програме и информације; учествује у припреми нацрта Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине и учествује у реализацији активности предвиђених овим Програмом и учествује у изради и спровођењу развојних пројеката у области руралног и пољопривредног развоја општине; учествује у изради Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта;  учествује у раду Комисије за утврђивање штете од елементарних непогода,  Комисије за давање у закуп државног пољопривредног земљишта; учествује у изради општих и оперативних планова заштите од елементарних непогода; сарађује у акцијама у вези са сузбијањем биљних штеточина и болести ширих размера; сарађује са министарством надлежним за област пољопривреде и другим стручним службама, представницима агробизнис сектора, пољопривредним удружењима и другим релевантним организацијама и институцијама; врши информисање и едукацију индивидуалнх пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава у вези са питањима од значаја за ову област, пружа стручну помоћ регистрованим пољопривредним газинствима у поступку регистрације, обнове регистарције и остваривања права на субвенције и кредите, информисање и едукација индивидуалних пољопривредних произвођача и регистрованих пољопривредних газдинстава у вези примене агротехничких мера, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

Услови: Стечено високо образовање у образовно научном пољу техничко-технолошких наука, област биотехничке  науке, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.4.: Познавање Закона о пољопривреди и руралном развоју- писмено (путем теста), познавање Закона о пољопривредном земљишту и Закона о локалној самоуправи – усмено; вештина комуникације- кроз разговор са кандидатом.

  1. 5. Радно место Послови праћења и унапређења доступности, ефикасности и квалитета у области образовања у Одељењу за привреду и друштвене делатности, у звању саветник – 1 извршилац.

Опис послова: обавља аналитичко-планске послове у области образовања; прати,  анализира стање, врши надзор и планира развој у области предшколског, основношколског, средњошколског образовања и образовања одраслих и предлаже мере за њихово унапређење; прати, проучава и спроводи прописе из предшколског, основног, средњег образовања и образовања одраслих из надлежности јединице локалне самоуправе; прати стање и реализацију програма рада и развоја установа у области образовања и квалитета, ефикасности и досупности услуга које оне пружају; прикупља информације и израђује извештаје о утврђеном стању уз предлагање одговарајућих мера за побољшање квалитета и квантитета услуга и план развој делатности у области образовања, односно спровођења утврђене политике у овој области; израђује информативно-аналитичке материјале за потребе органе општине из области образовања; остварује сарадњу са установама и институцијама; води првостепени управни поступак, израђује првостепене управне акте – поступак ради признавања права у вези стипендирањем и кредитирањем ученика и студената, као и издавање уверења за ученичке и студентске домове и др; води поступак и прати реализацију права и услуга утврђених одлукама органа општине из области образовања, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

Услови: стечено високо образовање на образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука,  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање три година радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.5.: познавање Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о локалној самоуправи  – усмено; вештина комуникације – кроз разговор са кандидатом.

  1. Радно место Припрема и израда развојних пројеката у Одељењу за локални економски развој, инвестиције и грађевинске послове, у звању саветник – 1 извршилац.

Опис послова: обавља послове припреме и имплементације развојних пројеката; учествује у формирању базе података из области привреде, пољопривреде, заштите животне средине и људских ресурса; прати стање у области привредног развоја; учествује у припреми програма обуке и организације обуке за различите категорије корисника, у области привредног предузетништава, заштите животне средине, иноваторства и проналазаштва, учествује у припреми и изради стратегије економског развоја општине и других стратегија; учествује у припреми и изради апликација приоритених пројеката и развојних програма; учествује у организацији кампања за информисање јавности о значају нових инвестиционих улагања; обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе и руководиоца Одељења

Услови: стечено високо образовање на образовно научном пољу друштвено-хуманистичких наука или на пољу техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и  најмање три године радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку за радно место бр.6.: познавање Закон о улагањима и Закона о локалној самоуправи  – усмено; вештина комуникације – кроз разговор са кандидатом.

III Место рада:

Општина Ивањица, Општинска управа, ул. Венијамнина Маринковића бр.1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Ивањица – Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место__________(навести назив радног места), ул. Венијамина Маринковића бр.1, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица.

 V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Владислав Ивковић, телефон: 0658911592, радним данима од 11 до 14 часова.

            VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

           VII  Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је  15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса;

– фотокопија или очитана лична карта;

– оверена фотокопија радне књижице;

– оригинал или оверена фотокопија уверењa о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положено државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси оригинал или оверену фотокопија уверења о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радним искуству у струци (потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

– оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе).

Докази се подносе у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

IX Трајање радног односа:

За наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

Напомена: Пробни рад је обавезан за сва лица која раније нису заснивала радни однос у органу аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе или државном органу. Пробни рад траје шест месеци.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима, провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Ивањица у улици Венијамнина Маринковића бр.1, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

Кандидати који конкуришу за радна места под бројем 3. и 4. приликом писмене провере биће обавештени о месту, дану и времену када ће се обавити усмени разговор.

НАПОМЕНА:

 Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ивањица.

Овај оглас објављује се на web страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Српски телеграф“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Н А Ч Е Л Н И К

Миланка Коларевић,дипл.правник, с.р.

О Аутору

Financ