Вести Конкурси и обавештења

Јавни конкурс за попуњавање извршилачког рандог места у општинској управи општине Ивањица за особе са инвалидитетом

Република Србија

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

01 Бр. 111-2/2019  

08.02.2019. год.

ИВАЊИЦА

       На основу чл. 94. и члана 102. у вези са чланом 82. став 4. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016,113/2017, 95/2018 и 113/2017 др.закон), члана 12.  Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), чланова 23. и  24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, број 36/2009 и 32/2013), у вези са чланом 4а. ставом 1. тачком 1) Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015), Општинска управа општине Ивањица, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

I Орган у коме се радно место попуњава:

Општинска управа општине Ивањица, у Ивањици, ул. Венијамина Маринковића бр. 1.

II Радно место које се попуњава:

Радно место Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски и дечији додатак разврстаног у звање млађи саветник у Одељењу за привреду и друштвене делатности – 1 извршилац.

Опис послова: води првостепени управни поступак и израђује првостепене управне акте о праву на родитељски додатак, праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета и права на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и за децу ометену у развоју и права на дечији додатак; припрема одговоре по жалбама за потребе другостепеног органа; прикупља чињенице и доказе релевантне за израду и вођење поступка; врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства за остваривање права на родитељски додатак; за остваривање права на дечији додатак врши електронску обраду података по посебном програму утврђеном од стране надлежног министарства; обавља послове у вези са вођењем евиденције предмета из области управног поступка; води одговарајуће евиденције о оствареним правима; даје обавештења и информације странкама, обавља и друге послове по налогу непосредног руководиоца и начелника Општинске управе.

Услови: Високо образовање на образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит и најмање једна година радног искуства у струци.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: познавање Закона о општем управном поступку („Сл.гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 –аутентично тумачење), Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др.закони и 47/2018) Закона о финансијској подршци породици са децом („Сл.гласник РС“, број 113/2017 и 50/2018) – усмено; вештина комуникације- усмено.

III Место рада:

Општина Ивањица, Општинска управа, ул. Венијамнина Маринковића бр.1.

IV Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Ивањица – Конкурсној комисији, са назнаком: „За јавни конкурс на радно место „Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски и дечији додатак“ул. Венијамина Маринковића бр. 1, или непосредно преко писарнице Општинске управе општине Ивањица.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу:

Владислав Ивковић, телефон: 0658911592, радним данима од 11 до 14 часова.

            VI Услови за рад на радном месту:

држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа,  да није правноснажно осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да има прописано образовање,  да испуњава остале услове одређене законом, другим прописом и актом о систематизацији радних места.

            У складу са обавезом прописаном чланом 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, овим конкурсом се запошљавају особе са инвалидитетом под општим условима.

           VII  Рок за подношење пријава:

рок за подношење пријава је 15 дана почев од 09.02.2019. године као дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневним новинама „Српски телеграф“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

– потписана пријава са биографијом са наводима о досадашњем радном искуству, са кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурсу, контакт телефон и по могућству интернет адреса;

– фотокопија или очитана лична карта;

– оригинал или оверена фотокопија уверењa о држављанству;

– оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;

– оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченом високом образовању, којима се потврђује стручна спрема;

– оригинал или оверена фотокопија доказа о положено државном стручном испиту (кандидат са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном државном стручном испиту подноси оригинал или оверену фотокопија уверења о положеном правосудном испиту);

– оригинал или оверена фотокопија доказа о радним искуству у струци (радна књижица, потврде, решења или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);

– оригинал или оверена фотокопија уверења полицијске управе да кандидат није осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

– оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења послодавца да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа (достављају само они кандидати који су радили у државном органу, односно у органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе),

– оригинал или оверена фотокопија акта којим је утврђен статус особе са инвалидитетом (решење НСЗ-а, ПИО Фонда, органа управе и др.)

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано је, поред осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

            Документ о чињеницама о којима се води службена евиденција је: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима и уверење о положеном правосудном испиту.

            Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам.

            Пример изјаве се налази на сајту општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs где се иста може преузети.

IX Трајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на неодређено време.

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашени радним  местима, провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку, обавиће се у просторијама Општинске управе општине Ивањица у улици Венијамнина Маринковића бр.1, о чему ће кандидати бити обавештени достављањем писаног обавештења. Кандидати се обавештавају и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским путем.

НАПОМЕНА:

Кандидати који нису заснивали радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Службеник коме пробни рад није обавезан, као и службеник који је засновао радни однос на неодређено време, а нема положен државни стручни испит, полаже државни стручни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду  или од стране јавног бележника биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Ивањица.

Овај оглас објављује се на web страници општине Ивањица www.ivanjica.gov.rs, огласној табли општине Ивањица, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије „Српски телеграф“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреси интернет презентације на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

Н А Ч Е Л Н И К

Бојана Главинић, дипл. правник с.р.

О Аутору

Financ

Оставите коментар